قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله صنعتی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳.۴ ۲ ۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ تماس بگیرید نامشخص
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۳ "۱/۱.۴ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۱۷۶,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت

قیمت لوله گازی توکار

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۸,۴۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوازم داربست

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نام محصول واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۳۹۵,۰۰۰ ثابت
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۲۶۲,۰۰۰ ثابت
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۱۷۷,۰۰۰ ثابت
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۲۹۵,۰۰۰ ثابت
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۳۸۹,۰۰۰ ثابت
۷ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۹۹,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۸ ۲۵۲۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۲ ۲۸ ۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۴ ۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله جداره چاه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۱۸۶,۰۰۰ ثابت
۲ ۸ ۶ ۱۹۰ ۶ ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۰ ۴ ۱۶۰ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶ ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶ ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود