جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۳/۰۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ ۷۷,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۰ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۷۳,۵۰۰
ثابت
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۱۲ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۱۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۱۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۷۸,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۱۴ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۱۴ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۷۸,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۱۶ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۱۶ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۷۸,۰۰۰
۲۰۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۱۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۱۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۷۲,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۲۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۲۰ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۷۲,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۲۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۲۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۷۲,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۲۵ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۷۳,۰۰۰
۱۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۹ ۲۵ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۷۲,۰۰۰
۱۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۰ ۲۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۱ ۳۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :