آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۱ ۱۳۹۹/۸/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۸ ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۲ ۱۰ ۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۰ ۱۳۹,۰۰۰
ثابت
۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۲ ۱۳۸,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۴ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۲ ۱۳۸,۰۰۰
ثابت
۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۴ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۶ ۱۴ ۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۴ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۶ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۸ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۶ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۹ ۱۸ ۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۱۸ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۱۰ ۲۰ ۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۲۰ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۲۲ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) ۲۵ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)
برچسب ها :