منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

بازار بزرگ میلگرد ایران

قیمت میلگرد در تمامی کارخانه های تولید کننده میلگرد

جهت تماس با کارشناسان فروش میلگرد با شماره 03134045 ، داخلی 100 الی 109 تماس حاصل نمایید.

 • میلگرد ذوب آهن

  قیمت میلگرد ذوب آهن


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 38,500

  2 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 36,800

  3 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 38,600

  4 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 35,800

  5 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 36,300

  6 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,500

  7 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 35,900

  8 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,300

  9 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,300

 • میلگرد ظفر بناب

  قیمت میلگرد ظفر بناب

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 2 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 37,900

  2 10 A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 37,400

  3 12 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 37,400

  4 14 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  5 16 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  6 18 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  7 20 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  8 22 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  9 25 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

  10 28 A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 36,900

 • میلگرد راد همدان

  قیمت میلگرد راد همدان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 37,550

  2 12 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 37,050

  3 14 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,550

  4 16 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,550

  5 18 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,550

  6 20 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,550

  7 22 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,550

  8 25 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,850

  9 28 آجدار A3 12 کارخانه راد همدان کیلوگرم 36,850

 • میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

  قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 36,600

  2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  5 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  8 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 35,500

  9 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 36,600

 • میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

  قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم -

  2 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم -

  3 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  4 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  5 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  6 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  7 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  8 24 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  9 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  10 27 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

  11 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه فایکو کیلوگرم 35,000

 • میلگرد سمنان

  قیمت میلگرد سمنان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 37,900

  2 10 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم -

  3 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم -

  4 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

  5 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

  6 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

  7 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

  8 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

  9 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم 34,900

 • میلگرد هشترود

  قیمت میلگرد هشترود


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 37,800

  2 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 36,800

  3 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 36,800

  4 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 35,000

  5 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 35,000

  6 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 35,000

  7 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم 35,000

 • میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

  قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 39,000

  2 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 38,000

  3 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 38,000

  4 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 40,000

  5 10 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 39,000

  6 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 38,000

  7 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  8 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  9 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  10 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  11 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  12 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  13 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

  14 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم 37,800

 • میلگرد قائم

  قیمت میلگرد قائم


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم -

  2 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم 34,600

  3 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم 34,600

  4 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم -

  5 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم -

  6 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم -

  7 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم -

 • میلگرد جهان فولاد سیرجان

  قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم -

  2 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم -

  3 10 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 35,700

  4 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  5 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  6 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  7 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  8 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  9 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  10 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  11 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

  12 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 34,700

 • میلگرد کیان کاشان

  قیمت میلگرد کیان کاشان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 35,000

  2 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم -

  3 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم -

  4 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم -

 • میلگرد پارس آرمان

  قیمت میلگرد پارس آرمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 37,500

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 35,300

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 35,300

 • میلگرد قزوین

  قیمت میلگرد قزوین


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 36,700

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 34,700

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 34,700

 • میلگرد کویر کاشان

  قیمت میلگرد کویر کاشان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  14 30 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  16 36 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  17 40 شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  18 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  19 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان -

  20 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  21 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  22 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  23 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  24 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  25 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  26 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  27 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  28 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  29 12 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  30 14 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  31 16 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  32 18 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  33 20 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  34 22 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  35 23 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  36 25 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  37 26 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  38 28 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  39 30 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  40 32 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  41 34 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  42 36 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  43 38 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  44 40 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  45 45 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  46 50 شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  47 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  48 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  49 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  50 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  51 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  52 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  53 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  54 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  55 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  56 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  57 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  58 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  59 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  60 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  61 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  62 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  63 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  64 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  65 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  66 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

 • میلگرد آناهیتا گیلان

  قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

  امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 38,100

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,600

  3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

  11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 37,100

 • میلگرد نیک صدرا طوس

  قیمت میلگرد نیک صدرا طوس


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 36,500

  2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  8 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 35,500

  9 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم 36,500

 • میلگرد شمس سپهر

  قیمت میلگرد شمس سپهر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,100

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,200

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,100

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,100

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,100

  6 20 شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم 36,000

 • میلگرد جهان فولاد غرب

  قیمت میلگرد جهان فولاد غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم 35,000

  2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم 35,000

  3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم -

  4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم -

  5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم -

  6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم -

  7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم -

 • میلگرد کاوه تیکمه داش

  قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 37,000

  2 8 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 38,000

  3 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,800

  4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 37,800

  5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,800

  6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

  13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 36,400

 • میلگرد صبا فولاد زاگرس

  قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

  امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 37,400

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 36,900

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 34,900

  9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 35,100

  10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 35,100

 • میلگرد حسن رود (گیلان)

  قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

  امتیازدهی 4.50 از 5 در 2 امتیازدهی مشتری

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 38,100

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 36,900

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 36,100

  4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 36,100

  5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 36,100

  6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم -

  7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم -

 • میلگرد شاهرود

  قیمت میلگرد شاهرود

  امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 37,500

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 36,500

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 35,500

  10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 36,500

 • میلگرد درپاد تبریز

  قیمت میلگرد درپاد تبریز

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 37,200

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 37,000

  3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 37,000

  4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 36,600

  11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم -

 • میلگرد پرشین فولاد

  قیمت میلگرد پرشین فولاد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 37,700

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 36,700

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,700

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,200

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,200

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,200

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,200

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,200

  9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,700

  10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 35,700

 • میلگرد سیرجان

  قیمت میلگرد سیرجان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9.5 الی 10 -

  2 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 13 الی 13.2 -

  3 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 17 -

  4 18 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 21.5 -

  5 20 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 27 -

  6 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 38,300

  7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 37,800

  8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 37,300

  9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 37,300

  10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 37,300

  11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 37,300

  12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم -

  13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم -

 • میلگرد ارگ تبریز

  قیمت میلگرد ارگ تبریز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم -

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم -

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم -

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 34,800

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 34,800

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 34,800

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 34,800

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 34,800

 • میلگرد سیادن ابهر

  قیمت میلگرد سیادن ابهر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 37,500

  2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 35,700

  5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 35,700

  6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

  11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 34,700

 • میلگرد سپهر ایرانیان

  قیمت میلگرد سپهر ایرانیان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 8 A2 سپهر ایرانیان 37,700

  2 8 A3 سپهر ایرانیان -

  3 10 A2 سپهر ایرانیان -

  4 10 A3 سپهر ایرانیان -

  5 12 A2 سپهر ایرانیان -

  6 12 A3 سپهر ایرانیان -

 • میلگرد آذر فولاد امین

  قیمت میلگرد آذر فولاد امین


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 8 A2 آذر امین 36,600

  2 10 A2 آذر امین 36,400

  3 12 A3 آذر امین 36,400

  4 14 A3 آذر امین 36,000

  5 16 A3 آذر امین 36,000

  6 18 A3 آذر امین 36,000

  7 20 A3 آذر امین 36,000

  8 22 A3 آذر امین 36,000

  9 25 A3 آذر امین 36,000

  10 28 A3 آذر امین 36,000

  11 32 A3 آذر امین 36,000

 • میلگرد شاهین بناب

  قیمت میلگرد شاهین بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 8 A2 شاهین بناب 37,300

  2 10 A2 شاهین بناب 37,000

  3 12 A2 شاهین بناب -

  4 8 A3 شاهین بناب -

  5 10 A3 شاهین بناب -

  6 12 A3 شاهین بناب 37,000

  7 14 A3 شاهین بناب 36,500

  8 16 A3 شاهین بناب 36,500

  9 18 A3 شاهین بناب 36,500

  10 20 A3 شاهین بناب 36,500

  11 22 A3 شاهین بناب 36,500

  12 25 A3 شاهین بناب 36,500

  13 28 A3 شاهین بناب 36,500

  14 32 A3 شاهین بناب 36,500

 • میلگرد امیرکبیر خزر

  قیمت میلگرد امیرکبیر خزر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم 34,600

  10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم -

 • میلگرد آریان فولاد

  قیمت میلگرد آریان فولاد


  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 10 A2 آریان فولاد -

  2 10 A3 آریان فولاد 35,000

  3 12 A3 آریان فولاد 35,000

  4 14 A3 آریان فولاد 35,000

  5 16 A3 آریان فولاد 35,000

  6 18 A3 آریان فولاد 500

  7 20 A3 آریان فولاد 35,000

  8 22 A3 آریان فولاد 35,000

  9 25 A3 آریان فولاد 35,000

  10 28 A3 آریان فولاد -

 • میلگرد بافق یزد

  قیمت میلگرد بافق یزد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 10 A3 بافق یزد -

  2 12 A3 بافق یزد 35,700

  3 14 A3 بافق یزد 35,200

  4 16 A3 بافق یزد 35,200

  5 18 A3 بافق یزد 34,700

  6 20 A3 بافق یزد 34,700

  7 22 A3 بافق یزد 34,700

  8 25 A3 بافق یزد 34,700

  9 28 A3 بافق یزد 34,700

  10 32 A3 بافق یزد 34,700

 • میلگرد ایوان غرب

  قیمت میلگرد ایوان غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 12 A3 ایوان غرب 37,900

  2 14 A3 ایوان غرب 36,900

  3 16 A3 ایوان غرب 36,900

  4 18 A3 ایوان غرب 36,900

  5 20 A3 ایوان غرب 36,900

 • میلگرد البرز غرب

  قیمت میلگرد البرز غرب


  ردیفسایزآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم 34,500

  2 12 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم 34,500

  3 16 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم 34,500

  4 14 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم 34,500

  5 18 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم -

  6 20 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم 34,500

  7 25 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم -

  8 22 A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم -

 • میلگرد آذر چلیک تبریز

  قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز


  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 10 A2 آذر چلیک تبریز -

  2 12 A3 آذر چلیک تبریز -

  3 14 A3 آذر چلیک تبریز 33,000

  4 16 A3 آذر چلیک تبریز -

  5 18 A3 آذر چلیک تبریز 33,000

 • میلگرد گلستان

  قیمت میلگرد گلستان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 38,500

  2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 37,500

  3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 37,200

  4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

  5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

  6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

  7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

  8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

  9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 36,000

 • میلگرد نورد نوین ابهر

  قیمت میلگرد نورد نوین ابهر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 16 A3 نورد نوین ابهر -

