منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت انواع لوله

 • لوازم داربست

  قیمت لوازم داربست


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفنام محصولواحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران 147,000

  2 بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران 85,000

  3 رابط 17 سانتی عدد کارخانه تهران 54,000

  4 بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران 960,000

  5 رابط 20 سانتی عدد کارخانه تهران 58,000

  6 بست گردون عدد کارخانه تهران 122,000

  7 بست تک پیچ عدد کارخانه تهران 59,000

  8 مغزی داربست عدد کارخانه تهران 31,000

 • لوله گالوانیزه

  قیمت لوله گالوانیزه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1/2 21.3 2 6 6.9 کارخانه قزوین 75,000

  2 3/4 26.7 2 6 8.6 کارخانه قزوین 75,000

  3 1 33.4 2 6 10.7 کارخانه قزوین 75,000

  4 1.1/4 42.2 2 6 13.4 کارخانه قزوین 75,000

  5 1.1/2 48.3 2 6 15.2 کارخانه قزوین 75,000

  6 2 60.3 2 6 18.9 کارخانه قزوین 73,000

  7 1/2 21.3 2.5 6 8.2 کارخانه قزوین 75,000

  8 3/4 26.7 2.5 6 10.3 کارخانه قزوین 73,000

  9 1 33.4 2.5 6 12.9 کارخانه قزوین 73,000

  10 1.1/4 42.2 2.5 6 16.3 کارخانه قزوین 73,000

  11 1.1/2 48.3 2.5 6 18.5 کارخانه قزوین 73,000

  12 2 60.3 2.5 6 23.1 کارخانه قزوین 73,000

 • لوله داربستی

  قیمت لوله داربستی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 1/2 * 1 48.3 2 6 14 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 49,000

  2 1/2 * 1 48.3 1.9 6 12.5 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

  3 1/2 * 1 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

  4 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 47,500

  5 1/2 * 1 48.3 3 6 21 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 47,500

  6 1/2 * 1 48.3 2 6 14 شاخه انبار/اصفهان 720,000

  7 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 شاخه انبار/اصفهان 850,000

 • لوله مانیسمان چین رده ۴۰

  قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰


  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
  1 1/2 6 2/77 7/5 تهران 21/3 1,150,000

  2 3/4 6 2/87 10 تهران 26/7 1,400,000

  3 1 6 3/38 14 تهران 33/4 1,700,000

  4 1/4 * 1 6 3/56 18 تهران 42/2 2,000,000

  5 1/2 * 1 6 3/68 22 تهران 48/3 2,750,000

  6 2 6 3/91 31 تهران 60/3 4,100,000

  7 1/2 * 2 6 5/16 47 تهران 73 5,100,000

  8 3 6 5/49 64 تهران 88/9 8,100,000

  9 4 6 6/02 93 تهران 114/3 9,100,000

 • لوله صنعتی

  قیمت لوله صنعتی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1/2 21.3 2 6 5.71 اصفهان - کارخانه سپاهان 50,000

  2 1 33.4 2 6 9.3 اصفهان - کارخانه سپاهان 49,800

  3 3/4 26.7 2 6 7.3 اصفهان - کارخانه سپاهان 50,000

  4 1/4 * 1 42.2 2 6 11.69 اصفهان - کارخانه سپاهان 49,800

  5 2 60.3 2 6 17.25 اصفهان - کارخانه سپاهان 49,800

 • لوله مانیسمان چین رده ۸۰

  قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰


  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
  1 1/2 6 3/73 9 تهران 21/3 1,450,000

  2 3/4 6 3/91 13 تهران 26/7 1,500,000

  3 1 6 4/55 19 تهران 33/4 2,750,000

  4 1/4 * 1 6 4/85 26 تهران 42/2 2,800,000

  5 1/2 * 1 6 5/08 32 تهران 48/3 4,200,000

  6 2 6 5/54 44 تهران 60/3 5,700,000

  7 1/2 * 2 6 7/01 68 تهران 73 7,400,000

  8 3 6 7/62 91 تهران 88/9 10,200,000

  9 4 6 8/56 130 تهران 114/3 14,700,000

 • لوله گازی روکار (سبک)

  قیمت لوله گازی روکار (سبک)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلوزن هر بسته (kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)
  1 1/2 2.65 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1270 169 8 56,800

  2 3/4 2.65 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1220 127 10.5 56,800

  3 1 3.25 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 900 61 15.5 56,250

  4 1/4 * 1 3.25 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1200 61 21 56,250

  5 1/2 * 1 3.25 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1400 61 25 56,250

  6 2 3.65 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1200 37 33 56,250

 • لوله گازی توکار (API)

  قیمت لوله گازی توکار (API)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل تحویلوزن هر بسته (kg)تعداد شاخه در هر بستهقیمت ( ریال)
  1 1/2 2.8 8 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1300 169 58,100

  2 3/4 2.9 10.5 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1300 127 58,100

  3 1 3.4 15.5 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 950 61 57,600

  4 1/4 * 1 3.6 21 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1250 61 57,600

  5 1/2 * 1 3.7 25 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1550 61 57,600

  6 2 3.9 33 6 اصفهان - کارخانه سپاهان 1250 37 57,600

 • لوله مبلی

  قیمت لوله مبلی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 10 0.7 ~ 2 6 تهران 70,500

  2 13 0.7 ~ 2 6 تهران 66,200

  3 16 0.7 ~ 2 6 تهران 65,700

  4 18 0.7 ~ 2 6 تهران 65,500

  5 20 0.7 ~ 2 6 تهران 65,500