کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم _ کلاف ساختمانی ۶.۵ ابهر - کیان فولاد ابهر ۷۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساختمانی
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۵.۵ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۲ ۱۰ کاشان - کویر کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۳ ۵.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۵.۵ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۴ ۵.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۱۰ کلاف ساده ۵.۵ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۱۰ کلاف ساده
۵ ۶.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۶ ۶.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۶.۵ کاشان - کویر ۷۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۷ ۶.۵ کاشان - کویر کیلوگرم ۳SP کلاف ساختمانی ۶.۵ کاشان - کویر ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف ساختمانی
۸ ۸ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۸ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۹ ۱۰ کاشان - کویر کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۱۰ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۱۰ ۸ کاشان - کویر کیلوگرم کلاف آجدار ۸ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۱۱ ۱۰ کاشان - کویر کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۱۲ ۸ کاشان - کویر کیلوگرم کلاف آجدار ۸ کاشان - کویر تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۲ ۵.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۵.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۳ ۵.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۵.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۴ ۶.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ اهواز - گروه ملی ۷۱,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۵ ۶.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ کلاف آجدار ۶.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
۶ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ کلاف ساده ۸ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۷ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۸ اهواز - گروه ملی ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۵.۵ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۲ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق ۷۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۳ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۳SP کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف ساده
۴ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۵SP کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۵SP کلاف ساده
۵ ۸ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۸ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۶ ۱۰ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۱۰ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۲ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۳ ۸ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۸ نطنز - نطنز ۷۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۴ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم SG۲ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۸۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم SG۲ کلاف ساده
۵ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم USD۷ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۸,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم USD۷ کلاف ساده
۶ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۹,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف ساده
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۳SP کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف کششی
۲ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف ساختمانی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۷۰,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساختمانی
۳ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم هر گریدی کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۷۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم هر گریدی کلاف کششی
۴ ۸ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف آجدار ۸ امیرآباد - امیرآباد ۷۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
۵ ۱۰ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف آجدار ۱۰ امیرآباد - امیرآباد ۷۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ الیگودرز - الیگودرز کیلوگرم ساختمانی کلاف کششی ۶.۵ الیگودرز - الیگودرز ۷۹,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ساختمانی کلاف کششی
۲ ۶.۵ الیگودرز - الیگودرز کیلوگرم ۳SP کلاف ساختمانی ۶.۵ الیگودرز - الیگودرز تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف ساختمانی
۳ ۶ الیگودرز - الیگودرز کیلوگرم کلاف آجدار ۶ الیگودرز - الیگودرز ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۴ ۸ الیگودرز - الیگودرز کیلوگرم کلاف آجدار ۸ الیگودرز - الیگودرز ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۵ ۱۰ الیگودرز - الیگودرز کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ الیگودرز - الیگودرز ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ گلستان - فولاد گلستان کیلوگرم ساختمانی کلاف ساده ۶.۵ گلستان - فولاد گلستان تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ساختمانی کلاف ساده
۲ ۸ گلستان - فولاد گلستان کیلوگرم کلاف آجدار ۸ گلستان - فولاد گلستان ۷۴,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۳ ۱۰ گلستان - فولاد گلستان کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ گلستان - فولاد گلستان ۷۴,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ یزد - فولاد یزد کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۵.۵ یزد - فولاد یزد ۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۲ ۶.۵ یزد - فولاد یزد کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۶.۵ یزد - فولاد یزد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۳ ۶.۵ یزد - فولاد یزد کیلوگرم ۳SP کلاف ساده ۶.۵ یزد - فولاد یزد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف ساده
۴ ۸ یزد - فولاد یزد کیلوگرم _ کلاف ساده ۸ یزد - فولاد یزد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۵ ۱۰ یزد - فولاد یزد کیلوگرم _ کلاف ساده ۱۰ یزد - فولاد یزد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ ملایر - زاگرس کیلوگرم ساختمانی کلاف ساده ۶.۵ ملایر - زاگرس تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ساختمانی کلاف ساده