آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲.۵ عرض ۱ ۱۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲/۵ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۶,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۲,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۵۷,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۸,۰۰۰
۳۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲.۵ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۳ ۲*۱ ۲۹۵,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۱.۲۵*۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۴ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۲۵ ۳۵۵,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۸ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۸ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۴۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۵ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۳۰ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ شیت اکسین انبار اهواز ۸ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین انبار اهواز
۲ ۱۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۳ ۱۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۶*۲ ۱۸۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۶*۲ ۱۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۵ ۱۲ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵ ۶*۲ ۱۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ ۱۴۹,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۱۲*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ ۱۵۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۲ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۱۲*۲ ۱۵۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۷۴,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) گرید حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) گرید حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۲۰,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۳ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳ عرض ۱ ۲۰۹,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱ ۲۱۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۱.۵ ۱۹۵,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱.۵ ۱۹۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۴,۵۰۰
۲۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۴ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۵ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۷ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۸ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۹ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۸ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۰ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۲ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۸,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ ۲۹۶,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱ ۲۹۶,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱ ۲۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۲۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱ عرض ۱.۲۵ ۲۵۲,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ ۲۵۲,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۸ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد