منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

 • تیرآهن وارداتی

  قیمت تیرآهن وارداتی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزوزن (کیلوگرم)طول (m)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 8 57 12 انبار تهران شاخه -

  2 10 65 12 انبار تهران شاخه 6,820,000

  3 10 80 12 انبار تهران شاخه 7,860,000

  4 10 100 12 انبار تهران شاخه -

  5 12 110 12 انبار تهران شاخه 6,250,000

  6 24 285 12 انبار تهران کیلوگرم -

  7 27 360 12 انبار تهران کیلوگرم -

  8 30 500 12 انبار تهران کیلوگرم -

  9 33 580 12 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  10 36 680 12 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  11 40 780 12 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  12 45 920 12 انبار تهران کیلوگرم 125,500

  13 50 1020 12 انبار تهران کیلوگرم 125,500

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 کارخانه کیلوگرم 44 -

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 کارخانه کیلوگرم 36 49,500

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 کارخانه کیلوگرم 30 43,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 کارخانه کیلوگرم 24 36,900

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 کارخانه کیلوگرم 18 38,800

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 کارخانه کیلوگرم 16 35,500

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 کارخانه کیلوگرم 14 35,500

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 کارخانه کیلوگرم 12 35,500

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 کارخانه کیلوگرم 10 -

 • تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

  قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 فایکو 130 کارخانه (ساری) شاخه 5,800,000

  2 14 فایکو 150 کارخانه (ساری) شاخه -

  3 16 فایکو 170 کارخانه (ساری) شاخه 7,400,000

  4 18 فایکو 205 کارخانه (ساری) شاخه 8,000,000

  5 20 فایکو 250 کارخانه (ساری) شاخه 10,100,000

  6 22 فایکو 305 کارخانه (ساری) شاخه 11,300,000

  7 24 فایکو 355 کارخانه (ساری) شاخه -

 • تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

  قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 پروفیل صنعت ماهان 125 کارخانه شاخه 5,600,000

  2 16 پروفیل صنعت ماهان 170 کارخانه شاخه 7,100,000

  3 18 پروفیل صنعت ماهان 205 کارخانه شاخه -

 • تیرآهن ناب تبریز

  قیمت تیرآهن ناب تبریز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 ناب تبریز 132 کارخانه (تبریز) کیلوگرم -

  2 16 ناب تبریز 170 کارخانه (تبریز) کیلوگرم 43,000

  3 18 ناب تبریز 212 کارخانه (تبریز) کیلوگرم 43,000

 • تیرآهن جهان فولاد غرب

  قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 جهان فولاد غرب 121 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم -

  2 14 جهان فولاد غرب 130 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  3 14 جهان فولاد غرب 140 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  4 14 جهان فولاد غرب 150 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  5 16 جهان فولاد غرب 170 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 43,100

 • تیرآهن آریان فولاد

  قیمت تیرآهن آریان فولاد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 16 آریان فولاد 185 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  2 18 آریان فولاد 215 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  3 20 آریان فولاد 265 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  4 27 آریان فولاد 435 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  5 22 آریان فولاد 325 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

 • تیرآهن ظفر بناب

  قیمت تیرآهن ظفر بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 ظفر بناب 130 کارخانه (بناب) کیلوگرم 42,800

 • تیرآهن یزد (احرامیان)

  قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  2 16 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  3 18 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  4 20 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  5 22 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

 • تیرآهن کوثر اهواز

  قیمت تیرآهن کوثر اهواز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 کوثر اهواز 130 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

  2 16 کوثر اهواز 167 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

  3 18 کوثر اهواز 213 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

 • تیرآهن شاهین بناب

  قیمت تیرآهن شاهین بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 شاهین بناب 126 کارخانه (بناب) کیلوگرم -

  2 16 شاهین بناب 165 کارخانه (بناب) کیلوگرم -

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 بنگاه اصفهان آهن شاخه 44 6,150,000

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 بنگاه اصفهان آهن شاخه 36 7,700,000

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 بنگاه اصفهان آهن شاخه 30 8,250,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 بنگاه اصفهان آهن شاخه 24 8,500,000

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 بنگاه اصفهان آهن شاخه 18 10,750,000

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 بنگاه اصفهان آهن شاخه 16 11,500,000

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 بنگاه اصفهان آهن شاخه 14 13,400,000

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 بنگاه اصفهان آهن شاخه 12 15,800,000

