ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه آخرین بروزرسانی : ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۵/۱۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

۱۹۵,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

۱۹۹,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۶,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۶,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۵ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۵ میلی متر شیت فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۹,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۶ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۶,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۶ میلی متر شیت فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۱۹۷,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۸ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۶,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۱۹۷,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۰ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۴,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۱۹۵,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۲ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۱۹۳,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۵ میلی متر رول فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۱۹۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۱۹۳,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان آخرین بروزرسانی : ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۵/۱۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۱۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه اکسین
قیمت ورق سیاه اکسین آخرین بروزرسانی : ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۵/۱۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت اکسین ۶*۲ اهواز

۲۷۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت اکسین ۶*۲ اهواز

۲۷۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت اکسین ۶*۲ اهواز

۲۷۱,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۶۲,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۵۳,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۵۱,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۵۱,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۵۱,۰۰۰

نامشخص
ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
ورق سیاه ۵۰ میلی متر شیت اکسین عرض ۲ اهواز

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

قیمت ورق

ورق‌های‌ فولادی در برخی از کاربردهای ساختمان سازی، مانند سقف‌ شیروانی، آسانسور، دودکش‌ها و همچنین در صنایع مختلف مانند صنعت خودرو، سوله‌سازی، ساخت مخزن و ... کاربرد دارند. قیمت ورق به عوامل مختلفی مرتبط است که می‌توان از آن‌ها به مواد اولیه، نرخ نوسانات ارز و دلار، قیمت‌های جهانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و... اشاره داشت.

خرید ورق یکی از مسائلی است که با توجه به نوع ورق، سایز این محصول، ضخامت، تعداد و همچنین ابعاد طول و عرض انجام می‌شود.

قیمت ورق

خرید ورق

ورق‌های فولادی دارای انواع مختلفی مانند ورق سیاه، ورق رنگی، ورق گالوانیزه، ورق روغنی، ورق آجدار، ورق اسید شویی، ورق استنلس استیل و... هستند که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند. اگر قرار است ورق را برای مصارف ساختمانی خریداری کنید، قبل از هر چیزی برای خرید ورق، باید از مهندس ناظره پروژه سوال کنید که برای سازه خود باید چه نوعی از ورق و از کدام برند را خریداری کنید.

به عنوان مثال، در مناطق شمال کشور، برای ساخت سقف‌های شیروانی از ورق رنگی استفاده می‌شود؛ در حالی که از ورق‌های سیاه و گالوانیزه بیشتر در صنایع استفاده می‌شود.

به غیر از کارخانه، از پارامترهای مهم در زمان خرید این محصول می‌توان به نوع ورق، ضخامت، طول، عرض و همچنین تعداد ورق اشاره کرد. بنابراین قبل از هرچیز مشخص کنید که قرار است چه نوع ورق را برای چه کاربردی خریداری کنید، سپس ضخامت، ابعاد و همچنین تعداد ورق درخواستی خود را مشخص کنید و در نهایت برای ثبت سفارش با کارشناسان اصفهان آهن تماس بگیرد.

شما می‌توانید ورق فولادی مورد نظر را حتی به صورت اینترنتی خریداری کنید. فقط کافی‌ست با ورود به سایت اصفهان آهن و با مراجعه به دسته‌بندی قیمت ورق، بر روی گزینه «خرید» کلیک کنید و فرآیند خرید اینترنتی را طی کنید.

علاوه بر این موارد، حتی از طریق چت آنلاین در سایت هم می‌توانید با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار کنید و سفارش خود را ثبت کنید.

قیمت ورق امروز

قیمت روز ورق

قیمت روز ورق در سایت اصفهان آهن برای کاربران قابل مشاهده است. قیمت انواع ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق روغنی، ورق رنگی و...هرکدام در جدولی جداگانه قابل دسترسی است. قیمت این محصول، هر روز از ساعت 12 صبح الی 15 بعد از ظهر در سایت اصفهان آهن توسط کارشناسان به روزرسانی می‌شود.

انواع ورق

ورق‌ها را از نظر سایز بندی، کارخانه و همچنین بر اساس جنس می‌توان به دسته بندی‌های مختلفی تقسیم کرد.

انواع ورق بر اساس کارخانه و برند

 • ورق فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق کاویان
 • ورق اکسین
 • تاراز شهرکرد
 • ورق سبا
 • ورق امیرکبیر کاشان
 • ورق دشتستان
 • کارخانه قطعات
 • و...

انواع ورق بر اساس سایزبندی

انواع ورق بر اساس ابعاد عبارتند از:

 • 6*1
 • 6*2
 • 12*2
 • 6*1
 • 6*1
 • عرض 1.25
 • عرض 1
 • و....

انواع ورق بر اساس نوع

ورق ها همان‌طور که در ابتدای مقاله گفتیم در انواع مختلفی وجود دارد :

 • ورق سیاه
 • ورق آجدار
 • ورق ST52
 • ورق A516
 • ورق A283
 • ورق گالوانیزه
 • ورق رنگی
 • ورق روغنی
 • ورق اسید شویی
 • ورق استنلس استیل
 • ورق آلومینیوم

جمع بندی

قیمت ورق هم مانند سایر مقاطع فولادی می‌تواند به عوامل مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز و دلار، هزینه‌ی مواد اولیه برای تولید ورق، هزینه‌های حمل و نقل، وضعیت اقتصادی و سیاسی و... بستگی  داشته باشد.

اگر قرار است که خرید ورق داشته باشید قبل از هرچیزی باید بدانید که کدام ورق برای صنعت و یا سازه شما قابل استفاده است. برای اطلاع از قیمت امروز ورق، سایت اصفهان آهن را دنبال کنید و برای ثبت سفارش، با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر