آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۴ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان - راد کیلوگرم ۸ ۱۱۴,۳۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان - راد کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان - راد کیلوگرم ۱۰ ۱۱۳,۱۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان - راد کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۹.۵ همدان - راد کیلوگرم ۱۲ ۱۱۱,۳۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۹.۵ همدان - راد کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان - راد کیلوگرم ۱۴ ۱۱۰,۸۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان - راد کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان - راد کیلوگرم ۱۶ ۱۱۰,۸۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان - راد کیلوگرم
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان - راد کیلوگرم ۱۸ ۱۱۰,۸۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان - راد کیلوگرم
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۷ همدان - راد کیلوگرم ۲۰ ۱۱۰,۸۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۲۷ همدان - راد کیلوگرم
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۱ همدان - راد کیلوگرم ۲۲ ۱۱۰,۸۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۳۱ همدان - راد کیلوگرم
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۲ همدان - راد کیلوگرم ۲۵ ۱۱۱,۱۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۴۲ همدان - راد کیلوگرم
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ همدان - راد کیلوگرم ۲۸ ۱۱۱,۱۵۰
ثابت
۱۲ آجدار ۵۵ همدان - راد کیلوگرم
۱۱ ۳۲ ۱۲ آجدار _ همدان - راد کیلوگرم ۳۲ ۱۱۲,۰۵۰
ثابت
۱۲ آجدار _ همدان - راد کیلوگرم

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۶ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۱۰ ۱۱۱,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۷.۲۰۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۱۲ ۱۱۰,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۱۱ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۱۴ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۱۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۱۶ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۲۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۱۸ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۲۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۲۰ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۳۰ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۲۲ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۳۷ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۲۵ ۱۰۹,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۴۸ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۵۸ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۷۵ شاهرود - شاهرود کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۰ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۸۰۰ تهران - سپهر ایرانیان ۸ ۱۱۳,۲۰۰
۱۰۰۰
۴.۸۰۰ تهران - سپهر ایرانیان
۲ ۸ _ تهران - سپهر ایرانیان ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ تهران - سپهر ایرانیان
۳ ۱۰ _ تهران - سپهر ایرانیان ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ تهران - سپهر ایرانیان
۴ ۱۰ _ تهران - سپهر ایرانیان ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ تهران - سپهر ایرانیان
۵ ۱۲ _ تهران - سپهر ایرانیان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ تهران - سپهر ایرانیان
۶ ۱۲ _ تهران - سپهر ایرانیان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ تهران - سپهر ایرانیان
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۲ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۴ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۶ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۴ ۱۸ ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۸ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۵ ۲۰ ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۲۰ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۸ ۱۱۳,۵۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۰ ۱۱۲,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۱۱۱,۵۰۰
ثابت
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۱۱۱,۵۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۸ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۰ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۲ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۵ ۱۱۱,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۸ ۱۱۳,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۰ ۱۱۲,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان - سمنان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان - سمنان کیلوگرم
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ سمنان - سمنان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ آجدار _ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار _ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۵۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰.۶۵۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۱۴ ۱۰۹,۲۰۰
۳۰۰۰
شاخه آجدار ۱۴.۵۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۱۶ ۱۰۹,۲۰۰
۳۰۰۰
شاخه آجدار ۱۸.۹۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۲۴ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۴ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۲۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳۰۰۰
شاخه آجدار ۲۹.۶۴ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۳۵.۷۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۴۶.۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۵۷.۹۶ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۷۵.۷۲ نیشابور - نیشابور کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۰ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۰ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۲ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۶ ۲۸ شاخه آجدار ۴۵ ابهر - سیادن کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۴۵ ابهر - سیادن کیلوگرم
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۴ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۶ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۱۸ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۲۰ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۲۲ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم ۲۵ ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر - سیادن کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۴ ساری - فایکو کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۷.۴ ساری - فایکو کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶ ساری - فایکو کیلوگرم ۱۲ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶ ساری - فایکو کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۵ ساری - فایکو کیلوگرم ۱۴ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۵ ساری - فایکو کیلوگرم
۴ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۹ ساری - فایکو کیلوگرم ۱۶ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۱۹ ساری - فایکو کیلوگرم
۵ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۴ ساری - فایکو کیلوگرم ۱۸ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۲۴ ساری - فایکو کیلوگرم
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۵.۸ ساری - فایکو کیلوگرم ۲۲ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۳۵.۸ ساری - فایکو کیلوگرم
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۹.۵ ساری - فایکو کیلوگرم ۲۰ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۲۹.۵ ساری - فایکو کیلوگرم
۸ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۶.۲ ساری - فایکو کیلوگرم ۲۵ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۴۶.۲ ساری - فایکو کیلوگرم
۹ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ساری - فایکو کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ ساری - فایکو کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۵ ساری - فایکو کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۷۵ ساری - فایکو کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت - گلستان ۸ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت - گلستان
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۰ ۱۱۸,۰۰۰
۱۰۰۰
شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت - گلستان
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت - گلستان ۱۲ ۱۱۶,۰۰۰
ثابت
شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت - گلستان
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۴ ۱۱۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت - گلستان
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۶ ۱۱۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت - گلستان
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۸ ۱۱۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت - گلستان
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت - گلستان ۲۰ ۱۱۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت - گلستان
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت - گلستان ۲۲ ۱۱۴,۰۰۰
۲۹۰۰۰
شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت - گلستان
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت - گلستان ۲۵ ۱۱۴,۰۰۰
۲۹۰۰۰
شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت - گلستان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار، پُر مصرف ترین محصول فولادی بازار ایران است و از همین رو اطلاع از قیمت روز میلگرد برای بسیاری از انبوه سازان ، تجار و مصرف کنندگان نهایی بسیار حائز اهمیت است . قیمت میلگرد در بازار ایران به پارامتر های گوناگونی وابسته است ، در ادامه این مطلب اصفهان آهن تلاش میکنیم هر آنچه لازم است در مورد این موضوع بدانید را تشریح نماییم.

