آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۲ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۲ ۱۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۳ ۱۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۴ ۱۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۵ ۲۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۰ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۶ ۲۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۷ ۲۳ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۸ ۲۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۹ ۲۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۰ ۲۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۱ ۳۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۰ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۲ ۳۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۲ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۳ ۳۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۴ ۳۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۵ ۳۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۶ ۴۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۷ ۴۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۴۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۸ ۵۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۲ ۱۴ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۴ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۳ ۱۶ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۶ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۴ ۱۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۸ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۵ ۲۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۶ ۲۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۷ ۲۵ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۵ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۸ ۲۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۹ ۳۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۰ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۰ ۳۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۲ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۱ ۳۴ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۴ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۲ ۳۶ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۶ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه

توضیحات

میلگرد تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید به طول ۶ متر و ۱۲ متر می باشد نرم مناسب تراش و کششکاری پر کاربرد در صنایع قطعه سازی صنعتی و غیره