آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۵ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۰۲,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۲,۰۰۰
۱۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲.۵ عرض ۱ ۲۰۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲/۵ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
۱۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۲,۰۰۰
۶۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۲,۰۰۰
۷۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۲,۰۰۰
۶۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۷۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
۷۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
۸۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
۸۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۱۰۵۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲.۵ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۳ ۲*۱ ۲۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۱.۲۵*۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۴ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۲۵ ۳۵۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار/اصفهان فابریک
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۸ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۸ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ شیت اکسین انبار اهواز ۸ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین انبار اهواز
۲ ۱۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۳ ۱۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۶*۲ ۱۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۶*۲ ۱۸۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۵ ۱۲ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵ ۶*۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ ۱۴۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ ۱۴۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۱۲*۲ ۱۴۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ ۱۴۹,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۲ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۱۲*۲ ۱۴۹,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۸ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۰ ۶*۱.۲۵ ۱۵۳,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۲ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۲۵ ۱۵۳,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۲۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۵ ۱۴۱,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۵ ۱۴۱,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۵ ۱۴۱,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۵ ۱۴۱,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۵ ۱۴۱,۰۰۰
۴۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) گرید حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) گرید حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۳ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳ عرض ۱ ۲۰۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱ ۲۱۳,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۱.۵ ۱۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱.۵ ۱۹۳,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۹ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۲,۰۰۰
۱۳۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۴ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۲,۰۰۰
۶۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۵ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۷ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۲,۰۰۰
۶۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۸ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۷۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۹ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
۷۰۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
۸۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۰۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
۸۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۰۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
۹۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۵۰۰
۹۰۰۰
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۷۴,۰۰۰
۱۰۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ ۲۹۱,۰۰۰
۱۶۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱ ۲۹۱,۰۰۰
۱۶۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱ ۲۷۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۲۷۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱ ۲۶۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱ عرض ۱.۲۵ ۲۴۷,۰۰۰
۱۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ ۲۴۷,۰۰۰
۱۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۸ عرض ۱.۲۵ ۲۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۴۴,۰۰۰
۴۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۲,۰۰۰
۳۲۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان سفید ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۳,۰۰۰
۲۰۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان سفید
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۲,۰۰۰
۲۸۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان آبی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۴۳,۰۰۰
۱۵۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان آبی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 -9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد