goftino
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۵۶,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۵۱,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۴۵,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۴۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۱۸,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۸,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۲۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۲۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۲۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۲۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۱۶,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۶,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ تاراز شهرکرد عرض ۱ کارخانه

۴۱۴,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۴,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (23 تن) می باشد.

ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۵۴,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۳۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان عرض ۱.۲۵ کارخانه

۴۱۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۵عرض ۱ امیر کبیر کاشان عرض ۱ کارخانه

۴۲۵,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

ورق گالوانیزه انبار اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱/۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۵۴,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

۴۵۰,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۴۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۲۱,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

۴۲۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۱۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

۴۲۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۱۳,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

۴۱۹,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۱۹,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ انبار اصفهان عرض ۱ اصفهان

۴۱۷,۰۰۰

ثابت

ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۱۷,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه به‌دلیل ویژگی‌های خاص آن برای خریداران بسیار اهمیت دارد. این ورق در برابر زنگ‌زدگی مقاوم است که همین دلیل سبب شده در شرایط مختلف کاربرد داشته‌باشد؛ اما احتمال تغییر قیمت روز ورق گالوانیزه، آگاهی از بازار آن را به امری واجب تبدیل می‌کند. 

قیمت ورق گالوانیزه

عوامل موثر بر قیمت امروز ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه را می‌توانیم متأثر از عوامل مختلفی بدانیم. قبل از هر چیز ویژگی ضدزنگ‌بودنش است که تقاضای آن را برای استفاده‌های فراوانی افزایش می‌دهد. افزایش تقاضا همان چیزی است که نه‌تنها بر قیمت ورق گالوانیزه، که بر قیمت هر محصول دیگری اثر مستقیم دارد. در این گروه محصولات با پوشاندن سطح ورق از فلز «روی» از آن در برابر زنگ‌زدگی محافظت می‌شود. در واقع ورق سیاه با فرآیند نورد سرد به ورق روغنی و پس از آن در طی عملیاتی با فلز روی، به ورق گالوانیزه تبدیل می‌شود. ضخامت، وزن، ابعاد طولی و عرضی و نوع ورق، از مواردی هستند که کیفیت ورق را تعیین می‌کنند و بر اساس برند تجاری تولیدکننده فرق دارند.

جدای از موارد یادشده، نوسانات بازار فولاد نیز می‌تواند قیمت ورق گالوانیزه را تعیین کند. با این تفاسیر گاهی سخت به نظر می‌رسد که بخواهید هر لحظه از قیمت‌ها اطلاع پیدا کنید؛ اما راه آسانی نیز وجود دارد؛ کافی است که در سایت اصفهان آهن، قیمت روز ورق گالوانیزه را بررسی کنید و بدون دردسر، از طریق جداول موجود، تماس تلفنی و پیام از کوچک‌ترین اطلاعات مربوط به این ورق آگاه شوید.

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

اگر برای خرید ورق گالوانیزه اقدام کرده‌اید،‌ قطعا از موارد مصرف آن آگاهی دارید و قبلا از افراد مطلع مشاوره گرفته‌اید. البته اگر هنوز شک دارید، کارشناسان سایت اصفهان آهن همواره آماده کمک و اطلاع‌رسانی به شما هستند. توجه به نکات زیر به شما کمک می‌کند تا خریدی بهتر را با توجه به نیازهای خود تجربه کنید.

·       ضخامت ورق

·       کیفیت ظاهر

·       روش تولید

·       برند تجاری تولیدکننده

 کارخانه‌های تولید کننده ورق گالوانیزه

برندهای تجاری مختلف محصولات متنوعی را با کیفیت‌های گوناگون تولید می‌کنند. از جمله کارخانه‌های تولیدکننده ورق گالوانیزه نمونه‌های زیر را می‌توانیم نام ببریم:

·       تاراز شهرکرد

·       الماس

·       سمنان

·       فولاد مبارکه

·       امیرکبیر کاشان

·       شهریار تبریز

·       دشتستان

·       کارخانه ورق خودرو

انواع ورق گالوانیزه

داشتن اطلاعات درباره قیمت ورق گالوانیزه و انواع آن می‌تواند به شما در انتخابی صحیح کمک کند. این محصولات را می‌توانیم بر اساس ظاهر، عرض، کارخانه تولیدکننده، ضخامت و نوع کاربرد در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دهیم. از مهم‌ترین انواع تقسیم‌بندی موارد زیر هستند:

بر اساس ظاهر

شکل ظاهری و قیمت ورق گالوانیزه بر اساس میزان روی که در پوشش آن قرار گرفته است و سرعت سردکردن ورق در زمان ساخت، تفاوت دارد. سرعت سردشدن به ناخالصی‌های روی که مذاب هستند، اجازه می‌دهد تا شکل‌هایی روی ورق ایجاد کنند که به آن اسپنگل (spangle) یا گل گالوانیزه می‌گویند. در نهایت بر اساس این شکل ظاهری به 3 گروه تقسیم می‌شوند:

·       ورق گالوانیزه صاف یا بدون گل

·       ورق گالوانیزه گل‌ریز

·       ورق گالوانیزه گل‌درشت

این انواع به‌شکل رول و فابریک و در دو نوع ساده و رنگی وارد بازار می‌شوند. البته تمام انواع گالوانیزه از کارخانه به‌صورت رول خارج می‌شوند و درانبارهای مختلف، بسته به سفارش، برش می‌خورند. در نهایت مهم است بدانید که اگر ورق فولادی پایه را یکسان در نظر بگیریم، هرچه گل‌ها کوچک‌تر و سطح براق‌تر باشد، کیفیت نهایی بیشتر است. البته تشخیص این موارد بهتر است که با همراهی کارشناسان متخصص انجام شود.

بر اساس عرض

 • ۱۰۰۰ میلی‌متر (عرض ا) که ورق کوتاه نیز نامیده می‌شود.
 • ۱۲۵۰ میلی‌متر (عرض ۱.۲۵) که به ورق بلند نیز شهرت دارد.

بر اساس ضخامت

این ورق‌ها در ایران با ضخامت ۰.۲ تا 5 میلی‌متر تولید می‌شوند. البته در محصولات کشور چین ضخامت‌های دیگری نیز وجود دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه

از کاربردهای ورق گالوانیزه به موارد زیر می توانیم اشاره کنیم:

·       پوشش سقف

·       کابینت

·       صنایع خودروسازی

·       صنایع کابل‌‌سازی

·       لوازم خانگی مانند یخچال‌فریزر، کولر، کانال تهویه منزل

·       صنایع برق و الکترونیک

·       ساختمان‌سازی

·       تجهیزات ترافیکی مانند ساخت گاردیل

·       ساخت انواع ساندویچ پنل

وجه مشترک تمام این موارد، قرارگیری آن‌ها در شرایطی مرطوب و خورنده است. 

قیمت ورق گالوانیزه امروز

نحوه‌ خرید ورق گالوانیزه

در طول این مطلب به تمام نکاتی که باید برای خرید ورق گالوانیزه در نظر بگیرید اشاره شد که به اختصار چنین هستند:

·       نوع نیاز

·       برند تولیدکننده

·       نوع ورق

·       کیفیت

·       قیمت

در نهایت منبعی معتبر برای خرید بیابید که بتواند دغدغه‌های شما را رفع کند و بتوانید به آن اطمینان کنید.

خرید آنلاین ورق گالوانیزه از اصفهان آهن

برای تجربه خریدی بهتر، می‌توانید اطلاعات لازم را از سایت معتبری چون اصفهان آهن به دست بیاورید. این سایت چه به‌صورت آنلاین، تلفنی یا پیام اینترنتی همواره پاسخگوی شماست. 

مزایای ورق گالوانیزه چیست؟

سختی بسیار زیاد، فرآیند ساده تمیزکاری ورق و هزینه کمتر در ساخت و نگهداری.

چرا باید ابعاد ورق گالوانیزه را بدانید؟

آگاهی از ابعاد ورق توسط خریدار، دقت در خرید را افزایش می‌دهد تا بهترین گزینه را برای رفع نیاز خود را انتخاب نمایید.

آیا امکان ارسال ورق گالوانیزه به تمام نقاط کشور فراهم است؟

بله شما از هر شهری می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل بگیرید.