آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۰ ۱۳۹۹/۴/۱۶
داخلی ۲۸۰ الی ۲۸۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) آنالیز طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۸۳,۵۰۰
ثابت
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۸۳,۲۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۸۳,۲۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۸۲,۷۰۰
ثابت
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۸۲,۹۰۰
ثابت
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۸۳,۱۰۰
ثابت
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۸۴,۲۰۰
ثابت
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۸۴,۲۰۰
ثابت
ساوه ۱۲۵*۱۲۵
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۸۳,۲۰۰
ثابت
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۸۳,۷۰۰
ثابت
قم ۱۲۵*۱۲۵
برچسب ها :