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 بنگاه اصفهان آهن شاخه 10 -

 • تیرآهن هاش

  قیمت تیرآهن هاش


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزاستانداردکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 10 HEA (سبک) وارداتی 12 200 انبار تهران کیلوگرم 96,000

  2 10 HEB (سنگین) وارداتی 12 240 انبار تهران کیلوگرم 96,000

  3 12 HEA (سبک) وارداتی 12 240 انبار تهران کیلوگرم 107,600

  4 12 HEB (سنگین) وارداتی 12 320 انبار تهران کیلوگرم 102,500

  5 14 HEA (سبک) وارداتی 12 296 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  6 14 HEB (سنگین) وارداتی 12 400 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  7 16 HEA (سبک) وارداتی 12 364 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  8 16 HEB (سنگین) وارداتی 12 500 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  9 18 HEA (سبک) وارداتی 12 426 انبار تهران کیلوگرم 70,000

  10 18 HEB (سنگین) وارداتی 12 590 انبار تهران کیلوگرم 97,200

  11 20 HEA (سبک) وارداتی 12 510 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  12 20 HEB (سنگین) وارداتی 12 730 انبار تهران کیلوگرم 67,000

  13 22 HEA (سبک) وارداتی 12 620 انبار تهران کیلوگرم 91,000

  14 22 HEB (سنگین) وارداتی 12 850 انبار تهران کیلوگرم 91,000

  15 24 HEA (سبک) وارداتی 12 720 انبار تهران کیلوگرم 90,000

  16 24 HEB (سنگین) وارداتی 12 998 انبار تهران کیلوگرم 95,000

  17 26 HEA (سبک) وارداتی 12 820 انبار تهران کیلوگرم 93,000

  18 26 HEB (سنگین) وارداتی 12 1120 انبار تهران کیلوگرم 93,000

  19 28 HEA (سبک) وارداتی 12 920 انبار تهران کیلوگرم 92,000

  20 28 HEB (سنگین) وارداتی 12 1240 انبار تهران کیلوگرم 92,000

  21 30 HEA (سبک) وارداتی 12 1050 انبار تهران کیلوگرم 96,000

  22 30 HEB (سنگین) وارداتی 12 1400 انبار تهران کیلوگرم 96,000

  23 32 HEA (سبک) وارداتی 12 1170 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  24 32 HEB (سنگین) وارداتی 12 1530 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  25 34 HEA (سبک) وارداتی 12 1260 انبار تهران کیلوگرم 109,700

  26 34 HEB (سنگین) وارداتی 12 1600 انبار تهران کیلوگرم 109,700

  27 36 HEA (سبک) وارداتی 12 1350 انبار تهران کیلوگرم 109,700

  28 36 HEB (سنگین) وارداتی 12 1700 انبار تهران کیلوگرم 109,700

  29 40 HEA (سبک) وارداتی 12 1500 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  30 40 HEB (سنگین) وارداتی 12 1860 انبار تهران کیلوگرم 115,000

  31 45 HEA (سبک) وارداتی 12 1680 انبار تهران کیلوگرم -

  32 45 HEB (سنگین) وارداتی 12 2050 انبار تهران کیلوگرم -

  33 50 HEA (سبک) وارداتی 12 1860 انبار تهران کیلوگرم -

  34 50 HEB (سنگین) وارداتی 12 2250 انبار تهران کیلوگرم -

  35 55 HEA (سبک) وارداتی 12 1992 انبار تهران کیلوگرم -

  36 55 HEB (سنگین) وارداتی 12 2400 انبار تهران کیلوگرم -

  37 60 HEA (سبک) وارداتی 12 2140 انبار تهران کیلوگرم -

  38 60 HEB (سنگین) وارداتی 12 2550 انبار تهران کیلوگرم -

  39 65 HEA (سبک) وارداتی 12 2290 انبار تهران کیلوگرم -

  40 65 HEB (سنگین) وارداتی 12 2700 انبار تهران کیلوگرم -

 • تیرآهن زنبوری

  قیمت تیرآهن زنبوری


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزطول (m)محل تحویلواحدهزینه شبکه هر شاخه (ریال)
  1 14 12 انبار / اصفهان شاخه 350,000

  2 16 12 انبار / اصفهان شاخه 350,000

  3 18 12 انبار / اصفهان شاخه 350,000

  4 20 12 انبار / اصفهان شاخه 450,000

  5 22 12 انبار / اصفهان شاخه 650,000

  6 24 12 انبار / اصفهان شاخه 750,000

  7 27 12 انبار / اصفهان شاخه 750,000

  8 30 12 انبار / اصفهان شاخه 750,000