قیمت میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۹/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۷,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۲ ۱۰ ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۵,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۳ ۱۲ ۹.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۳,۲۵۰ ۱,۲۰۰
۴ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۲,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۵ ۱۶ ۱۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۲,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۶ ۱۸ ۲۱.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۲,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۷ ۲۰ ۲۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۲,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۸ ۲۲ ۳۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۲,۷۵۰ ۱,۲۰۰
۹ ۲۵ ۴۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۳,۰۵۰ ۱,۲۰۰
۱۰ ۲۸ ۵۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۳,۰۵۰ ۱,۲۰۰
۱۱ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم راد همدان - همدان ۱۱۳,۹۵۰ ۱,۲۰۰

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۲۰,۵۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۱۰ ۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۴ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۴ ۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۱۸ ۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۲۰ ۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل تماس بگیرید نامشخص
۲ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۸,۵۰۰ ثابت
۴ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۹,۵۰۰ ثابت
۵ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۸,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۸,۲۰۰ ثابت
۷ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۸ ۱۶ ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۹ ۱۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۱۰ ۲۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۱۳ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۱۴ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۷,۵۰۰ ثابت

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۹۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۲۲,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰ ۷.۱۸۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۲۴۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۴ ۱۴.۲۸۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۶ ۱۸.۲۵۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۸ ۲۳.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۰ ۲۸.۳۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۲ ۳۴.۲۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۵ ۴۴.۵۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲ ۱۰.۶۵۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴ ۱۴.۵۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۴ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۵ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۶ ۲۰ ۲۹.۶۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۷ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۸ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۹ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۰,۹۰۰ ۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور ۱۱۲,۶۰۰ ۱,۰۰۰

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰
۴ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰
۵ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰
۶ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰
۷ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰
۸ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۸ ۵۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم میانه - میانه (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۹۰۰ ۵۰۰

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۲۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰ ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۹,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۸,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۴ ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۸ ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۲ ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۵ ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم گلستان - مینودشت (گلستان) ۱۱۵,۰۰۰ ثابت

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۳,۵۰۰ ۱,۰۰۰
۳ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۴ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۵ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۷ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۸ ۲۵ ۴۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) ۱۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۹ ۲۸ ۵۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان) تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ - آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ _ آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۱۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۳ ۱۰ ۷.۴۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۱۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۴ ۱۲ ۹.۸۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۹,۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵ ۱۴ ۱۳.۵۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۶ ۱۶ ۱۷.۸۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۷ ۱۸ ۲۲.۷۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۸ ۲۰ ۲۷.۸۰۰ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۹ ۲۲ ۳۴ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۱۰ ۲۵ ۴۳ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۱۱ ۲۸ ۵۵ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۱۲ ۳۲ ۷۲ شاخه آجدار کیلوگرم امیر کبیر خزر - رشت ۱۰۷,۰۰۰ ۳,۰۰۰