در یک تعریف ابتدایی میتوان گفت میلگرد آج‌دار، آرماتور یا مقطع گرد فولادی است که در سازه‌های بتنی به‌منظور ایجاد مقاومت کششی مناسب در سازه و فراهم کردن مقاومت کششی جبرانی( برای دوام کششی پایین بتن) سازه استفاده می‌شود.

انواع میلگرد آج‌دار

 • میلگرد آجدار مارپیچ یا یکنواخت که رایج‌ترین آن میلگرد A2 است و به دلیل کمتر بودن درصد کربن در ساختار آن ، قابلیت خم‌پذیری بهتری داشته و در تولید خاموت بیشترین استفاده را دارد.
 • میلگرد آجدار دوکی‌شکل که به میلگرد A3 معروف است که درصد کربن آن بیشتر از میلگرد A2 می‌باشد و بیشتر نقش سازه‌ای را در طراحی‌ها بر عهده دارد.
 • میلگرد آجدار با آج مرکب که تحت عنوان میلگرد A4 شناخته می‌شود و به دلیل سختی بالای آن در صنعت بیشترین کاربرد فنی را دارد.

چگونگی تشخیص انواع میلگرد

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی مهندسین عمران ، تشخیص صحیح مصالح ازنظر استاندارد بودن و کیفیت طبق آنالیز شیمیایی است چراکه گاهی مشاهده می‌شود برخی پیمانکاران برای سود بیشتر مصالح بی‌کیفیت که در ظاهر باکیفیت می‌باشد را در سازه اجرا می‌کنند که تشخیص این موارد در بعضی مواقع دشوار است ، هرچند در برخی موارد با بازرسی و تجربه ، عیوب قابل‌تشخیص است.

میلگردها در ابعاد (قطر) گوناگون تولید می‌شوند و ازلحاظ ترکیب شیمیایی ( آنالیز میلگرد ) ، وابسته به محل به‌کارگیری و یا کشوری که در آن تولید می‌شوند متفاوت هستند.

 انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی :

 • میلگرد A1
 • میلگرد A2
 • میلگرد A3
 • میلگرد A4

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز جدید :

 • میلگرد س 240 (میلگرد ساده) • میلگرد آج 340 (میلگرد آجدار مارپیچ) • میلگرد آج 400 (میلگرد آجدار جناقی) • میلگرد آج 500 (میلگرد آجدار مرکب)

نکته : در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع استاندارد جدید هستند به‌عنوان‌مثال وقتی عنوان "میلگرد A2" را بیان می‌کنند باید بدانید که منظور همان "میلگرد آج 340" است و منظور از "میلگرد A3" ، درواقع "میلگرد آج 400" است که فقط عناوین ثابت می‌ماند ولی آنالیز و استاندارد آن‌ها کاملاً متفاوت هستند.

برای اطلاع از وزن انواع میلگرد به مطلب وزن میلگرد مراجعه نمایید.

نحوه تشخیص میلگرد A2 وA3

میلگردهای "آج 340" یا (A2 قدیم ) ، به‌صورت مستقیم درنورد توسط غلتک‌ها آجدار می‌شوند ولی در نوع "آج 400" یا ( A3 قدیم ) ، بعد از انجام آج زنی، در مرحله دیگری بنام کوئنچ کردن (خنک کاری) می‌گردد و عملیات خنک کاری با پاشش آب و یا در معرض مجاورت هوا انجام می‌گیرد. به همین دلیل است که رنگ میلگردها سیاه می‌شود.

 • آج میلگرد A2 به شکل فنر می‌باشد
 • آج میلگردهای A3 به‌صورت ضربدری است که در میلگردهای A2 به‌صورت منفرد می‌باشد
 • بر اساس استاندارد ملی و مبحث 9 ، میلگرد A2 دارای آج مارپیچ و موازی است اما میلگرد A3 دارای آج جناقی می‌باشد
 • میلگردهای A2 انعطاف‌پذیر بوده ( خم می‌شوند ) اما میلگردهای A3 شکننده بوده و انعطاف‌پذیری کمی دارند

مطابق استاندارد، آج این نوع میلگردها متفاوت است اما به دلیل سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان از همین فاکتور، میلگردهایی در بازار عرضه می‌شود که به‌عنوان‌مثال در آن از آج استاندارد A3 استفاده‌شده ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 برابر است. نکته : بسیار مهم است که در اجرا و ساخت سازه‌ها ، به نوع میلگرد تعیین‌شده توسط طراح پروژه توجه شود، به‌عنوان‌مثال اگر سازه بر اساس میلگرد A2 طراحی‌شده ، چنانچه از میلگرد نوع دیگر مثلاً A3 در سازه استفاده شود ، وزن سازه تغییر می‌کند که خلاف آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نظام‌ مهندسی می‌باشد.

جهت اطلاع از اطلاعات فنی انواع میلگرد به مطلب جدول اشتال میلگرد مراجعه نمایید.

تفاوت قیمت میلگرد A2 و A3 :

با توجه به نوع آج و حالت انعطاف پذیری و خمش در میلگرد A2 قیمت آن از میلگرد A3 کمی بیشتر می باشد .

پارامترهای مؤثر بر قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد در ایران تحت تأثیر عوامل زیادی نظیر بازار طلا و سکه،قیمت ارز،مناسبت‌های مذهبی و رسمی،رویدادهای سیاسی و اقتصادی،تغییر فصل و آب‌وهوا می‌باشد که عرضه و تقاضای این محصول را با نوسان همراه می‌سازد. با نزدیک شدن به فصل سرما و بارش‌های فراوان یقیناً تقاضا برای این فولاد کاهش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال در زمان نگارش این مطلب ( آذرماه 1398) قیمت میلگرد سایز 22 کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از عدد 4750 به4950 تغییریافته و این روند افزایش تنها در چند روز مشاهده و سپس کاهش‌یافته است.

قیمت دلار و تأثیر بر بازار فولاد

قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها در تغییر قیمت میلگرد است ،بر این اساس افزایش قیمت دلار ، بازار فولاد را تحت تأثیر خود قرار داده و منجر به افزایش قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی می‌شود با مراجعه به سایت چینی علی بابا میتوانید از قیمت بین الملی میلگرد مطلع شوید.

آب‌وهوا معیاری در تغییر نرخ ساختمان‌سازی و تعیین قیمت میلگرد

از مهم‌ترین عوامل قیمت آهن و میلگرد که بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، شرایط آب‌وهوایی است چراکه این موضوع می‌تواند میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد، به‌عنوان‌مثال در فصل سرما به علت کاهش ساخت‌وساز ، تقاضا برای خرید میلگرد کاهش می‌یابد.

