goftino
ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

۳۵۸,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۲۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۶ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۶ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۳۳۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۸ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۳۳۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۰ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۳۳۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۲ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۳۳۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

۳۳۲,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۲۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۹۸,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۲۹۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۲۸۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۸۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۸۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۲۸۹,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۶,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۶,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۴۶,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۰۶,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۰۶,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۹۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۲۹۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۲۹۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۲۹۹,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۲۱,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۲۱,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۱۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۱۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۵۰ میلی متر شیت اکسین عرض ۲ اهواز

۳۴۱,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

سوالات متداول

قیمت ورق

البته که اهل فن می‌دانند، استفاده از ورق‌های فولادی در ساخت‌وساز چقدر اهمیت دارد.‌ ویژگی ورق‌های مختلف و مقاومت مطلوب آن‌ها در برابر آسیب‌دیدن باعث می‌شود تا از این متریال در قسمت‌های مورد نیاز استفاده کنند. دقیقا به همین دلیل است که آگاهی از نرخ ورق برای بسیاری از فعالان بازار فولاد اولویت دارد. قیمت روز ورق ساختمانی با توجه به ویژگی‌هایی چون نوع، کاربرد، ابعاد و اندازه آن‌ها مشخص می‌شود؛ اما تعیین معیار دقیق محاسبه قیمت ورق جای بحث بیشتری دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

قیمت ورق

نحوه خرید ورق

اساسی‌ترین نکته در خرید ورق انتخاب نوع آن است. جدای از بحث نوع، موارد دیگری همچون کارخانه تولیدکننده ورق، ضخامت، طول، عرض را نیز برای تعیین قیمت روز ورق حتما باید در نظر بگیرید. 

ورق‌ها را می‌توان به صورت آنلاین خریداری کرد. خرید آنلاین این مقاطع علاوه بر اینکه از نظر زمان سود سرشاری را برایتان به ارمغان می‌آورد؛ از نظر مسافت نیز به نفع شماست. از سوی دیگر می‌توانید مقاطع کارخانه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین محصول را خریداری کنید. به روزترین قیمت ورق آهن را می‌توان از طریق اصفهان آهن مشاهده کرد.

شما عزیزان می‌توانید طی تماس با شرکت‌های فروش ورق، علاوه بر دریافت مشاوره رایگان، این محصولات را سفارش دهید. اگر بخواهید این مقاطع را از اصفهان آهن سفارش دهید نیز می‌توانید با کارشناسان بخش فروش این مجموعه تماس بگیرید.

از سوی دیگر می‌توانید این محصولات را از کارخانه نیز خریداری کنید. البته در نظر داشته باشید این روش تنها در صورتی به صرفه است که تناژ موردنیاز شما بسیار زیاد و فاصله کارخانه تا محل پروژه کم باشد.

کاربرد انواع ورق

اهل فن انواع مختلف ورق را برای موقعیت‌های متفاوتی به ‌کار می‌گیرند به‌عنوان مثال برای مصارف ساختمانی باید نظر مهندس ناظر پروژه را بپرسید؛ چراکه ورق انتخابی برای هر سازه‌ای با توجه به نیاز آن متفاوت است. برای مثال به منظور ساخت سقف‌های شیروانی از ورق شیروانی، رنگی یا گالوانیزه استفاده می‌کنند. از جمله انواع این فرآورده می‌توان موارد زیر را برشمرد:

 ورق سیاه:

ورق سیاه یکی از پر کاربردترین انواع ورق در ایران است که به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مواردی همچون بدنه خودروها، ورق کف خودرو، لوله‌های درزدار، انواع پروفیل، تانکرسازی و کشتی‌ از این محصول استفاده می‌کنند. قیمت ورق سیاه با توجه به تنوعی که در این محصول دیده می‌شود؛ مقطوع است.

ورق آجدار:

ورق آجدار یکی از محصولاتی است که با استفاده از ورق سیاه تولید می‌شود. البته این مقطع را می‌توان با استفاده از ورق روغنی نیز تولید کرد. برای عرشه کشتی، پله‌های اضطراری، کف پل عابر پیاده، کف اتاق کامیون و وانت و سطوح دستگاه‌های صنعتی از این محصول استفاده می‌شود.

ورق گالوانیزه:

قیمت ورق گالوانیزه برای افرادی که به دنبال تولید لوله‌های انتقال آب، مخازن نگهداری آب، کابینت و سقف سوله هستند؛ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این محصولات در برابر نفوذ آب مقاومت خوبی دارند. همچنین این مقطع می‌تواند در محیط‌های اسیدی به خوبی دوام بیاورد.

ورق رنگی:

اگر می‌خواهید نمای زیبایی برای ساختمان خود بسازید؛ یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که در دسترس دارید؛ ورق رنگی است. قیمت ورق رنگی با توجه به زیبایی که به ساختمان شما عطا می‌کند؛ زیاد به نظر نمی‌رسد. در صنایع ساختمانی مانند انواع سقف و نمای داخلی و خارجی سازه، صنایع فلزی، لوازم خانگی و صنعت حمل ‌و نقل از این محصول بهره می‌برند.

ورق روغنی:

این محصول ورقی پایه برای تولید ورق‌های گالوانیزه، لوازم خانگی مانند اجاق گاز و روکش محصولاتی مانند یخچال و... است.

ورق اسید شویی:

این فرآورده برای تولید ورق روغنی، لوله‌های نفت و گاز، ساخت رینگ و شاسی خودرو و صنعت کشتی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق اسید شویی برای تولید کنندگان صنعت فولاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این محصول ماده اولیه تولید بسیاری از مقاطع فولادی دیگر است.

ورق استنلس استیل:

قیمت ورق استنلس (استنلس استیل) از آن جهت مهم است که در صنعت پتروشیمی بیش از آن چیزی که تصور می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازسوی دیگر بدنه هواپیما و خودروها را با استفاده از این مقطع می‌سازند. ظاهر زیبا و مقاومت در برابر خوردگی از جمله مزایای خرید ورق استنلس استیل به شمار می‌روند.

ورق آلومینیوم:

ورق آلومینیوم محصولی است که در صنعت حمل ‌و نقل، صنایع نظامی، داروسازی، تولید مخازن نگهدارنده سوخت و لوازم خانگی از آن استفاده می‌شود. قیمت ورق آلومینیوم با توجه به میزان دو عنصر اصلی که در تولید آن‌ها به کار گرفته می‌شود؛ برآورد می‌کنند. این دو عنصر سیلیکون و منیزیم نام دارند.

ضخامت و وزن عاملی تاثیر گذار بر قیمت انواع ورق

از عوامل تاثیرگذار روی قیمت ورق آهن، ضخامت و وزن آن است؛ بنابراین باید توجه کنید که این محصولات بسته به روش تولید (نورد گرم یا سرد) ضخامت و وزن متفاوتی دارند. در روش نورد سرد، ضخامت کمتر، کیفیت و مقاومت مطلوب است. این ورق‌های نازک ناخالصی ندارند؛ به ‌راحتی روغن‌ کاری می‌شوند و به‌ دلیل روش ساختشان ویژگی‌های برتری دارند. طبیعی است با وجود این خصوصیات خوب، قیمت بالاتری نیز داشته باشند. در روش نورد گرم با توجه به سادگی بیشتر در امر تولید، قیمت کمتر و ضخامت ورق بیشتر است.

حالت ورق (شیت یا رول بودن)

ورق‌های فولادی از شمش‌های مختلف تشکیل می‌شوند. این محصولات با طی کردن مراحلی به انواع ورق تبدیل می‌شوند. ضخامت آن‌ها نسبت به شمش فولادی بسیار کمتر است؛ ولی طول و عرض بیشتری دارند. این محصولات به‌ شکل شیت (برگی یا همان فابریک که صفحات برش‌خورده در اندازه‌های مشخص با ابعادی دقیق و صاف هستند) یا رول (کلافی) به بازار عرضه می‌شوند.

برش ورق در ابعاد دلخواه

پس از خرید ورق، با توجه به نیاز و پروژه خود می‌توانید آنها را در ابعاد دلخواه برش بزنید. در هر دو حالت شیت و رول امکان برش به اندازه‌های مختلف وجود دارد. 

 کارخانه‌های تولید کننده ورق

یکی از مهم‌ترین مواردی که روی قیمت ورق تاثیر می‌گذارند؛ کارخانه‌ای است که آن را تولید کرده است. فاصله کارخانه‌ها تا محل پروژه، شهرت و… از جمله مواردی هستند که هنگام انتخاب کارخانه باید به آن توجه کنید. در ادامه به تعدادی از اصلی‌ترین کارخانه‌های تولید ورق در ایران اشاره کرده‌ایم:

 •    ورق فولاد مبارکه اصفهان
 •    ورق کاویان
 •    ورق اکسین
 •    تاراز شهرکرد
 •   ورق سبا
 •    ورق امیرکبیر کاشان
 •    ورق دشتستان

قیمت ورق امروز

خرید آنلاین ورق از اصفهان آهن

روش‌های بسیاری به منظور تهیه ورق در نظر گرفته شده است که خرید آنلاین، بهترین آن‌ها به شمار می‌رود. اصفهان آهن یکی از شرکت‌های بازرگانی مقاطع فولادی است که این محصولات را با بهترین قیمت در کمترین زمان ممکن به دستتان می‌رساند. برای خرید آنلاین ورق از اصفهان آهن کافی است با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید یا روی گزینه ثبت سفارش همین صفحه کلیک کنید. کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس می‌گیرند؛ اطلاعات لازم را دریافت کرده در نهایت آنچه نیاز دارید را به دستتان می‌رسانند.

آیا نوسان نرخ دلار یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ورق می باشد؟

عوامل فراوانی در این قضیه تأثیر دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توانیم به کارخانه تولیدکننده، روش تولید محصول و میزان وزن و ضخامت محصولات اشاره کنیم.

برای خرید انواع ورق چطور باید اقدام نمایید؟

کافی است که از طریق تماس با اصفهان آهن، چت در ثبت سفارش اینترنتی، با کارشناسان ما در تماس باشید.

چطور از صحت قیمت ورق می توانید اطلاع پیدا کنید؟

برای این کار به مراکز و سایت‌های معتبر می توانید مراجعه کنید. این مراکز کیفیت و قیمت معقول را به طور روزانه آپدیت می کنند.