آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۲ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۰۹,۵۰۰
۶۰۰۰
۵.۷ ۶ اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۹.۵ ۶ اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۰۸,۷۰۰
۶۰۰۰
۷.۷ ۶ اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۲۷ ۶ اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۰۲,۲۰۰
۸۵۰۰
۱۰ ۶ اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ ۶ اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۴ ۶ اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۹ ۶ اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۴۲ ۶ اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۰۲,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۳۹ ۶ اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۵۱ ۶ اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۵۶ ۶ اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۹۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۱۶۰۰۰
۱۳۶ ۱۲ اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۹۸,۰۰۰
۱۶۰۰۰
۱۴۷ ۱۲ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۰۸,۵۰۰
۶۰۰۰
۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۲ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۲۰۰ ۱۲ اصفهان
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۸۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۸۸ ۱۲ اصفهان
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۷۵ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۷۵ ۱۲ اصفهان
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۴۸ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۴۸ ۱۲ اصفهان
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۴۰ ۱۲ اصفهان
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۳۰ ۱۲ اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۹۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۳۰ ۱۲ اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۸.۲ ۶ کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۶.۲ ۶ کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۸.۵ ۶ کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۳۲.۵ ۶ کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰.۲۵ ۶ کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۳۸,۰۰۰
ثابت
۲۰.۲۵ ۶ کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۳۵.۶ ۶ کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۴۰.۶ ۶ کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۲ ۱۹۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۶ اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۱۸۹,۰۰۰
۲۵۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۱۸۹,۲۰۰
۲۵۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۱۸۹,۲۰۰
۲۵۰۰
۴۳ ۶ اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۴۶ ۶ اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان ۲۰ ۳ ۱۸۶,۷۰۰
ثابت
۴۹ ۶ اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان ۲۲ ۳ ۱۸۶,۷۰۰
ثابت
۵۲ ۶ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۶ اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۶ اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۶ اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۶ اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۶ اصفهان ۲۴۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.