منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت انواع ورق

 • ورق سیاه فولاد مبارکه

  قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 112 - 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان -

  2 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 46,500

  3 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان -

  4 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 44,300

  5 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان -

  6 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 42,600

  7 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 43,300

  8 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان -

  9 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 42,500

  10 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 42,600

 • ورق سیاه st52

  قیمت ورق سیاه st52


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 112 - 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان 47,000

  2 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000

  3 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 45,500

  4 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000

  5 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000

  6 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 55,000

  7 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000

  8 40 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز -

 • ورق سیاه فولاد سبا

  قیمت ورق سیاه فولاد سبا


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 112 - 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا بنگاه اصفهان 42,600

  2 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا بنگاه اصفهان 42,600

  3 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا بنگاه اصفهان 42,400

  4 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا بنگاه اصفهان 42,600

 • ورق سیاه اکسین

  قیمت ورق سیاه اکسین


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 112 -113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 8 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 43,800

  2 12 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 43,200

  3 15 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 43,100

  4 20 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 40,500

  5 25 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 40,500

  6 30 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 40,700

  7 35 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 40,700

  8 40 شیت 2*6 فولاد اکسین انبار اهواز 40,600

 • ورق سیاه کاویان

  قیمت ورق سیاه کاویان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 112 - 113

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 12 شیت 1.20*6 فولاد کاویان انبار اهواز -

  2 12 شیت 1000*6 فولاد کاویان انبار اهواز -

  3 15 شیت 1.25*6 فولاد کاویان انبار اهواز 39,000

  4 15 شیت 1.5*6 فولاد کاویان انبار اهواز 40,500

  5 20 شیت 1.25*6 فولاد کاویان انبار اهواز -

  6 20 شیت 1.5*6 فولاد کاویان انبار اهواز 40,300

  7 25 شیت 1.25*6 فولاد کاویان انبار اهواز 40,000

  8 30 شیت 1.5*6 فولاد کاویان انبار اهواز 40,300

  9 50 شیت 1.25*6 فولاد کاویان انبار اهواز -

 • ورق روغنی

  قیمت ورق روغنی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان -

  2 0.70 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان -

  3 0.80 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان -

  4 1.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 60,000

 • ورق رنگی

  قیمت ورق رنگی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفرنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
  1 قرمز 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 90,000

  2 آبی 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 90,000

  3 سفید 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 90,000

  4 نارنجی 0.50 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 90,000

 • ورق گالوانیزه

  قیمت ورق گالوانیزه

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
  1 0.40 رول عرض1 کاشان -

  2 0.40 رول عرض1.25 کاشان -

  3 0.45 رول عرض1 کاشان 82,500

  4 0.45 رول عرض1.25 کاشان 82,000

  5 0.50 رول عرض1 کاشان 80,000

  6 0.50 رول عرض1.25 کاشان 80,000

  7 0.55 رول عرض1 کاشان 74,000

  8 0.55 رول عرض1.25 کاشان 74,000

  9 0.60 رول عرض1 کاشان 74,000

  10 0.60 رول عرض1.25 کاشان 74,000

  11 0.70 رول عرض1 کاشان 73,000

  12 0.70 رول عرض1.25 کاشان 73,000

  13 0.80 رول عرض1 کاشان 73,000

  14 0.80 رول عرض1.25 کاشان 73,000

  15 0.90 رول عرض1.25 کاشان 72,200

  16 0.90 رول عرض1 کاشان 72,500

  17 1 رول عرض1 کاشان 75,000

  18 1 رول عرض1.25 کاشان 72,000

  19 1.25 رول عرض1 کاشان 72,000

  20 1.25 رول عرض1.25 کاشان 72,000

  21 1.5 رول عرض1 کاشان 72,000

 • ورق اسیدشویی

  قیمت ورق اسیدشویی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 114 - 115

  ردیفضخامتحالتآنالیزابعاد (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 2 رول st37 عرض 1.25 متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 53,500

  2 2.5 رول stw22 عرض 1 متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 48,000