قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی صنعتی

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۲۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۲۰۰ ۲,۰۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰

توجه :

* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت (تا ساعت 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن)
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
* حداقل خرید، یک بسته می باشد.

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۷۱,۰۰۰ ثابت

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود 

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۷۴,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۱۶,۵۰۰ ثابت
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۹,۵۰۰ ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۹,۷۰۰ ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۹,۷۰۰ ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۶,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۶,۷۰۰ ثابت
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۶,۷۰۰ ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸ ۲۳۰,۰۰۰ ثابت
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷ ۲۳۰,۰۰۰ ثابت
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹ ۲۳۰,۰۰۰ ثابت
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ ۲۳۰,۰۰۰ ثابت
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _ ۲۲۷,۰۰۰ ثابت

=

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰ ۲۰۶,۵۰۰ ثابت
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰ ۲۰۶,۵۰۰ ثابت
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰ ۲۰۶,۵۰۰ ثابت
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰ ۲۰۶,۵۰۰ ثابت
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰ ۲۰۶,۵۰۰ ثابت

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲۱۲,۰۰۰ ثابت
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲۱۲,۰۰۰ ثابت

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۵۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۹۹,۵۰۰ ۲,۵۰۰