  2 18 A3 نورد نوین ابهر -

  3 20 A3 نورد نوین ابهر 35,100

  4 22 A3 نورد نوین ابهر -

 • میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

  قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 10 A3 میانه -

  2 12 A3 میانه 35,600

  3 14 A3 میانه 35,300

  4 16 A3 میانه 35,300

  5 18 A3 میانه 35,300

  6 20 A3 میانه 35,300

  7 22 A3 میانه 35,300

  8 25 A3 میانه 35,300

  9 28 A3 میانه 35,300

  10 32 A3 میانه 35,300

 • میلگرد خرمدشت

  قیمت میلگرد خرمدشت


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 10 A2 خرمدشت 35,000

  2 12 A2 خرمدشت 35,000

  3 12 A3 خرمدشت 35,500

 • میلگرد بردسیر کرمان

  قیمت میلگرد بردسیر کرمان

  امتیازدهی 2.67 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 3 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 37,300

  2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 37,600

  3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 35,500

  4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 35,800

  5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 35,200

  6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 35,200

  7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 -

  8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 35,500

 • میلگرد آریا ذوب

  قیمت میلگرد آریا ذوب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 35,400

  2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 35,400

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 35,100

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 35,100

  5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 35,100

 • میلگرد سرمد ابرکوه

  قیمت میلگرد سرمد ابرکوه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 37,400

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 36,400

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 35,600

  4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 35,100

  5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 35,100

  6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 35,100

  7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم 35,100

  8 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم -

  9 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم -

 • میلگرد یزد (احرامیان)

  قیمت میلگرد یزد (احرامیان)


  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزن (kg)قیمت ( ریال)
  1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 10.200 -

  3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 18.800 -

  5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 23.900 -

  6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 29.400 -

  7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 35.400 33,500

  8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم 46 -

  9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  10 30 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  11 36 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  12 32 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  13 40 شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم -

  14 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم 1900 -

  15 8 کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم 1900 -

  16 10 کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم 1900 -

  17 12 کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم 1900 -

  18 8 کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم 1800 -

  19 10 کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم 1800 -

 • میلگرد روهینا دزفول

  قیمت میلگرد روهینا دزفول


  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 8 A3 روهینا دزفول 49,000

  2 10 A3 روهینا دزفول 47,500

  3 12 A3 روهینا دزفول 46,500

  4 14 A3 روهینا دزفول 45,500

  5 16 A3 روهینا دزفول 45,500

  6 18 A3 روهینا دزفول 45,000

  7 20 A3 روهینا دزفول 45,000

  8 22 A3 روهینا دزفول 45,000

  9 25 A3 روهینا دزفول 45,000

  10 28 A3 روهینا دزفول 45,000

  11 32 A3 روهینا دزفول 45,000

 • میلگرد هیربد زرندیه

  قیمت میلگرد هیربد زرندیه


  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 8 A2 هیربد زرندیه 38,000

  2 10 A3 هیربد زرندیه 38,000

  3 12 A3 هیربد زرندیه 36,800

  4 14 A3 هیربد زرندیه 36,800

  5 16 A3 هیربد زرندیه 36,800

  6 18 A3 هیربد زرندیه 36,500

  7 20 A3 هیربد زرندیه 36,500

  8 22 A3 هیربد زرندیه 36,500

  9 25 A3 هیربد زرندیه 36,500

  10 28 A3 هیربد زرندیه 36,500

  11 32 A3 هیربد زرندیه 36,500

  12 25 A4 هیربد زرندیه -

 • میلگرد ایزدخواست جنوب

  قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب


  ردیفسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
  1 12 A3 ایزدخواست جنوب -

  2 14 A3 ایزدخواست جنوب -

  3 16 A3 ایزدخواست جنوب -

  4 18 A3 ایزدخواست جنوب -

  5 20 A3 ایزدخواست جنوب -

 • میلگرد آتیه خلیج فارس

  قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس


  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  2 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  3 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  4 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  5 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  6 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  7 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

  8 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم -

 • میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم -

  2 14 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 37,200

  3 16 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 39,100

  4 18 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 36,200

  5 20 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 36,700

  6 22 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 34,900

  7 25 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 36,300

  8 28 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 34,700

  9 32 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم 34,700

 • میلگرد ارزان

  قیمت میلگرد ارزان

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 8 شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 39,000

  2 10 شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  3 12 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,500

  4 14 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  5 16 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  6 18 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  7 20 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  8 22 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم 36,000

  9 25 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه - داخلی کیلوگرم -