آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۴ ۱۳۹۹/۴/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۸,۰۰۰
۱۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۸,۵۰۰
۱۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۹,۰۰۰
۳۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۹,۵۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۴/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۵۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۵۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۵۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۵۴,۵۰۰
۴۰۰۰
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۵۴,۵۰۰
۴۰۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۴۰,۵۰۰
۲۰۰۰
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۴۰,۵۰۰
۲۰۰۰
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۹ ۴۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۴/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۳۱,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۳۳,۰۰۰
۱۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۲۲,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۲۲,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۱۳۰,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان ۱۲۲,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۱۲ ۴۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۴۰ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
۳۵۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز

توضیحات

خرید اقلام فوق با تائید از واحد فروش میباشد
( تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد )

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۱ ۱۳۹۹/۳/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۶ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۹۳,۸۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۹۴,۱۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان

توضیحات

( تمامی قیمتها بر مبنای ظرفیت می باشد )