آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۲۰,۰۰۰
۳۵۰۰
۵.۷ ۶ اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۹.۵ ۶ اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۱۹,۲۰۰
۳۵۰۰
۷.۷ ۶ اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۷ ۶ اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۱۱,۲۰۰
۵۰۰۰
۱۰ ۶ اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۲ ۶ اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۴ ۶ اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۹ ۶ اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۴۲ ۶ اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۹ ۶ اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵۱ ۶ اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵۶ ۶ اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۳۶ ۱۲ اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۴۷ ۱۲ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۲ ۲۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۶ اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۲۰۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۲۰۷,۲۰۰
۱۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۲۰۷,۲۰۰
۱۰۰۰
۴۳ ۶ اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ ۲۰۱,۵۰۰
۵۰۰
۴۶ ۶ اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان ۲۰ ۳ ۲۰۱,۷۰۰
۵۰۰
۴۹ ۶ اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان ۲۲ ۳ ۲۰۱,۷۰۰
۵۰۰
۵۲ ۶ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۲۰۶,۰۰۰
نامشخص
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۲۰۶,۰۰۰
نامشخص
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۴۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۲۴ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۲۶ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۳۰ ۶.۶ اصفهان _

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۲۰۰ ۱۲ اصفهان
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۸۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۸۸ ۱۲ اصفهان
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۷۵ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۷۵ ۱۲ اصفهان
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۴۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۴۸ ۱۲ اصفهان
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۴۰ ۱۲ اصفهان
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۳۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۳۰ ۱۲ اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۸.۲ ۶ کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۶.۲ ۶ کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۸.۵ ۶ کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۳۲.۵ ۶ کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۰.۲۵ ۶ کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰.۲۵ ۶ کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۵.۶ ۶ کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۴۰.۶ ۶ کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.