آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۵.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲ ۵.۵ ۱۰۱۰ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۵.۵ ۱۰۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۳ ۶.۵ ۱۰۰۶ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۴ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۵ ۶.۵ ۳SP کلاف ساختمانی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۳SP تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساختمانی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۶ ۸ ۱۰۰۶ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۷ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۸ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ ۱۳۴,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۹ ۱۰ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۰۰۸ ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۰ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۱ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ RST۳۴ کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۶.۵ RST۳۴ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۲ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۶.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۳ ۶.۵ ۳SP کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۶.۵ ۳SP ۱۳۳,۰۰۰
ثابت
کلاف کششی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۴ ۶.۵ _ کلاف ساختمانی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۶.۵ _ ۱۳۲,۰۰۰
ثابت
کلاف ساختمانی کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۵ ۸ _ کلاف آجدار کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۸ _ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف آجدار کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۶ ۱۰ _ کلاف آجدار کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۱۰ _ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف آجدار کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۷ ۸ _ کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۸ _ ۱۳۲,۰۰۰
ثابت
کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۸ ۱۰ _ کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۱۰ _ ۱۳۲,۰۰۰
ثابت
کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
۹ ۱۲ _ کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد ۱۲ _ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم امیرآباد - امیرآباد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ _ کلاف ساختمانی کیلوگرم کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) ۶.۵ _ ۱۳۶,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساختمانی کیلوگرم کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ RST۳۴ کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۵.۵ RST۳۴ ۱۴۱,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
۲ ۶.۵ RST۳۴ کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۶.۵ RST۳۴ ۱۴۰,۰۰۰
ثابت
کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
۳ ۶.۵ ۳SP کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۶.۵ ۳SP تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
۴ ۶.۵ ۵SP کلاف ساختمانی کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۶.۵ ۵SP ۱۳۶,۰۰۰
۴۰۰۰
کلاف ساختمانی کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
۵ ۸ RST۳۴ کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۸ RST۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
۶ ۱۰ RST۳۴ کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۱۰ RST۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز ۶.۵ ۱۰۰۸ ۱۳۸,۰۰۰
۳۰۰۰
کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز
۲ ۶.۵ ۱۰۰۶ کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز ۶.۵ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز
۳ ۶.۵ SG۲ کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز ۶.۵ SG۲ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز
۴ ۶.۵ USD۷ کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز ۶.۵ USD۷ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز
۵ ۶.۵ کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز ۶.۵ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم نطنز - نطنز
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ۱۰۰۶ کلاف ساده تریلی اصفهان ۵.۵ ۱۰۰۶ ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
کلاف ساده تریلی اصفهان
۲ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده تریلی اصفهان ۶.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده تریلی اصفهان
۳ ۶.۵ ۳SP کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد ۶.۵ ۳SP تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد
۴ ۸ _ کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد ۸ _ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد
۵ ۱۰ _ کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد ۱۰ _ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم یزد - فولاد یزد
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۶ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ ساختمانی کلاف ساده کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز ۶.۵ ساختمانی تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز
۲ ۶.۵ ۳SP کلاف ساختمانی کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز ۶.۵ ۳SP ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساختمانی کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز
۳ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز
۴ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز