یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت میلگرد

خرید عمده (کارخانه)

بیشتر از ۲۴ تن

خرید خرد (بنگاه)

کمتر از ۲۴ تن

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۹/۰۴
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۸ ۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۳,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۶,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۸,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۷ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۸ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۹ ۱۴ ۱۴.۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۱۴ ۱۴.۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۱۶ ۱۹.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۱۶ ۱۹.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۱۸ ۲۴.۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۱۸ ۲۴.۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۲۰ ۳۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۲۰ ۳۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۲۲ ۳۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۲۲ ۳۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۹ ۲۵ ۴۶.۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۲۵ ۴۶.۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۱ ۲۸ ۵۸.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۲۲ ۲۸ ۵۸.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۲۳ ۳۰ ۶۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۳۲ ۷۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۲۵ ۳۲ ۷۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۶ ۳۶ ۹۵.۸۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت
۲۷ ۳۶ ۹۵.۸۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۸ ۴۰ ۱۱۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* قیمت ها بر حسب کیلوگرم می باشد.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

* حمل بار های 12 متری برای مقاصد خارج از کاشان فقط با تریلی امکان پذیر است.

قیمت میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۹/۰۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۹,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۳,۵۰۰

ثابت
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۵۹,۵۰۰

ثابت
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۱,۵۰۰

ثابت
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۵۹,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۱,۰۰۰

ثابت
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۹/۰۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۷۰,۵۰۰

۵۰۰
۲ ۱۰ ۶.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۷,۵۰۰

۵۰۰
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۷,۵۰۰

۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۵ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۶ ۱۸ ۲۲.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۷ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۸ ۲۲ ۳۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۹ ۲۵ ۴۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۴,۵۰۰

۵۰۰
۱۰ ۲۸ ۵۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* قیمت ها بر حسب کیلوگرم می باشد.

قیمت میلگرد

میلگرد، یکی از کلیدی ترین مصالح هر سازه ی بتنی است. این مقطع فولادی در کشورهای مختلف با استانداردهای متفاوتی تولید می شود. به طور معمول، جنس میلگرد از فولاد است؛ اما باید بدانید که تنوع تولید این محصول، بسیار زیاد بوده و در صنعت، انواع میلگرد، تولید و استفاده می شود.

به میلگردی که روی سطح آن، آج یا برجستگی وجود نداشته باشد، میلگرد ساده می گویند. نوع دیگری از میلگردها، میلگردهای آجدار هستند که در ساختمان سازی به فور استفاده می شوند. میلگرد ساده و میلگرد آجدار، هرکدام کاربرد و ویژگی های متفاوتی دارند.

از میلگردهای آجدار، معمولاً در ساختمان سازی استفاده می شود؛ در حالی که میلگردهای ساده برای صنایع مختلف، قابل استفاده هستند. اتصالات ساختمانی، مهم ترین کاربرد میلگردهای ساده است و برج‎سازی، ساخت پل ها و ساخت ایستگاه های اتوبوس از مهم ترین کاربردهای میلگردهای آجدار هستند.

به طور کلی، میلگردها در سه گرید A3 - A2 و A4 اغلب در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگری از این محصول، خاصیت انعطاف پذیری بالایی دارد و دارای سطحی صاف و صیقلی است که مفتول نامیده می شود.

کاربردهای متداول میلگرد

از میلگردهای ساده و آجدار که پُرکاربردترین نوع میلگردهای استفاده شده در صنعت و ساختمان سازی استفاده می شود. این مقطع فولادی بخش زیادی از وظیفه ی تحمل و انتقال فشار را بر عهده دارد. تصور بسیاری از افراد این است که میلگردها، فقط در ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که اینطور نیست! به طور کلی، میلگردها از پایین ترین نقطه ی ساختمان در فونداسیون تا بالاترین نقطه در ستون برای شکل دادن ساختمان کاربرد دارند.

تولیدکنندگان برتر میلگرد

کارخانه های متعددی در کشور ما در زمینه تولید میلگرد فعالیت دارند. برخی از تولیدکنندگان برتر میلگرد عبارتند از:

 • شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه فولاد کویر کاشان
 • شرکت فولاد مجتمع خراسان
 • فولاد آذربایجان میانه
 • مجموعه نورد کوثر اهواز
 • مجتمع فولاد روهینا

البته در نظر داشته باشید که کارخانه های نامبرده شده فقط بخش کوچکی از تولیدکنندگان میلگرد کشور هستند. کارخانه های تولید میلگرد در ایران بسیار گسترده اند و محصولات آن ها نیز در بازه ی بسیار متنوعی عرضه می شوند. سوال مهم بسیاری از مشتریان این است که چگونه می توان میلگرد خریداری شده را تشخیص داد؟

بهترین روش برای تشخیص کارخانه میلگرد، بررسی و تفسیر علامت اختصاری میلگرد است. شما با توجه به علامت اختصاری درج شده روی میلگرد مورد نظر، به راحتی می توانید اطلاعات گسترده ای را درباره ی نوع میلگرد، روش تولید و کارخانه آن به دست آورید.

نحوه سفارش محصول

سفارش میلگرد هم از طریق تماس تلفنی و هم به صورت خرید آنلاین از سایت اصفهان آهن امکان پذیر است. برای خرید تلفنی کافی است با شماره 03134045 تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را از کارشناسان میلگرد شرکت اصفهان آهن دریافت کنید.

یک روش دیگر برای خرید میلگرد، خرید آنلاین از سایت اصفهان آهن است. شما با خرید اینترنتی، می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید و فرآیند خرید را به صورت انجام دهید. از مهم ترین ویژگی های خرید اینترنتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سرعت
 • امکان پرداخت در سایت
 • امکان خرید از سایت در هر ساعت از شبانه روز
 • صرفه جویی در زمان
 • امکان مشاهده تراکنش مالی
 • اطلاع لحظه ای از وضعیت بار خریداری شده
 • امکان خرید با حداقل 3 درصد از مبلغ کل پیش فاکتور و فرصت تسویه تا ساعت 11 صبح روز بعد

قیمت میلگرد

همان طور که اشاره شد، میلگرد به عنوان جزء جدانشدنی سازه های فولادی است. میلگردها با توجه به اینکه انواع مختلفی دارند، از قیمت های مختلفی هم برخوردار هستند. لیست قیمت میلگرد به صورت لحظه ای به روزرسانی می شود و شما با مراجعه به سایت، می توانید برای خرید میلگرد مورد نظر خود اقدام نمایید.

در شرکت بازرگانی اصفهان آهن، فروش میلگرد با مناسب ترین قیمت و در تناژ بالا انجام می شود. در صدر لیست قیمت ها در جدول، شما قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان را مشاهده می کنید که هر روز آپدیت می شود. در پایین این جدول، قیمت میلگرد تولیدی کارخانه های متعدد وجود دارد که شما برای دست پیدا کردن به قیمت میلگرد مورد نظر، می توانید اسم محصول را جستجو کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و اطلاع از قیمت روز میلگرد، با کارشناسان مستقر در واحد فروش بازرگانی اصفهان آهن از طریق شماره 03134045 تماس حاصل فرمائید.

نمایش بیشتر

سوالات متداول