آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۲ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳
۵ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۶۵ " ۱.۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲.۶۵ " ۱.۲ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ ۲.۶۵ " ۳.۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲.۶۵ " ۳.۴ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ ۳.۲۵ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ ۳.۲۵ "۱/۱.۴ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ "۱/۱.۴ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ ۳.۲۵ "۱/۱.۲ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ "۱/۱.۲ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ ۳.۶۵ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۳.۶۵ " ۲ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ " ۱.۲ ۲.۸ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ " ۳.۴ ۲.۹ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ " ۱ ۳.۴ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ " ۲ ۳.۹ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ " ۳.۴ ۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲ " ۳.۴ ۲۲۲,۰۰۰
۹۵۰۰
۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷
۲ ۲ " ۱ ۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲ " ۱ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴
۳ ۲ "۱/۱.۴ ۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲ "۱/۱.۴ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲
۴ ۲ "۱/۱.۲ ۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲ "۱/۱.۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳
۵ ۲ " ۲ ۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲ " ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۳,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰۰۰
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۵۰۰۰۰
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۴,۹۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۴/۵۵ ۷,۴۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۰
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۵/۵۴ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۸۵۰۰۰۰
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۰۰
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۷/۶۲ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۸/۵۶ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول واحد محل بارگیری نام محصول واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران H بست آهنگیر عدد ۳۸۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
کارخانه تهران
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران بست داربستی سبک عدد ۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۱۷ سانتی عدد ۱۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران بست داربستی سنگین عدد ۲۹۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰
کارخانه تهران
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۲۰ سانتی عدد ۱۸۵,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران بست گردون عدد ۳۷۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰
کارخانه تهران
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران بست تک پیچ عدد تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه تهران
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران مغزی داربست عدد ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
کارخانه تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶.۹ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۶.۹ ۶ - ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۸.۶ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۸.۶ ۶ - ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۸.۲ ۶ - ۲۱.۳
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷
۹ ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳
۱۲ ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۴ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز لوله (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز لوله (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲۴ ۲۵۲۰ ۱۲ ۸ ۲۴ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۲۵۲۰ ۱۲
۲ ۸ ۲۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۸ ۲۸ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۲۹۴۰ ۱۲
۳ ۱۰ ۳۲ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۳۳۷۰ ۱۲
۴ ۱۰ ۴۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۰ ۴۰ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۴۲۴۰ ۱۲
۵ ۱۰ ۴۸ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴۸ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۵۷۰۰ ۱۲