آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۶۵ " ۱/۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲.۶۵ " ۱/۲ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ ۲.۶۵ " ۳/۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲.۶۵ " ۳/۴ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ ۳.۲۵ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ ۳.۲۵ " ۱/۴ ۱ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱/۴ ۱ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ ۳.۲۵ " ۱/۲ ۱ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱/۲ ۱ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ ۳.۶۵ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۳.۶۵ " ۲ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ " ۱/۲ ۲.۸ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ " ۳/۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ " ۳/۴ ۲.۹ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ " ۱ ۳.۴ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ " ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ " ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ " ۲ ۳.۹ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