منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

لیست قیمت میلگرد ساده (شاخه )

قیمت روز میلگرد ساده شاخه

 • میلگرد ساده کویر کاشان

  قیمت میلگرد ساده کویر کاشان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  2 14 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  3 16 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  4 18 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  5 20 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  6 22 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  7 23 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  8 25 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  9 26 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  10 28 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  11 30 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  12 32 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 46,900

  13 34 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  14 36 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  15 38 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم 49,600

  16 40 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  17 45 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

  18 50 شاخه ساده A1 12 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم -

 • میلگرد ساده آذر گستر سدید

  قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 12 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  2 14 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  3 16 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  4 18 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  5 20 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  6 22 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  7 25 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  8 28 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  9 30 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500

  10 32 شاخه ساده A1 6 کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم 41,500