منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت انواع ورق

 • ورق سیاه فولاد مبارکه

  قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 110 الی 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان 58,800 بنگاه اصفهان 58,800

  2 2 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 56,800 بنگاه اصفهان 56,800

  3 2.5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

  4 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

  5 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 55,000 بنگاه اصفهان 55,000

  6 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,800 بنگاه اصفهان 54,800

  7 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

  8 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  9 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  10 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  11 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  12 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  13 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  14 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  15 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  16 12 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  17 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  18 15 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700


 • ورق سیاه st52

  قیمت ورق سیاه st52


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 110 الی 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,000 بنگاه اصفهان 58,000

  2 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,000 بنگاه اصفهان 58,000

  3 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,000 بنگاه اصفهان 58,000

  4 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,000 بنگاه اصفهان 58,000

  5 15 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,000 بنگاه اصفهان 58,000

  6 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  7 20 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  8 30 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  9 25 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  10 35 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  11 40 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید


 • ورق سیاه فولاد سبا

  قیمت ورق سیاه فولاد سبا


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 110 الی 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 2 رول عرض 1 فولاد سبا 58,700 بنگاه اصفهان 58,700

  2 2 رول عرض 1.25 فولاد سبا 57,000 بنگاه اصفهان 57,000

  3 4 رول عرض 1.5 فولاد سبا 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  4 5 رول عرض 1.5 فولاد سبا 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  5 6 شیت 1.5*6 فولاد سبا تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

  6 6 رول عرض 1.5 فولاد سبا تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

  7 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  8 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  9 10 رول عرض 1.5 فولاد سبا 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  10 10 شیت 1.5*6 فولاد سبا 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

  11 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

  12 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا 54,700 بنگاه اصفهان 54,700


 • ورق سیاه اکسین

  قیمت ورق سیاه اکسین


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 110 الی 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 8 شیت 2*6 فولاد اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  2 10 شیت 2*6 فولاد اکسین 55,200 انبار اهواز 55,200

  3 12 شیت 2*6 فولاد اکسین 548,000 انبار اهواز 548,000

  4 15 شیت 2*6 فولاد اکسین 54,600 انبار اهواز 54,600

  5 20 شیت 2*6 فولاد اکسین 54,000 انبار اهواز 54,000

  6 25 شیت 2*6 فولاد اکسین 52,800 انبار اهواز 52,800

  7 30 شیت 2*6 فولاد اکسین 52,800 انبار اهواز 52,800

  8 35 شیت 2*6 فولاد اکسین 53,000 انبار اهواز 53,000

  9 40 شیت 2*6 فولاد اکسین 52,300 انبار اهواز 52,300


 • ورق سیاه کاویان

  قیمت ورق سیاه کاویان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 110 الی 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 12 شیت 1.20*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  2 12 شیت 1.15*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  3 15 شیت 1.25*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  4 15 شیت 1.5*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  5 20 شیت 1.25*6 فولاد کاویان 52,000 انبار اهواز 52,000

  6 20 شیت 1.5*6 فولاد کاویان 54,000 انبار اهواز 54,000

  7 25 شیت 1.25*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  8 30 شیت 1.5*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  9 35 شیت 1.15*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید

  10 50 شیت 1.25*6 فولاد کاویان تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید


 • ورق روغنی

  قیمت ورق روغنی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید انبار اصفهان تماس بگیرید

  2 0.70 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 74,000 انبار اصفهان 74,000

  3 0.80 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 70,000 انبار اصفهان 70,000

  4 1.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان 69,000 انبار اصفهان 69,000


 • ورق رنگی

  قیمت ورق رنگی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفرنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)قیمت ( ریال)کارخانهقیمت ( ریال)
  1 قرمز 0.50 رول عرض 1.25 111,000 فولاد مبارکه اصفهان 111,000

  2 سفید 0.50 رول عرض 1.25 111,000 فولاد مبارکه اصفهان 111,000

  3 نارنجی 0.50 رول عرض 1.25 111,000 فولاد مبارکه اصفهان 111,000

  4 آبی 0.50 رول عرض 1.25 110,000 فولاد مبارکه اصفهان 110,000


 • ورق گالوانیزه

  قیمت ورق گالوانیزه

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
  1 0.40 رول عرض1 تاراز شهرکرد 91,000

  2 0.40 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 91,000

  3 0.45 رول عرض1 تاراز شهرکرد 88,000

  4 0.45 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 88,000

  5 0.50 رول عرض1 تاراز شهرکرد 84,000

  6 0.50 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 84,000

  7 0.55 رول عرض1 تاراز شهرکرد 82,500

  8 0.55 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 82,500

  9 0.60 رول عرض1 تاراز شهرکرد 81,000

  10 0.60 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 81,000

  11 0.70 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  12 0.70 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  13 0.80 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  14 0.80 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  15 0.90 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  16 0.90 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  17 1 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  18 1 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  19 1.25 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  20 1.25 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  21 1.5 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  22 1.5 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000

  23 2 رول عرض1 تاراز شهرکرد 74,000

  24 2 رول عرض1.25 تاراز شهرکرد 74,000


 • ورق آجدار

  قیمت ورق آجدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114- 115

  ردیفضخامت (mm)نوع ورقحالتابعاد (m)قیمت ( ریال)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 2 پرسی رول 1/25 60,000 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 60,000

  2 2/5 پرسی رول 1/25 60,000 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 60,000

  3 2 پرسی رول 1 60,000 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 60,000

  4 2/5 پرسی رول 1 60,000 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 60,000


 • ورق اسیدشویی

  قیمت ورق اسیدشویی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامتحالتآنالیزابعاد (mm)قیمت ( ریال)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 2 رول st37 عرض 1.25 متر تماس بگیرید فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید

  2 2.5 رول stw22 عرض 1 متر 64,000 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 64,000


 • عرشه فولادی

  قیمت عرشه فولادی


  ردیفعرض (mm)کارخانهمحل تحویلضخامت (mm)قیمت ( ریال)
  1 915 تاراز انبار اصفهان 0.80 تماس بگیرید

  2 915 تاراز انبار اصفهان 0.90 تماس بگیرید

  3 915 تاراز انبار اصفهان 1 تماس بگیرید

  4 915 تاراز انبار اصفهان 1.25 تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید