ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۲۳,۰۰۰

۳,۰۰۰
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

۱,۵۰۰
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۰,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۱۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۵۶,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۵۶,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۵۶,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۵۶,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۵۴,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۲,۰۰۰

ثابت

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۲۳,۰۰۰

۳,۰۰۰
۲ ۲.۵ عرض ۱ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

۱,۵۰۰
۴ ۳ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۴ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۵ عرض ۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۶ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۹ ۶ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.