آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۲ ۲۱۱,۰۰۰
نامشخص
۳۰ ۶ اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
نامشخص
۳۸ ۶ اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۲۰۶,۲۰۰
نامشخص
۴۱ ۶ اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۲۰۶,۲۰۰
نامشخص
۴۳ ۶ اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ ۲۰۱,۰۰۰
نامشخص
۴۶ ۶ اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان ۲۰ ۳ ۲۰۱,۲۰۰
نامشخص
۴۹ ۶ اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان ۲۲ ۳ ۲۰۱,۲۰۰
نامشخص
۵۲ ۶ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۱۶,۵۰۰
۷۰۰۰
۵.۷ ۶ اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۹.۵ ۶ اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۱۵,۷۰۰
۷۰۰۰
۷.۷ ۶ اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۲۷ ۶ اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۰۶,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۰ ۶ اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۲ ۶ اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۴ ۶ اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۹ ۶ اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۴۲ ۶ اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۹ ۶ اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۵۱ ۶ اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۵۶ ۶ اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳۶ ۱۲ اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴۷ ۱۲ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۸.۲ ۶ کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۶.۲ ۶ کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۲۸.۵ ۶ کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۳۲.۵ ۶ کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰.۲۵ ۶ کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
نامشخص
۲۰.۲۵ ۶ کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۳۵.۶ ۶ کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۴۰.۶ ۶ کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۲ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۲۰۰ ۱۲ اصفهان
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۸۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۸۸ ۱۲ اصفهان
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۷۵ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۷۵ ۱۲ اصفهان
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۴۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۴۸ ۱۲ اصفهان
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۴۰ ۱۲ اصفهان
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۳۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۳۰ ۱۲ اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۱۸۶,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۱۸۶,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۱۸۶,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۱۸۶,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۱۸۶,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۴۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
نامشخص
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
نامشخص
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.