قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۸,۴۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.