آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۲ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی ۲۸۰ الی ۲۸۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف گرید طول (m) محل بارگیری ابعاد(mm) گرید طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۸,۵۰۰
۱۰۰۰
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۷,۵۰۰
۱۰۰۰
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۹,۰۰۰
۱۰۰۰
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۹,۰۰۰
۱۰۰۰
ساوه ۱۲۵*۱۲۵
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۹,۰۰۰
۱۰۰۰
قم ۱۲۵*۱۲۵
برچسب ها :