کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۱۴ ۱۵۵ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۱۶ ۱۹۰ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۱۸ ۲۲۶ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۰ ۲۶۹ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۲ ۳۱۵ ۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۴ ۳۶۹ ۵۰,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری تعداد در هر بسته سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴ ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶ ۱۴ ۱۵۵ ۱۶۵,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰ ۱۶ ۱۹۰ ۱۴۶,۵۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸ ۲۰ ۲۶۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶ ۲۲ ۳۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴ ۲۴ ۳۶۹ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲ ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰ ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۸ ۲۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۲۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۴۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۵۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۶ ۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۴ ۱۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۴ ۱۶۰ ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۲۰ ۲۴۲ ۱۲۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۴ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۴ ۱۳۴ ۱۳۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۲ ۱۴ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۴ ۱۴۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۳ ۱۶ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۶ ۱۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۴ ۱۸ ۲۱۵ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۸ ۲۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۵ ۲۰ ۲۵۵ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۲۰ ۲۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۶ ۲۲ ۳۰۰ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۲۲ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۲,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۲۰ ۲۴۲ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۵۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۸۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۹۹۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۱۱۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۱۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۵۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۶۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۷۰۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۲۰۵۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۲۲۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۲۳۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۵۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۸۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۳۱۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۴۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۲۹۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۳۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۴۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۵۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۶۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۷۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۸۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۹۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۲۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۳۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۱۶۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۱۹۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۱۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۲۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۴۴۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۲۶۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۰۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۴۰ ۱۲ ۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۶۰ ۱۲ ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۸۰ ۱۲ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۰۰ ۱۲ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۲۰ ۱۲ ۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۴۰ ۱۲ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۷۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه انبار/ اصفهان
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۰۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه انبار/ اصفهان

توضیحات

تیرآهن-زنبوری