آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۰۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۱۹۹,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲.۵ عرض ۱ ۱۹۱,۰۰۰
۵۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲/۵ عرض ۱.۲۵ ۱۸۶,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ ۱۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۶۵,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۶۶,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۲,۰۰۰
۱۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۰,۵۰۰
۱۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲.۵ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۳ ۲*۱ ۲۸۵,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۱.۲۵*۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۴ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۲۵ ۳۴۰,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۸ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۸ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۶۴,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) گرید حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) گرید حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۳ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳ عرض ۱ ۱۹۹,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱ ۲۰۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۱.۵ ۱۸۵,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱.۵ ۱۸۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۸ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ ۲۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱ ۲۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱ ۲۵۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۲۵۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ ۲۴۳,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱ عرض ۱.۲۵ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۸ عرض ۱.۲۵ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۲۷,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۲۹,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان سفید ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۴۲,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان سفید
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۳۴,۰۰۰
۵۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان آبی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۲۷,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان آبی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 -9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان
۵ ۰.۷۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۷۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۹ ۱ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ ۲۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار ۱.۵ عرض ۱.۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار
۱۲ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 - 9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۱۲۵۰ تاراز شهرکرد انبار اصفهان ۰.۸۰ ۱۲۵۰ ۲۵۲,۰۰۰
۳۰۰۰
تاراز شهرکرد انبار اصفهان
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۰.۹۰ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱.۲۵ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۱۹۹,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۴ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۵ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۷ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۶۶,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۸ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۲,۰۰۰
۱۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۹ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۵۰۰
۵۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد