منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 44 تماس بگیرید

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 36 تماس بگیرید

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 45,000 کارخانه کیلوگرم 30 45,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 45,000 کارخانه کیلوگرم 24 45,000

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 52,400 کارخانه کیلوگرم 18 52,400

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 51,800 کارخانه کیلوگرم 16 51,800

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 14 تماس بگیرید

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 45,400 کارخانه کیلوگرم 12 45,400

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید


 • تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

  قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 فایکو 130 کارخانه (ساری) 5,770,000 شاخه 5,770,000

  2 14 فایکو 150 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  3 16 فایکو 170 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  4 18 فایکو 205 کارخانه (ساری) 9,120,000 شاخه 9,120,000

  5 20 فایکو 250 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  6 22 فایکو 305 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  7 24 فایکو 355 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید


 • تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

  قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 پروفیل صنعت ماهان 125 کارخانه تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  2 14 پروفیل صنعت ماهان 135 کارخانه 5,750,000 شاخه 5,750,000

  3 16 پروفیل صنعت ماهان 170 کارخانه 7,550,000 شاخه 7,550,000

  4 18 پروفیل صنعت ماهان 205 کارخانه 9,120,000 شاخه 9,120,000


 • تیرآهن ناب تبریز

  قیمت تیرآهن ناب تبریز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 ناب تبریز 132 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  2 16 ناب تبریز 170 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  3 18 ناب تبریز 212 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن جهان فولاد غرب

  قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 جهان فولاد غرب 121 کارخانه (کرمانشاه) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  2 14 جهان فولاد غرب 130 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  3 14 جهان فولاد غرب 140 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  4 14 جهان فولاد غرب 150 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  5 16 جهان فولاد غرب 170 کارخانه (کرمانشاه) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن آریان فولاد

  قیمت تیرآهن آریان فولاد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 آریان فولاد 135 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  2 16 آریان فولاد 185 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  3 18 آریان فولاد 215 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  4 20 آریان فولاد 265 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  5 22 آریان فولاد 325 کارخانه (بوئین‌زهرا) 16,000,000 شاخه 16,000,000

  6 27 آریان فولاد 435 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید


 • تیرآهن ظفر بناب

  قیمت تیرآهن ظفر بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 ظفر بناب 130 کارخانه (بناب) 44,500 کیلوگرم 44,500


 • تیرآهن کوثر اهواز

  قیمت تیرآهن کوثر اهواز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 کوثر اهواز 130 کارخانه (اهواز) 42,500 کیلوگرم 42,500

  2 16 کوثر اهواز 167 کارخانه (اهواز) 45,000 کیلوگرم 45,000

  3 18 کوثر اهواز 213 کارخانه (اهواز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن هاش

  قیمت تیرآهن هاش


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزاستانداردکارخانهطول شاخه (m)قیمت ( ریال)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 10 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 200 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  2 10 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  3 12 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  4 12 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 320 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  5 14 HEA (سبک) وارداتی 12 99,500 296 انبار تهران کیلوگرم 99,500

  6 14 HEB (سنگین) وارداتی 12 69,500 400 انبار تهران کیلوگرم 69,500

  7 16 HEA (سبک) وارداتی 12 65,500 364 انبار تهران کیلوگرم 65,500

  8 16 HEB (سنگین) وارداتی 12 65,500 500 انبار تهران کیلوگرم 65,500

  9 18 HEA (سبک) وارداتی 12 67,500 426 انبار تهران کیلوگرم 67,500

  10 18 HEB (سنگین) وارداتی 12 91,000 590 انبار تهران کیلوگرم 91,000

  11 20 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 510 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  12 20 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 730 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  13 22 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 620 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  14 22 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 850 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  15 24 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 720 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  16 24 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 998 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  17 26 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 820 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  18 26 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1120 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  19 28 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 920 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  20 28 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  21 30 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1050 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  22 30 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1400 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  23 32 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1170 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  24 32 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1530 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  25 34 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1260 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  26 34 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1600 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  27 36 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1350 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  28 36 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1700 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  29 40 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1500 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  30 40 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1860 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  31 45 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1680 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  32 45 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2050 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  33 50 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1860 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  34 50 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2250 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  35 55 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1992 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  36 55 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2400 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  37 60 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 2140 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  38 60 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2550 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  39 65 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 2290 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  40 65 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2700 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن شاهین بناب

  قیمت تیرآهن شاهین بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 شاهین بناب 126 کارخانه (بناب) 44,800 کیلوگرم 44,800

  2 16 شاهین بناب 165 کارخانه (بناب) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن (بنگاه اصفهان آهن)

  قیمت تیرآهن (بنگاه اصفهان آهن)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن شاخه تماس بگیرید

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 7,320,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 7,320,000

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 8,500,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 8,500,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 10,180,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 10,180,000

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 14,400,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 14,400,000

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 16,600,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 16,600,000

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 19,300,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 19,300,000

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 19,800,000 بنگاه اصفهان آهن شاخه 19,800,000

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن شاخه تماس بگیرید


 • تیرآهن وارداتی

  قیمت تیرآهن وارداتی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزوزن (کیلوگرم)طول (m)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 8 57 12 انبار تهران تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  2 10 65 12 انبار تهران تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  3 10 80 12 انبار تهران تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  4 10 100 12 انبار تهران تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  5 12 110 12 انبار تهران تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  6 24 285 12 انبار تهران تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  7 27 360 12 انبار تهران تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  8 30 500 12 انبار تهران تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  9 33 580 12 انبار تهران 112,000 کیلوگرم 112,000

  10 36 680 12 انبار تهران 110,000 کیلوگرم 110,000

  11 40 780 12 انبار تهران 110,000 کیلوگرم 110,000

  12 45 920 12 انبار تهران تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  13 50 1020 12 انبار تهران 119,000 کیلوگرم 119,000


 • تیرآهن یزد (احرامیان)

  قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 یزد انبار / اصفهان شاخه تماس بگیرید

  2 16 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید

  3 18 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید

  4 20 یزد انبار / اصفهان کیلوگرم 12,900,000

  5 22 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن زنبوری

  قیمت تیرآهن زنبوری


  کارشناس فروش : 031-34045
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزطول (m)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 12 انبار / اصفهان شاخه 450,000

  2 16 12 انبار / اصفهان شاخه 450,000

  3 18 12 انبار / اصفهان شاخه 450,000

  4 20 12 انبار / اصفهان شاخه 550,000

  5 22 12 انبار / اصفهان شاخه 750,000

  6 24 12 انبار / اصفهان شاخه 850,000

  7 27 12 انبار / اصفهان شاخه 850,000

  8 30 12 انبار / اصفهان شاخه 850,000


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید