کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۲ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۵ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۸ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۹ ۳۰ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۲ میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۴ میلگرد آذر گستر سدید ۶ ساده کارخانه کیلوگرم ۳۴ ۹۸,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ ساده کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۶ میلگرد آذر گستر سدید ۶ ساده کارخانه کیلوگرم ۳۶ ۹۸,۰۰۰
نامشخص
میلگرد آذر گستر سدید ۶ ساده کارخانه کیلوگرم

توضیحات

میلگرد تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید به طول ۶ متر و ۱۲ متر می باشد نرم مناسب تراش و کششکاری پر کاربرد در صنایع قطعه سازی صنعتی و غیره


آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۰ ۱۳۹۹/۴/۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۱۸ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۲ ۲۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۰ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۳ ۲۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۴ ۲۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۵ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۵ ۲۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۸ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۶ ۳۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۰ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۷ ۳۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۸ ۳۴ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۴ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۹ ۳۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۵ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۰ ۳۶ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۶ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۱ ۴۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۴۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد استاندارد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۶ الی ۱۰۰ درخواستی ۸۶,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۲ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۳ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵
۴ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵
۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰ ۶ الی ۱۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰
۶ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰
۷ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۹۵,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۸ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵
۹ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵
۱۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰
۱۱ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰

توضیحات

خدمات کشش در این کارخانه انجام میشود.

برای اولین بار در ایران کشش قطر 7 الی 100


کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰*۹۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۹۰*۹۰ درخواستی ۱۶۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۹۰*۹۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۹۰*۹۰ درخواستی ۱۶۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۳ ۶*۶ الی ۸۰*۸۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۶*۶ الی ۸۰*۸۰ درخواستی ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم

توضیحات

خدمات کشش در این کارخانه انجام میشود.

برای اولین بار در ایران کشش قطر 7 الی 100کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۶ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۶ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم

توضیحات

خدمات کشش در این کارخانه انجام میشود.

برای اولین بار در ایران کشش قطر 7 الی 100


آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۶ ۱۳۹۹/۳/۱۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۳ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۳ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۹ ۲۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۲۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۳۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۳۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۵ ۳۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۸ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۶ ۴۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۷ ۴۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۴۵ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۸ ۵۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۴ ۱۳۹۹/۲/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۴ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۶ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۵ ۱۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۹ ۲۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۴ - ۸۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۴ - ۸۵ ۷۶,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۱۶۰-۸۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۰-۸۸ ۷۸,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۲ - ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰۲ - ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم