منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

ميل _ گردساده

لیست قیمت میلگرد ساده (شاخه )

قیمت روز میلگرد ساده شاخه

 • میلگرد ساده کویر کاشان

  قیمت میلگرد ساده کویر کاشان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)قیمت ( ریال)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  2 14 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  3 16 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  4 18 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  5 20 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  6 22 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  7 23 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  8 25 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  9 26 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  10 28 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  11 30 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  12 32 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  13 34 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  14 36 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  15 38 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  16 40 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  17 45 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000

  18 50 شاخه ساده A1 12 56,000 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 56,000


 • میلگرد ساده نوین متین

  قیمت میلگرد ساده نوین متین


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)قیمت ( ریال)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  2 14 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  3 16 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  4 18 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  5 20 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  6 22 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  7 25 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  8 28 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  9 30 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  10 32 شاخه ساده A1 6 51,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 51,000

  11 34 - 85 شاخه ساده A1 6 52,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 52,000

  12 88 - 160 شاخه ساده A1 6 55,000 کارخانه نوین متین کیلوگرم 55,000

  13 162 - 200 شاخه ساده A1 6 56,500 کارخانه نوین متین کیلوگرم 56,500

  14 202 - 240 شاخه ساده A1 6 تماس بگیرید کارخانه نوین متین کیلوگرم تماس بگیرید


 • میلگرد ساده آذر گستر سدید

  قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)قیمت ( ریال)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  2 14 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  3 16 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  4 18 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  5 20 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  6 22 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  7 25 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  8 28 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  9 30 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500

  10 32 شاخه ساده A1 6 48,500 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 48,500


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید