آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۶ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۷۵۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۳,۰۵۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۳,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ۲ ۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷ " ۳/۴ ۲ ۲۱۲,۵۰۰
۹۵۰۰
۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۷۵۰۰
۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴
۳ " ۱/۴ ۱ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲ " ۱/۴ ۱ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۷۵۰۰
۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۷۵۰۰
۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۷۵۰۰
۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول محل بارگیری واحد نام محصول محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد H بست آهنگیر کارخانه تهران ۳۷۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد بست داربستی سبک کارخانه تهران ۲۴۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران ۱۷۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد بست داربستی سنگین کارخانه تهران ۲۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران ۱۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد بست گردون کارخانه تهران ۳۶۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد بست تک پیچ کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد مغزی داربست کارخانه تهران ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
عدد

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶.۹ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۶.۹ ۶ - ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۸.۶ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۸.۶ ۶ - ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۸.۲ ۶ - ۲۱.۳
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷
۹ ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴ ۱ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳
۱۲ ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۲۰۰,۵۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۸ " ۱/۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲.۸ " ۱/۲ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ ۲.۹ " ۳/۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲.۹ " ۳/۴ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ ۳.۴ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۳.۴ " ۱ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ ۳.۹ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۳.۹ " ۲ ۲۱۵,۷۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۲ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۷۳ " ۱/۲ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳/۷۳ " ۱/۲ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ ۳/۷۳ " ۳/۴ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳/۷۳ " ۳/۴ ۴,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ ۴/۵۵ " ۱ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۴/۵۵ " ۱ ۶,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ ۴/۸۵ " ۱/۴ ۱ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۴/۸۵ " ۱/۴ ۱ ۸,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ ۵/۰۸ " ۱/۲ ۱ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۵/۰۸ " ۱/۲ ۱ ۹,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ ۵/۵۴ " ۲ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۵/۵۴ " ۲ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ ۷/۰۱ " ۱/۲ ۲ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۷/۰۱ " ۱/۲ ۲ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ ۷/۶۲ " ۳ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۷/۶۲ " ۳ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ ۸/۵۶ " ۴ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ " ۴ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز لوله (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز لوله (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲۴ ۲۵۲۰ ۱۲ ۸ ۲۴ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۵۲۰ ۱۲
۲ ۸ ۲۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۸ ۲۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۹۴۰ ۱۲
۳ ۱۰ ۳۲ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۳۳۷۰ ۱۲
۴ ۱۰ ۴۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۰ ۴۰ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۴۲۴۰ ۱۲
۵ ۱۰ ۴۸ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۵۷۰۰ ۱۲