منو اصلی

میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن


کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 100 الی 109

ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 38,500

2 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 36,800

3 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 38,600

4 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 35,800

5 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 36,300

6 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,500

7 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 35,900

8 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,300

9 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 34,300

نظرات