goftino
ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۶ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۶ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۸ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه اکسین
قیمت ورق سیاه اکسین آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۴۲۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۴۲۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۲,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۴۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵۰ میلی متر شیت اکسین عرض ۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

سوالات متداول

قیمت ورق

البته که اهل فن می‌دانند، استفاده از ورق‌های فولادی در ساخت‌وساز چقدر اهمیت دارد.‌ ویژگی ورق‌های مختلف و مقاومت مطلوب آن‌ها در برابر آسیب‌دیدن باعث می‌شود تا از این متریال در قسمت‌های مورد نیاز به‌وفور استفاده کنند. دقیقا به همین دلیل است که آگاهی از نرخ ورق برای افراد متبحر در این زمینه اولویت دارد. قیمت روز ورق ساختمانی با توجه به ویژگی‌هایی چون نوع، کاربرد، ابعاد و اندازه آن‌ها مشخص می‌شود؛ اما تعیین معیار دقیق محاسبه قیمت ورق جای بحث بیشتری دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.


قیمت ورق

نحوه خرید ورق

اساسی‌ترین نکته در خرید ورق انتخاب نوع آن است. جدای از بحث نوع، موارد دیگری همچون کارخانه تولیدکننده ورق، ضخامت، طول، عرض را نیز برای تعیین قیمت روز ورق حتما باید در نظر بگیرید. چنانچه این موارد را در سایت اصفهان آهن بررسی کنید، قیمت روز ورق را نیز به دست خواهید آورد. اگر نیاز به راهنمایی داشته باشید کارشناسان اصفهان آهن جوابگوی تماس شما خواهند بود. البته آگاهی از قیمت این محصول و خرید آن به‌صورت اینترنتی و همچنین از طریق بخش چت آنلاین نیز امکان‌پذیر است.


کاربرد انواع ورق

اهل فن انواع مختلف ورق را برای موقعیت‌های متفاوتی به‌کار می‌برند؛ بنابراین نظرشان در اولویت است. به‌عنوان مثال برای مصارف ساختمانی باید از مهندس ناظر پروژه نظر بگیرید؛ چراکه ورق انتخابی برای هر سازه‌ای با توجه به نیاز آن متفاوت است. نمونه آن ساخت سقف‌های شیروانی است که ورق رنگی نیاز دارد یا استفاده در صنایع که ورق‌های سیاه و گالوانیزه را می‌طلبد. از انواع محصولاتی که در فرآیند خرید امکان انتخاب آن را دارید، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:


 ورق سیاه:

برای مواردی چون بدنه خودروها، ورق کف خودرو، لوله‌های درزدار، انواع پروفیل، تانکرسازی و کشتی‌سازی کاربرد دارد.


ورق آجدار:

برای کف عرشه کشتی، پله‌های اضطراری، کف پل عابر پیاده، کف اتاق کامیون و وانت و سطوح دستگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود.


ورق گالوانیزه:

برای تولید لوله‌های انتقال آب، تولید کابینت، مخازن نگهداری آب و تولید سقف سوله‌ استفاده می‌کنند.


ورق رنگی:

در صنایع ساختمانی مانند انواع سقف و نمای داخلی و خارجی ساختمان، صنایع فلزی، ساخت لوازم خانگی و صنعت حمل‌ونقل مانند اتاقک خودرو و ماشین سنگین کاربرد دارد.


ورق روغنی:

ورقی پایه برای تولید ورق‌های گالوانیزه، تولید لوازم خانگی مانند اجاق گاز، روکش محصولات مانند روکش یخچال و تولید لوله است.


ورق اسید شویی:

پایه‌ای برای تولید ورق روغنی، تولید لوله‌های نفت و گاز، استفاده در صنعت کشتی‌سازی و ساخت رینگ و شاسی خودرو است.


ورق استنلس استیل:

در ساخت انواع لوازم خانگی، صنایع غذایی، ساخت بدنه وسایل نقلیه مانند خودرو، هواپیما یا کامیون، قطعات کشتی‌سازی و صنایع پتروشیمی کاربرد دارد.


ورق آلومینیوم:

در صنعت حمل‌ونقل، صنایع نظامی، داروسازی، مخازن نگهدارنده سوخت و ساخت انواع لوازم خانگی استفاده می‌شود.


ضخامت و وزن عاملی تاثیر گذار بر قیمت انواع ورق

از عوامل تأثیرگذار روی قیمت ورق ضخامت و وزن است؛ بنابراین باید توجه کنید که این محصولات بسته به روش تولید (نورد گرم یا سرد) ضخامت و وزن متفاوتی دارند. در روش نورد سرد، ضخامت کمتر و کیفیت و مقاومت مطلوب است. این ورق‌های نازک ناخالصی ندارند، به‌راحتی روغن‌کاری می‌شوند و به‌دلیل روش ساختشان ویژگی‌های برتری دارند؛ مطمئنا با وجود این خصوصیات خوب، قیمت بالاتری نیز دارند. در روش نورد گرم با توجه به سادگی بیشتر در امر تولید، قیمت کمتر و ضخامت ورق بیشتر است. البته از آنجا که زمان خرید قیمت بر اساس وزن مشخص می‌شود، این گزینه روی قیمت روز ورق تأثیری اساسی دارد.


حالت ورق (شیت یا رول بودن)

ورق‌های فولادی از قطعه‌ای فلزی تشکیل می‌شوند که طی مراحلی به ورق تبدیل می‌شوند. با این اوصاف ضخامت آن‌ها نسبت به قطعه فلز بسیار کمتر است؛ ولی طول و عرض بیشتری دارند. این محصولات به‌شکل شیت (برگی یا همان فابریک که صفحات برش‌خورده در اندازه‌های مشخص با ابعادی دقیق و صاف هستند) یا رول (کلافی) به بازار ارائه می‌شوند.


برش ورق در ابعاد دلخواه

پس از خرید ورق، با توجه به نیاز و پروژه خود می‌توانید آنها را در ابعاد دلخواه برش دهید. در هر دو حالت شیت و رول امکان برش به اندازه‌های مختلف وجود دارد و این نوع نیاز شماست که در سایز برش تأثیر می‌گذارد.


 کارخانه‌های تولید کننده ورق

بسیاری از کارخانه‌ها در تولید انواع ورق نقش دارند که می‌توانیم نمونه‌های زیر را نام ببریم:

 •    ورق فولاد مبارکه اصفهان
 •    ورق کاویان
 •    ورق اکسین
 •    تاراز شهرکرد
 •   ورق سبا
 •    ورق امیرکبیر کاشان
 •    ورق دشتستانقیمت ورق امروز

خرید آنلاین ورق از اصفهان آهن

برای ثبت سفارش خود کافی است که به سایت اصفهان آهن وارد شوید و با توجه به نیاز خود، ورق مدنظرتان را انتخاب، روی گزینه «خرید» کلیک و با ادامه فرآیند خرید اینترنتی، به‌راحتی سفارش خود را ثبت کنید.

head نمایش بیشتر