آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۳,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول محل بارگیری واحد نام محصول محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد H بست آهنگیر کارخانه تهران ۳۷۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد بست داربستی سبک کارخانه تهران ۲۴۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران ۱۷۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد بست داربستی سنگین کارخانه تهران ۲۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران ۱۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد بست گردون کارخانه تهران ۳۶۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد بست تک پیچ کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد مغزی داربست کارخانه تهران ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
عدد

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶.۹ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۶.۹ ۶ - ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۸.۶ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۸.۶ ۶ - ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۴۷,۰۰۰
ثابت
۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۸.۲ ۶ - ۲۱.۳
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷
۹ ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳
۱۲ ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۴۵,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۴۵,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۴۵,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۴۵,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۴۵,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۶۵ " ۱/۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲.۶۵ " ۱/۲ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ ۲.۶۵ " ۳/۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲.۶۵ " ۳/۴ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ ۳.۲۵ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ ۳.۲۵ " ۱/۴ ۱ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱/۴ ۱ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ ۳.۲۵ " ۱/۲ ۱ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۳.۲۵ " ۱/۲ ۱ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ ۳.۶۵ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۳.۶۵ " ۲ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ " ۱/۲ ۲.۸ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ " ۳/۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ " ۳/۴ ۲.۹ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ " ۱ ۳.۴ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ " ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ " ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ " ۲ ۳.۹ ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۳/۷۳ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۳/۷۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۴/۵۵ ۶,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۸,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۵/۵۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۷/۶۲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۸/۵۶ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۸ ۲۵۲۰ ۱۲ ۲۴ ۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۵۲۰ ۱۲
۲ ۲۸ ۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۲۸ ۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۹۴۰ ۱۲
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰ ۱۲ ۳۲ ۱۰ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۳۳۷۰ ۱۲
۴ ۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۴۰ ۱۰ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۴۲۴۰ ۱۲
۵ ۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰ ۱۲ ۴۸ ۱۰ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۵۷۰۰ ۱۲
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۶ ۶ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۴۴ ۶
۲ ۸ ۶ ۱۹۰ ۶ ۸ ۶ ۱۷۶,۰۰۰
ثابت
۱۹۰ ۶
۳ ۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶ ۱۰ ۶ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۳۷ ۶
۴ ۱۰ ۴ ۱۶۰ ۶ ۱۰ ۴ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۱۶۰ ۶
۵ ۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶ ۱۲ ۶ ۱۷۴,۰۰۰
ثابت
۲۸۲ ۶
۶ ۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۳۷۴ ۶
۷ ۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶ ۱۴ ۶ ۱۷۷,۰۰۰
ثابت
۳۱۰ ۶
۸ ۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶ ۱۴ ۸ ۱۷۸,۰۰۰
ثابت
۴۱۱ ۶