قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۱ ۳۴ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۲ ۳۶ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰

میلگرد تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید به طول ۶ متر و ۱۲ متر می باشد نرم مناسب تراش و کششکاری پر کاربرد در صنایع قطعه سازی صنعتی و غیره


قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۵ ۲۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۳ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۴۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