بنگاه اصفهان آهن

قیمت زانو جوشی مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۶ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵
۷ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۸ ۴ اصفهان - تهران ۱۲ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲
۹ ۵ اصفهان - تهران ۸ ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸

قیمت زانو جوشی درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۳ ۱۳۹۹/۳/۲۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۲۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۱۲۵ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۷۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۲۵ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۵ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۱۲ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲
۱۰ " ۵ اصفهان - تهران ۸ " ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸

قیمت سردنده درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۸ ۱۳۹۹/۲/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰

قیمت سه راهی درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۲/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰

قیمت سه راهی مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۴ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰

قیمت تبدیل درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۱ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰

قیمت تبدیل مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۳ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰

قیمت ساندویچ پنل

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) عرض(m) ضخامت ساندویچ پنل(cm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) عرض(m) ضخامت ساندویچ پنل(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۴ درخواستی ۱ ۴ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۲ ۰/۵ درخواستی ۱ ۴ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۳ ۰/۴ درخواستی ۱ ۵ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۴ ۰/۵ درخواستی ۱ ۵ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۵ ۰/۴ درخواستی ۱ ۴ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۶ ۰/۵ درخواستی ۱ ۴ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۷ ۰/۴ درخواستی ۱ ۵ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۸ ۰/۵ درخواستی ۱ ۵ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵

قیمت ورق کرکره

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) شهر - کارخانه ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی آبی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آبی
۲ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی پرتقالی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی پرتقالی
۳ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی سبز ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی سبز
۴ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی سفید ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی سفید
۵ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی قرمز ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی قرمز
۶ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی قهوه ای ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی قهوه ای
۷ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی نارنجی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی نارنجی

قیمت پشم شیشه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) شهر - کارخانه دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول ۲۰ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱ رول ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱
۲ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۳ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۴ رول ۱۰ کارخانه ۸ ۱.۲ ۱ رول ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۸ ۱.۲ ۱

قیمت قلم جوش

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آلیاژ محل بارگیری نوع سایز (mm) آلیاژ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری نوع قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان آما ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان آما
۲ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان سوپرنیکا ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان سوپرنیکا
۳ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان یزد ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان یزد

قیمت پروفیل آبرو

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۶ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۱۴۸,۰۰۰
۱۵۰۰
۹۰ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۱۴۸,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۱۵ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸

توضیحات


قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت توری مرغی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) شهر - کارخانه واحد تولید کننده وزن(کیلوگرم) عرض(cm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد تولید کننده وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰ تهران رول ایران ۴.۵ ۹۰ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۴.۵
۲ ۱۲۰ تهران رول ایران ۴.۵ ۱۲۰ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۴.۵
۳ ۱۲۰ تهران رول ایران ۶/۵ ۱۲۰ تهران ۱,۶۸۰,۰۰۰
نامشخص
رول ایران ۶/۵
۴ ۱۲۰ تهران رول ایران ۸.۵ ۱۲۰ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۸.۵
۵ ۱۲۰ تهران رول ایران ۹/۵ ۱۲۰ تهران ۲,۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
رول ایران ۹/۵

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت پروفیل زد (z)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۷ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۱۴۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان
۳ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۳ ۱۴۸,۷۰۰
۳۰۰۰
۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان
۴ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۱۴۸,۷۰۰
۳۰۰۰
۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان
۵ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۳ ۱۴۶,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان
۶ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۱۴۶,۲۰۰
۵۰۰
۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۳ ۱۴۶,۲۰۰
۵۰۰
۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پیچ سرمته

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف محل بارگیری برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس محل بارگیری برند قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۳ گالوانیزه
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۴ گالوانیزه
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۵ گالوانیزه
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۶.۵" گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۶.۵" گالوانیزه
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۷.۵" گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۷.۵" گالوانیزه
۶ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۹ گالوانیزه
۷ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۱ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۱۱ گالوانیزه
۸ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ تهران کیلوگرم ۰.۵ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۱.۲(رابیتس بندی) تهران کیلوگرم ۱.۲(رابیتس بندی) تهران ۱۷۷,۹۰۰
ثابت
کیلوگرم
۳ ۱.۵(اسکوپ) تهران کیلوگرم ۱.۵(اسکوپ) تهران ۱۷۷,۹۰۰
ثابت
کیلوگرم
۴ ۲.۲ الی ۴ تهران کیلوگرم ۲.۲ الی ۴ تهران ۱۵۶,۸۰۰
ثابت
کیلوگرم

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت سیم مفتولی مسوار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۹,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۲ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۲ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۷,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۳,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۲,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم

توضیحات

مفتول مسوار از قطر 1.5 الی 9 میلیمتر به صورت کلاف , شاخه , یا بر روی قرقره با سطحی صاف جهت مصارف صنایع زیر دست از قبیل تولید کنندگان لوازم خانگی و قطعه سازان , تولید و ارائه می گردد.

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری پرسی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ الی ۵ چشمه استاندارد تهران کیلوگرم ۳ الی ۵ چشمه استاندارد ۱۵۴,۳۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری فرنگی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ابعاد(cm) حالت شهر - کارخانه واحد ابعاد(cm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲۰ رول تهران حلقه ۱۲۰ رول ۱,۸۲۲,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه
۲ ۱۵۰ رول تهران حلقه ۱۵۰ رول ۲,۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه
۳ ۱۸۰ رول تهران حلقه ۱۸۰ رول ۲,۳۹۵,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری گابیون

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) شهر - کارخانه واحد جنس ضخامت (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ تهران کیلوگرم گالوانیزه ۲.۵ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گالوانیزه
۲ ۳ تهران کیلوگرم گالوانیزه ۳ تهران ۱۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم گالوانیزه

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت سیم خاردار حلقوی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) شهر - کارخانه واحد قطر حلقه(cm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۶۰ تهران ۲,۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
حلقه
۲ ۹۰ تهران حلقه ۹۰ تهران تماس بگیرید
نامشخص
حلقه

توضیحات

قیمت مش سبک (شبکه پیش جوش فولادی)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده تهران کیلوگرم ۲.۵ ساده ۱۵۸,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۲ ۳ ساده تهران کیلوگرم ۳ ساده ۱۵۸,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۳ ۴ ساده تهران کیلوگرم ۴ ساده ۱۵۸,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۴ ۵ ساده تهران کیلوگرم ۵ ساده ۱۵۸,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت مش سنگین (شبکه پیش جوش فولادی)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۶ ساده ۱۰۸,۲۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۲ ۸ آجدار تهران کیلوگرم ۸ آجدار ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۳ ۱۰ آجدار تهران کیلوگرم ۱۰ آجدار ۱۰۰,۲۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ آجدار تهران کیلوگرم ۱۲ آجدار ۱۰۳,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) شهر - کارخانه واحد قطر حلقه(cm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۶۰ تهران ۲,۳۵۰,۰۰۰
نامشخص
حلقه
۲ ۹۰ تهران حلقه ۹۰ تهران ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
حلقه

توضیحات

قیمت سیم خاردار خطی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف حالت شهر - کارخانه واحد حالت شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول تهران کیلوگرم رول تهران ۱۷۴,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم

توضیحات

قیمت تیر حصار (پایه فنس)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) شهر - کارخانه واحد نوع محصول حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ بدون خم ۲.۵ اصفهان شاخه رنگ شده بدون خم ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۲ یک سر خم ۳ اصفهان شاخه رنگ شده یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۳ یک سر خم ۳ اصفهان شاخه گالوانیزه یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه گالوانیزه
۴ دو سر خم ۳ اصفهان شاخه رنگ شده دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۵ دو سر خم ۳ اصفهان شاخه گالوانیزه دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه گالوانیزه

توضیحات

پایه های فنس از جنس لوله سیاه 2 میل با قطر 5 سانت ، کپ جوشی ، قلاب و رنگ شده میباشد

قیمت زیگزاگ و حرارتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ حرارتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ زیگزاگ ۵۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۵ زیگزاگ ۶۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۵ زیگزاگ ۷۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت لوله داربستی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۵۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۱۵۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۲,۴۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳

قیمت لوازم داربست

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول شهر - کارخانه واحد نام محصول شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد H بست آهنگیر کارخانه تهران ۳۹۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد بست داربستی سبک کارخانه تهران ۲۵۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران ۱۷۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد بست داربستی سنگین کارخانه تهران ۲۹۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران ۱۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد بست گردون کارخانه تهران ۳۶۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد بست تک پیچ کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد مغزی داربست کارخانه تهران ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
عدد

قیمت لوله گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶ ۶.۹ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۶.۹ - ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۶ ۸.۶ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۸.۶ - ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۶ ۱۰.۷ - ۳۳.۴ ۱ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۰.۷ - ۳۳.۴
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۶ ۱۳.۴ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۳.۴ - ۴۲.۲
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۶ ۱۵.۲ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۵.۲ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۶ ۱۸.۹ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۸.۹ - ۶۰.۳
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۶ ۸.۲ - ۲۱.۳ ۱/۲ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۸.۲ - ۲۱.۳
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۶ ۱۰.۳ - ۲۶.۷ ۳/۴ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۰.۳ - ۲۶.۷
۹ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۲.۹ - ۳۳.۴ ۱ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۲.۹ - ۳۳.۴
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۶ ۱۶.۳ - ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۶.۳ - ۴۲.۲
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۶ ۱۸.۵ - ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۸.۵ - ۴۸.۳
۱۲ ۲ ۲.۵ ۶ ۲۳.۱ - ۶۰.۳ ۲ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۳.۱ - ۶۰.۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله صنعتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۳ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷ " ۳/۴ ۲ ۱۷۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۷.۳ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۶ ۹.۳ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۹.۳ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴
۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۰ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۱۰ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۱.۶۹ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲ " ۱/۴ ۱ ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۱.۶۹ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲
۵ " ۲ ۲ ۶ ۱۷.۲۵ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۷.۲۵ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۵ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۶ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۷/۵ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۶ ۱۰ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۰ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۶ ۱۴ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۵,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۴ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۷,۴۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۶ ۲۲ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۷,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۲ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۶ ۳۱ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۳۱ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۶ ۴۷ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۴۷ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶ ۶۴ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۶۴ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۶ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳

قیمت لوله مبلی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) شهر - کارخانه سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران

قیمت لوله گازی روکار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۱۶۹,۰۵۰
ثابت
۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۶۹,۰۵۰
ثابت
۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۱۶۸,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۱۶۸,۵۰۰
ثابت
۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۱۶۸,۵۰۰
ثابت
۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۱۶۸,۵۰۰
ثابت
۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷

قیمت لوله گازی توکار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه(m) شهر - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه(m) شهر - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ " ۱/۲ ۲.۸ ۱۸۴,۳۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ " ۳/۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ " ۳/۴ ۲.۹ ۱۸۴,۳۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۵۰ " ۱ ۳.۴ ۱۸۳,۸۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۵۰
۴ " ۱/۲ ۱ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۵۰ " ۱/۲ ۱ ۳.۶ ۱۸۳,۸۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ " ۱/۴ ۱ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۵۵۰ " ۱/۴ ۱ ۳.۷ ۱۸۳,۸۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۵۰ " ۲ ۳.۹ ۱۸۳,۸۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۵۰

قیمت قوطی صنعتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه محل بارگیری سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۱۰*۲۰ ۲ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۲۰*۳۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۳۰*۳۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۲۰*۴۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۱۶۹,۲۰۰
۲۰۰۰
۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۰*۵۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۹ اصفهان کارخانه
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۳ اصفهان کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۷ اصفهان کارخانه
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۳ اصفهان کارخانه
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۲ ۱۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۵۹,۲۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۰ اصفهان کارخانه
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۲ اصفهان کارخانه
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۹ اصفهان کارخانه
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۳ اصفهان کارخانه
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۴ اصفهان کارخانه
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۸ اصفهان کارخانه
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۹ اصفهان کارخانه
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۳ اصفهان کارخانه
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۴۲ اصفهان کارخانه
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۰*۱۰۰ ۳ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۴۱ اصفهان کارخانه
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۴۰*۱۰۰ ۳ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۹ اصفهان کارخانه
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۳ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۵۱ اصفهان کارخانه
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۵۶ اصفهان کارخانه
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۴۰*۸۰ ۳ ۱۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) شهر - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸.۲ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۸.۲ کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶.۲ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۶.۲ کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴.۴ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۴.۴ کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴.۴ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۴.۴ کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸.۵ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۸.۵ کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲.۵ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳۲.۵ کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰.۲۵ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۰.۲۵ کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۰.۲۵ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۰.۲۵ کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۰.۵ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳۰.۵ کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۳۰.۵ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳۰.۵ کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۵.۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳۵.۶ کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۴۰.۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۴۰.۶ کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت پروفیل درب و پنجره

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۵ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۱۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۱۴.۸ کارخانه/اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۶.۶ ۲۴ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶.۶ ۲۴ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶.۶ ۲۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶.۶ ۲۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶.۶ ۲۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۱۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰
۶.۶ ۲۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶.۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۱۶۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶.۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان _

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۶ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کارخانه اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ کارخانه اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ کارخانه اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ کارخانه اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۴۰

توضیحات


قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۹ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۶۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۶۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۳,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۶,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان

توضیحات


تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا ۱۶۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا ۱۶۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۳ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد سبا ۱۴۶,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۷ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۶ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۳۶,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۴۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۴۵,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه اکسین

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۳ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۱۷۱,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۷ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۱۰ ۴۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۸ فولاد کاویان ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۰ فولاد کاویان ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۴ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۶ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۸ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۱۰ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۱ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۲ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۱۳ ۴۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۴۰ فولاد کاویان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه (st52)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۲,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۲۲۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۲۲۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۲۱۳,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۲۱۳,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۵۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۵۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۲۰۳,۵۰۰
۱۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۶ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۲۰۳,۰۰۰
۲۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۸ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۸ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۸ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۰ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۲۰۶,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۲.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲.۵ تاراز شهرکرد ۲۰۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۲ ۲.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲.۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲۳ ۳ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۳ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۴ ۳ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۳ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق رنگی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۰۰,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ نارنجی
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۹۹,۰۰۰
۱۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ قرمز
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ سفید
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سبز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ سبز
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۰,۰۰۰
۸۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ آبی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق روغنی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار/اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار/اصفهان
۵ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۹ ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار
۱۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق اسید شویی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف گرید ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری گرید ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان stw۲۲ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۲ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان stw۲۲ ۲ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ stw۲۲ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان stw۲۲ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق آجدار پرسی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۹۰,۰۰۰
ثابت
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۶۳,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۳,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 23 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت عرشه فولادی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۵/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف عرض(mm) ضخامت (mm) کارخانه شهر - کارخانه عرض(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۱۵ ۰.۸۰ تاراز انبار اصفهان ۹۱۵ ۰.۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۲ ۹۱۵ ۰.۹۰ تاراز انبار اصفهان ۹۱۵ ۰.۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۳ ۹۱۵ ۱ تاراز انبار اصفهان ۹۱۵ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۴ ۹۱۵ ۱.۲۵ تاراز انبار اصفهان ۹۱۵ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان

قیمت نبشی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) شهر - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ - کیلوگرم ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ - کیلوگرم ۴ ۳ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴ ۴ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۴ ۴.۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۵ ۴.۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۶ ۵ ۳ ۶ - کیلوگرم ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۷ ۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۸ ۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۹ ۶ ۴ ۶ - کیلوگرم ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۰ ۶ ۵ ۶ - کیلوگرم ۶ ۵ ۱۱۹,۰۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۱ ۶ ۶ ۶ - کیلوگرم ۶ ۶ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۲ ۷ ۴ ۶ - کیلوگرم ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۳ ۷ ۵ ۶ - کیلوگرم ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۴ ۷ ۶ ۶ - کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۵ ۷ ۷ ۶ - کیلوگرم ۷ ۷ ۱۱۹,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۶ ۸ ۶ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۷ ۸ ۷ ۶ - کیلوگرم ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۸ ۸ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم

قیمت ناودانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) شهر - کارخانه واحد سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۱۶,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم

قیمت سپری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) شهر - کارخانه واحد سایز سپری(cm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۱۲۴,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۱۲۴,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم

قیمت تیرآهن هاش (H) وارداتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه واحد استاندارد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) شهر - کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۶ وارداتی ۱۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۶ وارداتی ۱۴۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۰ وارداتی ۱۶۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۲ وارداتی ۲۲۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۴۰ وارداتی ۲۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۴۰ وارداتی ۲۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۴۵ وارداتی ۲۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۴۵ وارداتی ۲۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۵۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۵۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۵۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۵۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۶۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۶۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۶۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۶۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)

قیمت تیرآهن زنبوری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) شهر - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴ ۱۲ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶ ۱۲ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸ ۱۲ ۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰ ۱۲ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲ ۱۲ ۴۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴ ۱۲ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۷ ۱۲ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان شاخه

توضیحات

تیرآهن-زنبوری

قیمت تیرآهن هاش (H) داخلی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) شهر - کارخانه واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۴۰۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۴ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۲ ۱۶ ۵۰۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۶ ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۳ ۱۸ ۵۹۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۸ ۵۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۴ ۲۰ ۷۳۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۲۰ ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ انبار تهران کیلوگرم

قیمت کپ جوشی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۱ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) شهر - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