کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۵۰۰
ثابت
۱۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۲۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۵۰۰
ثابت
۳۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
۳۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۴۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۵۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۷۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۸ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۰۰
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۱۰ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲۰۰۰
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۱۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۱۲ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۱۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۱۲۱,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۱۴ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۱۶ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۱۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۹ ۲۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۰ ۲۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۱ ۲۵ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۵ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۸ ۱۲۵,۰۰۰
۵۰۰۰
۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۳,۰۰۰
۳۵۰۰
۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۳ ۱۰ ۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۴,۰۰۰
۳۵۰۰
۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۳,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۵ ۱۲ ۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۴,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۴ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۷ ۱۶ ۱۸.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۶ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۱۸.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۸ ۱۸ ۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۸ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۹ ۲۰ ۲۹.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۰ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۲۹.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۰ ۲۲ ۳۵.۶۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۲ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۳۵.۶۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۱ ۲۵ ۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۲ ۲۸ ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۸ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۴۵ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۸ ۱۲۷,۵۰۰
ثابت
۴.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
۲ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
۴ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
۵ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
۶ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان - تهران کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۲ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۴,۰۰۰
۴۰۰۰
۷.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۳,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۱ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۴ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۵ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۶ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۰ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۷ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۷ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۸ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۴۸ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۹ ۲۸ ۵۸ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۸ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۵ شاخه آجدار ۱۲ شاهرود - شاهرود (سمنان) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۴ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۷.۴ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۰.۶ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۱۲ ۱۲۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰.۶ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۴ ۱۶ ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۵ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۶ ۲۰ ۲۹.۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۲۰ ۱۱۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۹.۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۷ ۲۲ ۳۵.۸ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۵.۸ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۹ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم ۳۲ ۱۱۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۷۵ شاخه آجدار ۱۲ فایکو (البرز ایرانیان) - ساری کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۸ ۱۲۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶.۵ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۱۰ ۱۲۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶.۵ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۹.۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۱۲ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۹.۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۳.۷ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۱۴ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳.۷ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۱۶ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۶ ۱۸ ۲۲.۷ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۱۸ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۲.۷ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۷ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۸ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۸ ۲۲ ۳۴ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۲۲ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۴ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۹ ۲۵ ۴۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۲۵ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۴۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۱۰ ۲۸ ۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۲۸ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
۱۱ ۳۲ ۷۱ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم ۳۲ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۷۱ شاخه آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان - گیلان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۰.۶۵۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۶۵۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴.۵۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۱۴ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۱۴.۵۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۴ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۱۶ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۵ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۶ ۲۰ ۲۹.۶۴ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۹.۶۴ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۷ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۲۲ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۹ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۲ نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۸ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۴ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۵ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۶ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۰ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۳۰ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۷ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۵ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۴۷ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۹ ۲۸ ۵۸ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۸ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۳۲ ۱۱۹,۱۰۰
ثابت
۷۵ شاخه آجدار ۱۲ میانه - میانه (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۸ ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۹,۰۰۰
ثابت
۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۶ ۱۸ ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۷ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۸ ۲۲ ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۹ ۲۵ ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۸ ۱۲۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۴ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۸ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۹ ۱۸ ۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۰ ۲۰ ۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار، پُر مصرف ترین محصول فولادی بازار ایران است و از همین رو اطلاع از قیمت روز میلگرد برای بسیاری از انبوه سازان ، تجار و مصرف کنندگان نهایی بسیار حائز اهمیت است . قیمت میلگرد در بازار ایران به پارامتر های گوناگونی وابسته است ، در ادامه این مطلب اصفهان آهن تلاش میکنیم هر آنچه لازم است در مورد این موضوع بدانید را تشریح نماییم.

در یک تعریف ابتدایی میتوان گفت میلگرد آج‌دار، آرماتور یا مقطع گرد فولادی است که در سازه‌های بتنی به‌منظور ایجاد مقاومت کششی مناسب در سازه و فراهم کردن مقاومت کششی جبرانی( برای دوام کششی پایین بتن) سازه استفاده می‌شود.

انواع میلگرد آج‌دار

 • میلگرد آجدار مارپیچ یا یکنواخت که رایج‌ترین آن میلگرد A2 است و به دلیل کمتر بودن درصد کربن در ساختار آن ، قابلیت خم‌پذیری بهتری داشته و در تولید خاموت بیشترین استفاده را دارد.
 • میلگرد آجدار دوکی‌شکل که به میلگرد A3 معروف است که درصد کربن آن بیشتر از میلگرد A2 می‌باشد و بیشتر نقش سازه‌ای را در طراحی‌ها بر عهده دارد.
 • میلگرد آجدار با آج مرکب که تحت عنوان میلگرد A4 شناخته می‌شود و به دلیل سختی بالای آن در صنعت بیشترین کاربرد فنی را دارد.

چگونگی تشخیص انواع میلگرد

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی مهندسین عمران ، تشخیص صحیح مصالح ازنظر استاندارد بودن و کیفیت طبق آنالیز شیمیایی است چراکه گاهی مشاهده می‌شود برخی پیمانکاران برای سود بیشتر مصالح بی‌کیفیت که در ظاهر باکیفیت می‌باشد را در سازه اجرا می‌کنند که تشخیص این موارد در بعضی مواقع دشوار است ، هرچند در برخی موارد با بازرسی و تجربه ، عیوب قابل‌تشخیص است.