تأثیر معاملات بین‌الملل در قیمت میلگرد

افزایش یا کاهش تولید محصولات فولادی در سایر کشورهای تولیدکننده فولاد به‌خصوص کشور چین به‌عنوان رتبه اول تولیدکننده محصولات فولادی در جهان و همچنین میزان صادرات و معاملات بین‌المللی ، می‌تواند بر بازارهای داخلی و نوسان قیمت روز میلگرد تأثیر بگذارد

تأثیر تحریم‌ها بر بازار فولاد

تحریم‌ها و تهدیدهای ناشی از آن منجر شده است تا صادرات محصولات فولادی با دشواری‌های زیادی همراه باشد ، صادرکنندگان از طرفی باید به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌ها و از طرف دیگر موانع داخلی پیش روی خود را درزمینهٔ صادرات و برگشت ارز صادراتی بردارند ، از این‌رو با تحریم فولاد بخش صادرات با مشکل فروش خارجی مواجه می‌شود و عرضه در داخل کشور بیشتر و متعاقباً با کاهش قیمت چشمگیری روبرو خواهد شد

سایر عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد در بازار

میلگرد ازجمله محصولات فولادی است که عوامل زیادی در شرایط اقتصادی فعلی کشور بر قیمت‌گذاری آن تأثیرگذار است که در ذیل به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

سرگردانی نقدینگی بازار

کاهش سود بانکی و خارج شدن سپرده‌های مردم از بانک ، باعث شده تا این دسته از افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود سمت خریدوفروش ارز بروند ، که باعث نوسان در قیمت دلار شده و همان‌طور که در بالا ذکر شد این نوسان می‌تواند قیمت سایر محصولات فولادی ازجمله قیمت میلگرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد .

میزان مصرف انرژی

در فرآیند تولید محصولات فولادی، انرژی‌هایی همچون نفت،گاز،برق و آب موردنیاز است به همین دلیل افزایش تعرفه مصرف انرژی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی تأثیرگذار باشد

هزینه‌های حمل بار

افزایش قیمت سوخت و قیمت لاستیک بر هزینه‌های جابجایی محصول می‌افزاید که این افزایش، بر قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده تأثیرگذار است تأثیر تولیدکنندگان میلگرد بر قیمت آن برخی از تولیدکنندگان میلگرد،بر اساس سیاست‌های مالی و فروش خود تولید یا عرضه برخی محصولات خود را موقتاً کاهش یا متوقف می‌کند که این اقدام باعث نوسان قیمت محصولات فولادی ازجمله قیمت میلگرد می‌شود

تأثیر قیمت شمش فولادی بر بازار میلگرد

با توجه به اهمیت شمش فولادی در تولید سایر محصولات فولادی ، هرگونه تغییر درروند عرضه این محصول می‌تواند منجر به نوسان قیمت سایر محصولات فولادی ازجمله میلگرد شود .

نمودار قیمت میلگرد کارخانه‌ها و بنگاه‌های سراسر کشور:

با مراجعه به وب سایت اصفهان آهن و ورود به بخش میلگرد آجدار ، لیست کلیه کارخانه های معتبر تولیدکننده میلگرد قابل دسترس بوده و میتوان ،نمودار قیمت میلگرد کارخانه ها و بنگاه های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. عکس graph 

خرید میلگرد آجدار به‌صورت مستقیم و بدون واسطه:

شرکت اصفهان آهن با بیش از 20 سال سابقه در زمینه فروش انواع محصولات فولادی ، با حذف واسطه ،امکانی را فراهم نموده تا مشتریان از سراسر کشور بتوانند ،با مراجعه به وب سایت این شرکت ،مستقیما و بدون واسطه از تولید کنندگان، میلگرد با قیمت کارخانه خریداری کنند ، از جمله امتیازات خرید از شرکت اصفهان آهن ، تضمین کیفیت محصول خریداری شده و پیگیری سفارشات مشتری از لحظه سفارش تا تحویل محصول می باشد .

تحلیل قیمت میلگرد در آذر 1398

بازار میلگرد آجدار،در اواسط هفته گذشته طی یک‌روند افزایشی تا رقم 4950 تومان نرخ کف را به خود دید و این رقم ثبت گردید؛ به‌عنوان پایین‌ترین نرخ کشف‌شده مبلغ 4750 نیز برای برخی از کارخانه‌ها اعلام شد، واقعیتی غیرقابل‌انکار برای این بازار کاهش در ابتدای ماه و افزایش در اواسط و رو به ثبات در آخرین هفته آذرماه بوده است. قیمت میلگرد آجدار در اواسط هفته چهارم آذرماه ، با روند افزایشی مواجه بود به‌طوری‌که حداقل قیمت آن به 4950 تومان رسید ، بررسی قیمت میلگرد در آذرماه نشان داد ، قیمت این محصول در ابتدای ماه روند کاهشی، در اواسط ماه روند افزایشی و در هفته پایانی به ثبات رسیده است.