goftino
ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱ فولاد مبارکه عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲.۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۶ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۶ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۸ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه عرض ۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه ۶*۱.۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۲۸,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۴۸,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه اکسین
قیمت ورق سیاه اکسین آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۴۲۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۴۲۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۲,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۴۷,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۵۰ میلی متر شیت اکسین عرض ۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

سوالات متداول

قیمت ورق سیاه

تولید فراوان ورق سیاه در بین تولیدات کارخانه‌های فولاد کشور، نشان‌دهنده اهمیت این محصول در بخش‌های گوناگون صنایع مختلفی مانند ساخت‌وساز، خودروسازی، تانکرسازی و کشتی‌سازی است. داشتن اطلاعات کافی از قیمت ورق سیاه برای بسیاری از فعالان صنعتی اهمیت دارد؛ پس اگر می‌خواهید بازار را در مشت خود بگیرید باید سایت‌های معتبر را تحت نظر داشته‌باشید.

عوامل موثر بر قیمت امروز ورق سیاه

قیمت ورق سیاه نسبت به سایر ورق‌ها کمتر است و در عوض انعطاف‌پذیری بالا و استحکام خوبی دارد؛ همین چند موردی که ذکر کردیم دلیل استفاده فراوان از این محصول را توجیه می‌کند. از آنچه قیمت ورق سیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به عوامل زیر می‌توانیم اشاره کنیم.

·       برند تجاری تولیدکننده

·       نوع مواد اولیه

·       تکنولوژی به‌کاررفته در روند ساخت

·       نوع

·       اندازه

·       ضخامت

·       کیفیت محصول نهایی

·       ابعاد ورق

البته مواردی چون نوسانات ارزی، بازارهای جهانی آهن و فولاد، تحولات سیاسی و شرایط اقتصادی نیز بر تغییر قیمت ورق سیاه تاثیر مستقیم دارند. درنظرگرفتن این موارد برای خرید می‌تواند شما را به‌سمت انتخابی ایده‌آل، با قیمت مناسب و بدون ضرر سوق دهد. در سایت اصفهان آهن، قیمت روز ورق سیاه و نکات ریز مربوط به آن را می‌توانید مشاهده کنید. کارشناسان فروش ما در سایت به‌صورت تلفنی و آنلاین اطلاعات مربوطه را در اختیارتان قرار می‌دهند تا خریدی مقرون‌به‌صرفه را تجربه کنید.


قیمت ورق سیاه


راهنمای خرید ورق سیاه

برای خرید ورق سیاه،‌ قبل از همه باید مطمئن شوید که این محصول همان چیزی است که می‌تواند نیازتان را رفع کند. برای این کار باید از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید، کیفیت محصول از جمله بدون خط‌وخش‌بودن آن را بررسی کنید و قیمت کارخانه‌های مختلف و نظر افراد خبره را نیز از قلم نیندازید. برای کسب چنین اطلاعاتی کافی است در سایت معتبری که به آن اطمینان دارید جستجو کنید. معمولا در چنین سایت‌هایی روش‌های مختلفی برای انتقال اطلاعات وجود دارد؛ به‌طوری که حتی می‌توانید از طریق تماس یا چت با مشاوران آن‌ها به نتیجه دلخواه برسید.

کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه

از کارخانه‌های معتبر تولیدکننده ورق سیاه، موارد زیر را می‌توانیم نام ببریم:

·       فولاد مبارکه

·       فولاد کاویان

·       فولاد اکسین خوزستان

·       فولاد صبا

·       فولاد اصفهان

·       فولاد گیلان

کاربرد ورق سیاه

ردپای ورق سیاه را می‌توانیم در صنایع مختلف ببینیم. از جمله این موارد می‌توان به ساخت پروفیل‌های ساختمانی، مقاطع فولادی، گاردریل و تجهیزات ترافیکی، ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی، تانک و مخازن ذخیره‌سازی مشتقات نفتی، کشتی‌سازی و انواع تجهیزات دریایی و صنایع بزرگ اشاره کرد.

انواع ورق سیاه بر اساس سایز بندی

بسته به روش تولید ورق سیاه با نورد گرم یا سرد، ورق به‌وجودآمده ویژگی‌های متفاوتی دارد. در روش تولید نورد سرد، ورق روغنی (براق) و در روش نورد گرم ورق سیاه (مات) تولید می‌شود. مواردی چون اندازه، ضخامت و کارخانه تولیدکننده، انواع مختلفی از ورق سیاه را به وجود می‌آورند که همین مورد باعث تغییر در قیمت ورق سیاه هم می‌شود. طبق همین ویژگی‌ها دسته‌بندی‌هایی ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال بر اساس سایزبندی آن‌ها را این‌گونه تقسیم می‌کنند:

·       ورق سیاه 1

·       ورق سیاه 25/1

·       ورق سیاه 5/1

·       ورق سیاه 2

از نظر ظاهری نیز می‌توانیم این ورق‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم:

·       رول (کلافی)

·       شیت (برگی یا همان فابریک با ابعادی دقیق و صاف)

همچنین ورق سیاه از نظر کاربرد در دو دسته قرار می‌گیرد:

·       ورق سیاه صنعتی: کربن کمی دارند؛ به همین دلیل نسبت به انواع معمولی، انعطاف‌پذیری بیشتری را در آن‌ها می‌بینیم.

·       ورق سیاه معمولی: به‌نسبت انواع صنعتی انعطاف‌پذیری کمتری دارند و طبق استاندارد ۳۷ ts تهیه می‌شوند.

آگاهی از این تقسیم‌بندی‌ها در انتخاب نوع محصول مد نظرتان اهمیت فراوانی دارد.


قیمت ورق سیاه امروز


نحوه‌ خرید ورق سیاه

در کل نحوه خرید ورق سیاه را می‌توان طی چند مرحله زیر توضیح داد:

1. تحقیق راجع‌به کارخانه تولیدکننده (تأثیرگذار بر کیفیت و قیمت ورق)

2. توجه به مشخصات فنی و کیفیت

3. توجه به نوع ورق سیاه و انتخاب بسته به نیاز

4. توجه به قیمت ورق سیاه از طریق افراد متخصص و مراجع معتبر (قیمت روز ورق سیاه متغیر است)

5. انتخاب مرجعی معتبر برای گرفتن اطلاعات و خرید مطمئن ورق سیاه

خرید آنلاین ورق سیاه از اصفهان آهن

با توجه به حضور افراد سودجو، در دسترس‌بودن مرکزی معتبر مانند اصفهان آهن می‌تواند خریدی امن‌ و مطمئن را برای شما تضمین کند. شما می‌توانید از طریق وبسایت این شرکت بازرگانی به‌صورت آنلاین نیز محصول مد نظرتان را سفارش دهید؛ این کار کمتر از چند دقیقه طول می‌کشد. برای سفارش آنلاین در سایت، محصول مورد نیاز را انتخاب، روی گزینه «خرید» کلیک و پس از چند مرحله سفارش خود را ثبت کنید. در صورت نیاز کارشناسان اصفهان آهن جوابگوی تماس یا چت شما نیز خواهند بود.

head نمایش بیشتر