قیمت میلگرد بنگاه اصفهان آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت کارخانه طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۸ - آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۴,۵۰۰ ۱,۰۰۰
۱۱ ۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱۰ - آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۶,۵۰۰ ۱,۰۰۰
۱۳ ۱۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۱۲ - آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۶,۵۰۰ ۵۰۰
۱۶ ۱۴ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰
۱۷ ۱۶ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰
۱۸ ۱۸ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰
۱۹ ۲۰ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰
۲۰ ۲۲ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰
۲۱ ۲۵ - شاخه آجدار متفرقه ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰۴,۵۰۰ ۵۰۰