آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۷۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۷۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ - ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۷,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۹۸,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۸,۰۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۴,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ بنگاه اصفهان
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۷۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۷۹,۲۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۷۹,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۷۹,۷۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۷۹,۵۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۷۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۷۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۳۰ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۳۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۱۲ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۷۶,۰۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۷۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۵۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۱۰۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۱۰۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۹۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۹۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۹۶,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۹۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۹۷,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۹۷,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۹۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۹۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۹۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنفش
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ قرمز
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ سفید
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ نارنجی
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ آبی
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف آنالیز ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری آنالیز ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان stw۲۲ ۲ ۸۹,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۲ st۳۷ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان st۳۷ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ stw۲۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان stw۲۲ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان