آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۵۰۰
ثابت
۱۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۲۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۵۰۰
ثابت
۳۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
۳۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۴۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۵۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۷۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۸ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۰۰
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۱۰ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲۰۰۰
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۱۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۱۲ - آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۱۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۱۲۱,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۱۴ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۱۶ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۱۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۹ ۲۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۰ ۲۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۱ ۲۵ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار متفرقه ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :