آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
۵۶۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۱ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۸ " ۱/۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲.۸ " ۱/۲ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ ۲.۹ " ۳/۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲.۹ " ۳/۴ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ ۳.۴ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۳.۴ " ۱ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ ۳.۹ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۳.۹ " ۲ ۲۱۵,۷۰۰
۵۷۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