میلگردها در ابعاد (قطر) گوناگون تولید می‌شوند و ازلحاظ ترکیب شیمیایی ( آنالیز میلگرد ) ، وابسته به محل به‌کارگیری و یا کشوری که در آن تولید می‌شوند متفاوت هستند.

 انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی :

 • میلگرد A1
 • میلگرد A2
 • میلگرد A3
 • میلگرد A4

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز جدید :

 • میلگرد س 240 (میلگرد ساده) • میلگرد آج 340 (میلگرد آجدار مارپیچ) • میلگرد آج 400 (میلگرد آجدار جناقی) • میلگرد آج 500 (میلگرد آجدار مرکب)

نکته : در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع استاندارد جدید هستند به‌عنوان‌مثال وقتی عنوان "میلگرد A2" را بیان می‌کنند باید بدانید که منظور همان "میلگرد آج 340" است و منظور از "میلگرد A3" ، درواقع "میلگرد آج 400" است که فقط عناوین ثابت می‌ماند ولی آنالیز و استاندارد آن‌ها کاملاً متفاوت هستند.

برای اطلاع از وزن انواع میلگرد به مطلب وزن میلگرد مراجعه نمایید.

نحوه تشخیص میلگرد A2 وA3

میلگردهای "آج 340" یا (A2 قدیم ) ، به‌صورت مستقیم درنورد توسط غلتک‌ها آجدار می‌شوند ولی در نوع "آج 400" یا ( A3 قدیم ) ، بعد از انجام آج زنی، در مرحله دیگری بنام کوئنچ کردن (خنک کاری) می‌گردد و عملیات خنک کاری با پاشش آب و یا در معرض مجاورت هوا انجام می‌گیرد. به همین دلیل است که رنگ میلگردها سیاه می‌شود.

 • آج میلگرد A2 به شکل فنر می‌باشد
 • آج میلگردهای A3 به‌صورت ضربدری است که در میلگردهای A2 به‌صورت منفرد می‌باشد
 • بر اساس استاندارد ملی و مبحث 9 ، میلگرد A2 دارای آج مارپیچ و موازی است اما میلگرد A3 دارای آج جناقی می‌باشد
 • میلگردهای A2 انعطاف‌پذیر بوده ( خم می‌شوند ) اما میلگردهای A3 شکننده بوده و انعطاف‌پذیری کمی دارند

مطابق استاندارد، آج این نوع میلگردها متفاوت است اما به دلیل سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان از همین فاکتور، میلگردهایی در بازار عرضه می‌شود که به‌عنوان‌مثال در آن از آج استاندارد A3 استفاده‌شده ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 برابر است. نکته : بسیار مهم است که در اجرا و ساخت سازه‌ها ، به نوع میلگرد تعیین‌شده توسط طراح پروژه توجه شود، به‌عنوان‌مثال اگر سازه بر اساس میلگرد A2 طراحی‌شده ، چنانچه از میلگرد نوع دیگر مثلاً A3 در سازه استفاده شود ، وزن سازه تغییر می‌کند که خلاف آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نظام‌ مهندسی می‌باشد.

جهت اطلاع از اطلاعات فنی انواع میلگرد به مطلب جدول اشتال میلگرد مراجعه نمایید.

تفاوت قیمت میلگرد A2 و A3 :

با توجه به نوع آج و حالت انعطاف پذیری و خمش در میلگرد A2 قیمت آن از میلگرد A3 کمی بیشتر می باشد .

پارامترهای مؤثر بر قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد در ایران تحت تأثیر عوامل زیادی نظیر بازار طلا و سکه،قیمت ارز،مناسبت‌های مذهبی و رسمی،رویدادهای سیاسی و اقتصادی،تغییر فصل و آب‌وهوا می‌باشد که عرضه و تقاضای این محصول را با نوسان همراه می‌سازد. با نزدیک شدن به فصل سرما و بارش‌های فراوان یقیناً تقاضا برای این فولاد کاهش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال در زمان نگارش این مطلب ( آذرماه 1398) قیمت میلگرد سایز 22 کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از عدد 4750 به4950 تغییریافته و این روند افزایش تنها در چند روز مشاهده و سپس کاهش‌یافته است.

قیمت دلار و تأثیر بر بازار فولاد

قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها در تغییر قیمت میلگرد است ،بر این اساس افزایش قیمت دلار ، بازار فولاد را تحت تأثیر خود قرار داده و منجر به افزایش قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی می‌شود با مراجعه به سایت چینی علی بابا میتوانید از قیمت بین الملی میلگرد مطلع شوید.

آب‌وهوا معیاری در تغییر نرخ ساختمان‌سازی و تعیین قیمت میلگرد

از مهم‌ترین عوامل قیمت آهن و میلگرد که بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، شرایط آب‌وهوایی است چراکه این موضوع می‌تواند میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد، به‌عنوان‌مثال در فصل سرما به علت کاهش ساخت‌وساز ، تقاضا برای خرید میلگرد کاهش می‌یابد.

