آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۱ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ بنگاه اصفهان
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۰۷,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۱۱۵,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۱۴,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۱۴,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ فولاد اکسین ۱۱۴,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۰۳,۰۰۰
۷۰۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۰۳,۰۰۰
۷۰۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۵۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۹ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۹ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنفش
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ قرمز
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱ سفید
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ نارنجی
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ آبی
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۶ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۷ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۶۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۸ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۱۰ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۱۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف آنالیز ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری آنالیز ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان stw۲۲ ۲ ۱۳۰,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۲ st۳۷ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان st۳۷ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ stw۲۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان stw۲۲ ۲.۵ ۱۳۰,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان