آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۳ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۹ ۲۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۲۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۳۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۳۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۵ ۳۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۶ ۴۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۷ ۴۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
۱۸ ۵۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کارخانه کیلوگرم