تأثیر معاملات بین‌الملل در قیمت میلگرد

افزایش یا کاهش تولید محصولات فولادی در سایر کشورهای تولیدکننده فولاد به‌خصوص کشور چین به‌عنوان رتبه اول تولیدکننده محصولات فولادی در جهان و همچنین میزان صادرات و معاملات بین‌المللی ، می‌تواند بر بازارهای داخلی و نوسان قیمت روز میلگرد تأثیر بگذارد

تأثیر تحریم‌ها بر بازار فولاد

تحریم‌ها و تهدیدهای ناشی از آن منجر شده است تا صادرات محصولات فولادی با دشواری‌های زیادی همراه باشد ، صادرکنندگان از طرفی باید به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌ها و از طرف دیگر موانع داخلی پیش روی خود را درزمینهٔ صادرات و برگشت ارز صادراتی بردارند ، از این‌رو با تحریم فولاد بخش صادرات با مشکل فروش خارجی مواجه می‌شود و عرضه در داخل کشور بیشتر و متعاقباً با کاهش قیمت چشمگیری روبرو خواهد شد

سایر عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد در بازار

میلگرد ازجمله محصولات فولادی است که عوامل زیادی در شرایط اقتصادی فعلی کشور بر قیمت‌گذاری آن تأثیرگذار است که در ذیل به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

سرگردانی نقدینگی بازار

کاهش سود بانکی و خارج شدن سپرده‌های مردم از بانک ، باعث شده تا این دسته از افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود سمت خریدوفروش ارز بروند ، که باعث نوسان در قیمت دلار شده و همان‌طور که در بالا ذکر شد این نوسان می‌تواند قیمت سایر محصولات فولادی ازجمله قیمت میلگرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد .

میزان مصرف انرژی

در فرآیند تولید محصولات فولادی، انرژی‌هایی همچون نفت،گاز،برق و آب موردنیاز است به همین دلیل افزایش تعرفه مصرف انرژی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی تأثیرگذار باشد

هزینه‌های حمل بار

افزایش قیمت سوخت و قیمت لاستیک بر هزینه‌های جابجایی محصول می‌افزاید که این افزایش، بر قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده تأثیرگذار است تأثیر تولیدکنندگان میلگرد بر قیمت آن برخی از تولیدکنندگان میلگرد،بر اساس سیاست‌های مالی و فروش خود تولید یا عرضه برخی محصولات خود را موقتاً کاهش یا متوقف می‌کند که این اقدام باعث نوسان قیمت محصولات فولادی ازجمله قیمت میلگرد می‌شود

تأثیر قیمت شمش فولادی بر بازار میلگرد

با توجه به اهمیت شمش فولادی در تولید سایر محصولات فولادی ، هرگونه تغییر درروند عرضه این محصول می‌تواند منجر به نوسان قیمت سایر محصولات فولادی ازجمله میلگرد شود .

نمودار قیمت میلگرد کارخانه‌ها و بنگاه‌های سراسر کشور:

با مراجعه به وب سایت اصفهان آهن و ورود به بخش میلگرد آجدار ، لیست کلیه کارخانه های معتبر تولیدکننده میلگرد قابل دسترس بوده و میتوان ،نمودار قیمت میلگرد کارخانه ها و بنگاه های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. عکس graph 

خرید میلگرد آجدار به‌صورت مستقیم و بدون واسطه:

شرکت اصفهان آهن با بیش از 20 سال سابقه در زمینه فروش انواع محصولات فولادی ، با حذف واسطه ،امکانی را فراهم نموده تا مشتریان از سراسر کشور بتوانند ،با مراجعه به وب سایت این شرکت ،مستقیما و بدون واسطه از تولید کنندگان، میلگرد با قیمت کارخانه خریداری کنند ، از جمله امتیازات خرید از شرکت اصفهان آهن ، تضمین کیفیت محصول خریداری شده و پیگیری سفارشات مشتری از لحظه سفارش تا تحویل محصول می باشد .

تحلیل قیمت میلگرد در آذر 1398

بازار میلگرد آجدار،در اواسط هفته گذشته طی یک‌روند افزایشی تا رقم 4950 تومان نرخ کف را به خود دید و این رقم ثبت گردید؛ به‌عنوان پایین‌ترین نرخ کشف‌شده مبلغ 4750 نیز برای برخی از کارخانه‌ها اعلام شد، واقعیتی غیرقابل‌انکار برای این بازار کاهش در ابتدای ماه و افزایش در اواسط و رو به ثبات در آخرین هفته آذرماه بوده است. قیمت میلگرد آجدار در اواسط هفته چهارم آذرماه ، با روند افزایشی مواجه بود به‌طوری‌که حداقل قیمت آن به 4950 تومان رسید ، بررسی قیمت میلگرد در آذرماه نشان داد ، قیمت این محصول در ابتدای ماه روند کاهشی، در اواسط ماه روند افزایشی و در هفته پایانی به ثبات رسیده است.