آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۶ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
۹۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۷,۵۰۰
۹۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۷,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۱,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۸ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳,۰۰۰
۱۸۰۰۰
آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۲۷۳,۰۰۰
نامشخص
آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳,۰۰۰
۱۰۵۰۰
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار/اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۲۵ انبار/اصفهان فابریک
۱۱ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳,۰۰۰
۱۷۰۰۰
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۶ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۸ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۱ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
۵۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۱۳۵,۳۰۰
۱۰۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۱۳۵,۳۰۰
۱۰۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۱۳۵,۳۰۰
۱۰۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۲۸,۳۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۲۸,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۲۵,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۲۵,۳۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۹ ۴۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۰ فولاد کاویان ۱۲۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان ۱۲۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۱۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۱۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۱۲۱,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۱۲ ۴۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۴۰ فولاد کاویان ۱۱۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۷,۰۰۰
۲۰۰۰
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۹,۰۰۰
۲۰۰۰
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۴ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۲ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ آذر امین رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ آذر امین رول عرض ۱ ۰.۴۵ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ آذر امین رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۹۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۹۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱
۷ ۰.۵۵ آذر امین رول عرض ۱ ۰.۵۵ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۸ ۰.۵۵ آذر امین رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ آذر امین رول عرض ۱ ۰.۹۰ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱ آذر امین رول عرض ۱.۲۵ ۱ آذر امین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۸ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۱۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱ هفت الماس قزوین رول عرض ۱ ۱ هفت الماس قزوین تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲۰ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۱۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱
۲۱ ۲.۵ تبریز رول عرض ۱.۲۵ ۲.۵ تبریز تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۲ ۲.۵ تبریز رول عرض ۱ ۲.۵ تبریز تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲۳ ۳ تبریز رول عرض ۱.۲۵ ۳ تبریز تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۴ ۳ تبریز رول عرض ۱ ۳ تبریز تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۴/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ سفید
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ قرمز
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ سفید
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۵۸,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ نارنجی
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ آبی

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۴/۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار/اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار/اصفهان
۵ ۰.۷۰ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۹ ۱ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار
۱۲ ۱.۵ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ هفت الماس ۱۷۷,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها بر مبنای ظرفیت می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۱۹ ۱۳۹۹/۴/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف آنالیز ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری آنالیز ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان stw۲۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۲ st۳۷ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان st۳۷ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ stw۲۲ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان stw۲۲ ۴ ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان

توضیحات

( تمامی قیمتها بر مبنای ظرفیت می باشد )