کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ۱۵۵ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ۱۹۰ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ۲۲۶ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ۲۶۹ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ۳۱۵ ۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ۳۶۹ ۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۳,۰۰۰
۳۰۰۰
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۶۰ ۱۲۲,۰۰۰
ثابت
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۴۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۵۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۶ ۱۷۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۸ ۲۰۵ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۸ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۴ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۳۴ ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۴۷ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۴۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۸۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۶ ۱۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۱۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۸ ۲۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۵ ۲۰ ۲۵۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۰ ۲۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۰۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۲ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۸ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴ ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶ ۱۴ ۱۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰ ۱۶ ۱۹۰ ۱۴۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۳۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸ ۲۰ ۲۶۹ ۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۳۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴ ۲۴ ۳۶۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲ ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰ ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۱۳۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۲ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۴۰ ۲۲۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۳۲۰ ۲۲۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۸۵۰ ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۹۹۸ ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۲۴۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۲۴۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۲۴۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۲۴۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۲۴۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۲۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۲۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۲۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۸۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۳۱۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۴۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران