آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) شهر - کارخانه واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۸ ۹۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۰ ۹۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۹۷,۵۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۴ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۹۷,۵۰۰
۲۰۰۰
۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۸ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۹ ۱۸ ۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۸ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۰ ۲۰ ۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۰ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۲ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۵ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
برچسب ها :