0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت قوطی و پروفیل

 • پروفیل گالوانیزه

  قیمت پروفیل گالوانیزه


  کارشناس فروش : آقای فتاحی
  داخلی : ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 150 و 151

  ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 20*20 2 6 8.2 کارخانه قزوین 59,300

  2 40*40 2 6 16.2 کارخانه قزوین 58,800

  3 40*80 2 6 24.4 کارخانه قزوین 57,800

  4 60*60 2 6 24.4 کارخانه قزوین 57,800

  5 70*70 2 6 28.5 کارخانه قزوین 57,700

  6 80*80 2 6 32.5 کارخانه قزوین 57,500

  7 20*20 2.5 6 10.25 کارخانه قزوین 58,500

  8 40*40 2.5 6 20.25 کارخانه قزوین 58,300

  9 40*80 2.5 6 30.5 کارخانه قزوین 57,500

  10 60*60 2.5 6 30.5 کارخانه قزوین 57,500

  11 70*70 2.5 6 35.6 کارخانه قزوین 57,200

  12 80*80 2.5 6 40.6 کارخانه قزوین 57,000

 • قوطی ستونی

  قیمت قوطی ستونی


  کارشناس فروش : آقای فتاحی
  داخلی : ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 150 و 151

  ردیفسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 140*140 4 12 200 کارخانه اصفهان 35,400

  2 140*140 3.8 12 188 کارخانه اصفهان 35,400

  3 140*140 3.5 12 175 کارخانه اصفهان 35,400

  4 140*140 3 12 148 کارخانه اصفهان 35,400

  5 140*140 2.8 12 140 کارخانه اصفهان 35,400

  6 140*140 2.65 12 130 کارخانه اصفهان 35,400

 • قوطی

  قیمت قوطی


  • قوطی در ضخامت های 4، 5 و 6 میل موجود می باشد.

  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 38,700

  2 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 37,700

  3 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 37,700

  4 20*20 2 6 7.7 اصفهان انبار 38,700

  5 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 37,700

  6 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 37,700

  7 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 37,700

  8 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 37,700

  9 40*40 2 6 15 اصفهان انبار 38,700

  10 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 37,700

  11 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 37,700

  12 70*70 2 6 27 اصفهان انبار 38,700

  13 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 37,700

  14 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 37,700

  15 80*40 2 6 23 اصفهان انبار 38,700

  16 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 37,700

  17 80*40 3 6 34 اصفهان کارخانه 37,700

  18 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 37,700

  19 80*80 3 6 46 اصفهان کارخانه 37,700

  20 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 37,700

  21 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 37,700

  22 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 37,700

  23 90*90 3 6 51 اصفهان انبار 38,700

  24 100*40 3 6 39 اصفهان کارخانه 37,700

  25 100*50 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 37,700

  26 100*50 3 6 41 اصفهان کارخانه 37,700

  27 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 37,700

  28 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 36,700

  29 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 36,700

 • قوطی صنعتی با ورق روغنی

  قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی


  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 150 و 151 – آقای فتاحی

  ردیفسایزضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 10*10 0.7 الی 2 6 تهران 46,100

  2 20*10 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  3 20*20 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  4 30*20 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  5 30*30 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  6 40*20 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  7 40*40 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  8 50*50 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  9 60*40 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  10 60*60 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

  11 80*40 0.7 الی 2 6 تهران 45,600

 • پروفیل درب و پنجره

  قیمت پروفیل درب و پنجره


  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفنوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 37,700

  2 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 انبار / اصفهان 38,700

  3 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 37,700

  4 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 انبار / اصفهان 38,700

  5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 37,700

  6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 انبار / اصفهان 38,700

  7 چهارچوب فلزی ساده 1 , 86 2 6.6 24 کارخانه / اصفهان 37,700

  8 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 کارخانه / اصفهان 37,700

  9 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 انبار / اصفهان 38,700

  10 چهارچوب فلزی نگینی 2 6.6 30 کارخانه / اصفهان 37,700

 • پروفیل Z (زد)

  قیمت پروفیل Z (زد)


  • سفارش ابعاد خاص با ضخامت های مختلف پذیرفته می شود.
  • قیمت پروفیل Z با پانچ و بدون پانچ یکسان می باشد.

  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 18 2 6 30 کارخانه اصفهان -

  2 18 2.5 6 38 کارخانه اصفهان 36,600

  3 20 2.5 6 41 کارخانه اصفهان 36,800

  4 22 2.5 6 43 کارخانه اصفهان 36,800

  5 18 3 6 46 کارخانه اصفهان 36,600

  6 20 3 6 49 کارخانه اصفهان 36,800

  7 22 3 6 52 کارخانه اصفهان 36,800