بنگاه اصفهان آهن

قیمت زانو جوشی مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۲۰:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵
۷ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۸ ۴ اصفهان - تهران ۱۲ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲
۹ ۵ اصفهان - تهران ۸ ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸

قیمت زانو جوشی درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۳/۲۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۲ " ۳.۴ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۳.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۲۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰۰
۴ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران ۱۲۵ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران ۷۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران ۲۵ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۵ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۱۲ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲
۱۰ " ۵ اصفهان - تهران ۸ " ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸

قیمت سردنده درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۸ ۱۳۹۹/۲/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰

قیمت سه راهی درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۵ ۱۳۹۹/۲/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰

قیمت سه راهی مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۴ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰

قیمت تبدیل درزدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰

قیمت تبدیل مانیسمان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۳ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰

قیمت ساندویچ پنل

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) عرض(m) ضخامت ساندویچ پنل(cm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) عرض(m) ضخامت ساندویچ پنل(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۴ درخواستی ۱ ۴ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۲ ۰/۵ درخواستی ۱ ۴ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۳ ۰/۴ درخواستی ۱ ۵ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۴ ۰/۵ درخواستی ۱ ۵ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۵ ۰/۴ درخواستی ۱ ۴ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۶ ۰/۵ درخواستی ۱ ۴ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۴
۷ ۰/۴ درخواستی ۱ ۵ ۰/۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵
۸ ۰/۵ درخواستی ۱ ۵ ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
۱ ۵

قیمت ورق کرکره

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) محل بارگیری رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان آبی ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۵۸,۰۰۰
۳۰۰۰
انبار/ اصفهان آبی
۲ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۳,۰۰۰
۷۰۰۰
انبار/ اصفهان قرمز
۳ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۴ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۵ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قرمز
۶ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قهوه ای ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قهوه ای
۷ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان نارنجی ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان نارنجی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای 5 تن و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد


قیمت پشم شیشه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) محل بارگیری دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول ۲۰ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱ رول ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱
۲ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۳ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۴ رول ۱۰ کارخانه ۸ ۱.۲ ۱ رول ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۸ ۱.۲ ۱

قیمت قلم جوش

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آلیاژ محل بارگیری نوع سایز (mm) آلیاژ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری نوع قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان آما ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان آما
۲ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان سوپرنیکا ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان سوپرنیکا
۳ ۳.۲۵ ۶۰۱۳ اصفهان یزد ۳.۲۵ ۶۰۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان یزد

قیمت پروفیل آبرو

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) نوع پروفیل وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) ضخامت (mm) نوع پروفیل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ یک طرفه ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ یک طرفه ۲۰۶,۰۰۰
نامشخص
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ ۳ دو طرفه ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ دو طرفه ۲۰۶,۰۰۰
نامشخص
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت توری مرغی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) وزن (kg) واحد محل بارگیری تولید کننده عرض(cm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری تولید کننده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰ ۴.۵ رول تهران ایران ۹۰ ۴.۵ ۱,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
رول تهران ایران
۲ ۱۲۰ ۴.۵ رول تهران ایران ۱۲۰ ۴.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران ایران
۳ ۱۲۰ ۷/۵ رول تهران ایران ۱۲۰ ۷/۵ ۲,۷۵۰,۰۰۰
نامشخص
رول تهران ایران
۴ ۱۲۰ ۸.۵ رول تهران ایران ۱۲۰ ۸.۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
رول تهران ایران
۵ ۱۲۰ ۹/۵ رول تهران ایران ۱۲۰ ۹/۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران ایران

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت پروفیل زد (z)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۲ ۲۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۶ اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۲۰۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۲۰۷,۲۰۰
۱۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۲۰۷,۲۰۰
۱۰۰۰
۴۳ ۶ اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ ۲۰۱,۵۰۰
۵۰۰
۴۶ ۶ اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان ۲۰ ۳ ۲۰۱,۷۰۰
۵۰۰
۴۹ ۶ اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان ۲۲ ۳ ۲۰۱,۷۰۰
۵۰۰
۵۲ ۶ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پیچ سرمته

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف محل بارگیری برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس محل بارگیری برند قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۲,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۳ گالوانیزه
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۳,۰۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۴ گالوانیزه
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۴,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۵ گالوانیزه
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۸,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۹ گالوانیزه
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۲۳,۰۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) واحد محل بارگیری ضخامت (mm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ کیلوگرم تهران ۰.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
تهران
۲ ۱.۲(رابیتس بندی) کیلوگرم تهران ۱.۲(رابیتس بندی) کیلوگرم ۱۷۷,۹۰۰
نامشخص
تهران
۳ ۱.۵(اسکوپ) کیلوگرم تهران ۱.۵(اسکوپ) کیلوگرم ۱۷۷,۹۰۰
نامشخص
تهران
۴ ۲.۲ الی ۴ کیلوگرم تهران ۲.۲ الی ۴ کیلوگرم ۱۵۶,۸۰۰
نامشخص
تهران

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت سیم مفتولی مسوار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف کیلوگرم تهران ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۹,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۲ ۲ شاخه استاندارد و کلاف کیلوگرم تهران ۲ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۳ ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف کیلوگرم تهران ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۳,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۴ ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف کیلوگرم تهران ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۲,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات

مفتول مسوار از قطر 1.5 الی 9 میلیمتر به صورت کلاف , شاخه , یا بر روی قرقره با سطحی صاف جهت مصارف صنایع زیر دست از قبیل تولید کنندگان لوازم خانگی و قطعه سازان , تولید و ارائه می گردد.

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری پرسی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل بارگیری ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ الی ۵ چشمه استاندارد کیلوگرم تهران ۳ الی ۵ چشمه استاندارد ۱۵۴,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری فرنگی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ابعاد(cm) حالت واحد محل بارگیری ابعاد(cm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲۰ رول حلقه تهران ۱۲۰ رول ۱,۸۲۲,۰۰۰
نامشخص
حلقه تهران
۲ ۱۵۰ رول حلقه تهران ۱۵۰ رول ۲,۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
حلقه تهران
۳ ۱۸۰ رول حلقه تهران ۱۸۰ رول ۲,۳۹۵,۰۰۰
نامشخص
حلقه تهران

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت توری گابیون

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) واحد محل بارگیری جنس ضخامت (mm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ کیلوگرم تهران گالوانیزه ۲.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
تهران گالوانیزه
۲ ۳ کیلوگرم تهران گالوانیزه ۳ کیلوگرم ۱۷۷,۵۰۰
نامشخص
تهران گالوانیزه

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت سیم خاردار حلقوی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) واحد محل بارگیری قطر حلقه(cm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ حلقه تهران ۶۰ حلقه ۲,۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
تهران
۲ ۹۰ حلقه تهران ۹۰ حلقه تماس بگیرید
نامشخص
تهران

توضیحات

قیمت مش سبک (شبکه پیش جوش فولادی)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده کیلوگرم تهران ۲.۵ ساده ۱۵۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۲ ۳ ساده کیلوگرم تهران ۳ ساده ۱۵۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۳ ۴ ساده کیلوگرم تهران ۴ ساده ۱۵۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۴ ۵ ساده کیلوگرم تهران ۵ ساده ۱۵۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

قیمت مش آجدار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده کیلوگرم تهران ۶ ساده ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۲ ۸ آجدار کیلوگرم تهران ۸ آجدار ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۳ ۱۰ آجدار کیلوگرم تهران ۱۰ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۴ ۱۲ آجدار کیلوگرم تهران ۱۲ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) واحد محل بارگیری قطر حلقه(cm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ حلقه تهران ۶۰ حلقه ۲,۳۵۰,۰۰۰
نامشخص
تهران
۲ ۹۰ حلقه تهران ۹۰ حلقه ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
تهران

توضیحات

قیمت سیم خاردار خطی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف حالت واحد محل بارگیری حالت واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول کیلوگرم تهران رول کیلوگرم ۱۷۴,۰۰۰
نامشخص
تهران

توضیحات

قیمت تیر حصار (پایه فنس)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) واحد محل بارگیری نوع محصول حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ بدون خم ۲.۵ شاخه اصفهان رنگ شده بدون خم ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان رنگ شده
۲ یک سر خم ۳ شاخه اصفهان رنگ شده یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان رنگ شده
۳ یک سر خم ۳ شاخه اصفهان گالوانیزه یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان گالوانیزه
۴ دو سر خم ۳ شاخه اصفهان رنگ شده دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان رنگ شده
۵ دو سر خم ۳ شاخه اصفهان گالوانیزه دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان گالوانیزه

توضیحات

پایه های فنس از جنس لوله سیاه 2 میل با قطر 5 سانت ، کپ جوشی ، قلاب و رنگ شده میباشد

قیمت زیگزاگ و حرارتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ حرارتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن

توضیحات

قیمت لوله داربستی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ "۱/۱.۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۲ "۱/۱.۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۲ ۲.۵ "۱/۱.۲ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۲.۵ "۱/۱.۲ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۳ ۳ "۱/۱.۲ ۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ ۳ "۱/۱.۲ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۴ ۲ "۱/۱.۲ ۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ ۲ "۱/۱.۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳
۵ ۲.۵ "۱/۱.۲ ۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ ۲.۵ "۱/۱.۲ ۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳

قیمت لوازم داربست

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول واحد محل بارگیری نام محصول واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران H بست آهنگیر عدد ۳۸۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
کارخانه تهران
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران بست داربستی سبک عدد ۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۱۷ سانتی عدد ۱۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران بست داربستی سنگین عدد ۲۹۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰
کارخانه تهران
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۲۰ سانتی عدد ۱۸۵,۰۰۰
۵۰۰۰
کارخانه تهران
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران بست گردون عدد ۳۷۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰
کارخانه تهران
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران بست تک پیچ عدد تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه تهران
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران مغزی داربست عدد ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
کارخانه تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱/۲ ۶.۹ ۶ - ۲۱.۳ ۲ ۱/۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۶.۹ ۶ - ۲۱.۳
۲ ۲ ۳/۴ ۸.۶ ۶ - ۲۶.۷ ۲ ۳/۴ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۸.۶ ۶ - ۲۶.۷
۳ ۲ ۱ ۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴ ۲ ۱ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴
۴ ۲ ۱.۱/۴ ۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲ ۲ ۱.۱/۴ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲
۵ ۲ ۱.۱/۲ ۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳ ۲ ۱.۱/۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳
۷ ۲.۵ ۱/۲ ۸.۲ ۶ - ۲۱.۳ ۲.۵ ۱/۲ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۸.۲ ۶ - ۲۱.۳
۸ ۲.۵ ۳/۴ ۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷ ۲.۵ ۳/۴ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷
۹ ۲.۵ ۱ ۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴ ۲.۵ ۱ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴
۱۰ ۲.۵ ۱.۱/۴ ۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲ ۲.۵ ۱.۱/۴ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲
۱۱ ۲.۵ ۱.۱/۲ ۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳ ۲.۵ ۱.۱/۲ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳
۱۲ ۲.۵ ۲ ۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳ ۲.۵ ۲ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله صنعتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳.۴ ۲ ۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ " ۳.۴ ۲ ۲۲۲,۰۰۰
۹۵۰۰
۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴
۳ "۱/۱.۴ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲ "۱/۱.۴ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۳,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰۰۰
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۵۰۰۰۰
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مبلی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران

قیمت لوله گازی روکار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۲۰۹,۰۰۰
۸۵۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷

قیمت لوله گازی توکار

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ " ۱.۲ ۲.۸ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ " ۳.۴ ۲.۹ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ " ۱ ۳.۴ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ " ۲ ۳.۹ ۲۲۴,۰۰۰
۸۳۰۰
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰

قیمت قوطی صنعتی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۲۰,۰۰۰
۳۵۰۰
۵.۷ ۶ اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۹.۵ ۶ اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۱۹,۲۰۰
۳۵۰۰
۷.۷ ۶ اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۷ ۶ اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۱۱,۲۰۰
۵۰۰۰
۱۰ ۶ اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۲ ۶ اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۴ ۶ اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۹ ۶ اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۴۲ ۶ اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۱,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۹ ۶ اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵۱ ۶ اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵۶ ۶ اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۳۶ ۱۲ اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۲۰۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۴۷ ۱۲ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰
۶ تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت قوطی گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۸.۲ ۶ کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۶.۲ ۶ کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۴.۴ ۶ کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۸.۵ ۶ کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰
۳۲.۵ ۶ کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۱۰.۲۵ ۶ کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰.۲۵ ۶ کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۰.۵ ۶ کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۳۵.۶ ۶ کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۹۰۰۰
۴۰.۶ ۶ کارخانه

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت پروفیل درب و پنجره

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۱۴.۸ ۶ اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۲۴ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۲۶ ۶.۶ اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۲۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۱۹,۰۰۰
۱۰۵۰۰
۳۰ ۶.۶ اصفهان _

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۲۰۱,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان ۲۴۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲.۵ عرض ۱ ۱۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲/۵ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۶,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۲,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۵۷,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۸,۰۰۰
۳۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۱۴,۵۰۰
۲۵۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۴ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳ عرض ۱.۵ ۱۸۴,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۵ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۷ ۵ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۵ عرض ۱.۵ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۸ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۹ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۶ ۶*۱.۵ ۱۶۹,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۸ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۰ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۱,۰۰۰
ثابت
رول فولاد سبا بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۲ ۶*۱.۵ ۱۶۱,۵۰۰
ثابت
شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه اکسین

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ شیت اکسین انبار اهواز ۸ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین انبار اهواز
۲ ۱۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۳ ۱۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۰ ۶*۲ ۱۸۵,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۶*۲ ۱۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۵ ۱۲ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۲ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵ ۶*۲ ۱۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ ۱۴۹,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰ ۱۲*۲ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ ۱۵۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز
۱۲ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰ ۱۲*۲ ۱۵۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۸ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۰ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۲ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۲ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۸,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵ ۶*۱.۵ ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۳۵ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۲۵ ۱۴۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰ ۶*۱.۵ ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد کاویان انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه (st52)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۷۹,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۷۴,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق گالوانیزه

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ ۲۹۶,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱ ۲۹۶,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱ ۲۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۲۷۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ ۲۶۵,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱ عرض ۱.۲۵ ۲۵۲,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ ۲۵۲,۰۰۰
۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۸ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۶۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق رنگی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۵۵,۰۰۰
۷۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان سفید ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان سفید
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۶۲,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان آبی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ ۳۵۱,۰۰۰
۸۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان آبی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 -9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق روغنی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
۵ ۰.۷۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۷۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۹ ۱ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار ۱.۵ عرض ۱.۲۵ ۲۷۲,۰۰۰
۹۵۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار
۱۲ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 - 9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق اسید شویی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) گرید حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) گرید حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲ عرض ۱ ۲۲۰,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۳ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳ عرض ۱ ۲۰۹,۰۰۰
ثابت
stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق آجدار پرسی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱ ۲۱۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۱.۵ ۱۹۵,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱.۵ ۱۹۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت عرشه فولادی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۱۲۵۰ تاراز شهرکرد انبار اصفهان ۰.۸۰ ۱۲۵۰ ۲۶۹,۰۰۰
۷۰۰۰
تاراز شهرکرد انبار اصفهان
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۰.۹۰ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱.۲۵ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان

قیمت نبشی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۳ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۴ ۱۴۱,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۵ ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۶ ۱۴۰,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۷ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۰ ۱۴۰,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن

قیمت ناودانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز ناودانی طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن

قیمت سپری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز سپری (cm) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۵۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۸۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۹۹۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۱۱۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۱۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۵۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۶۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۷۰۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۲۰۵۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۲۲۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۲۳۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۵۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۸۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۳۱۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۴۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

قیمت تیرآهن زنبوری

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۴۰ ۱۲ ۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۶۰ ۱۲ ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۸۰ ۱۲ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۰۰ ۱۲ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۲۰ ۱۲ ۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۴۰ ۱۲ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
شاخه انبار/ اصفهان
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۷۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه انبار/ اصفهان
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۰۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه انبار/ اصفهان

توضیحات

تیرآهن-زنبوری

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۲۹۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۳۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۴۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۵۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۶۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۷۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۸۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۹۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۲۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۳۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۱۶۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۱۹۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۱۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۲۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۴۴۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۲۶۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۰۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

قیمت کپ جوشی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۱ ۱۳۹۹/۲/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل بارگیری تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ " ۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۰۰
۲ " ۳.۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ " ۳.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰۰
۴ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران ۳۰۰ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۷ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵

قیمت خرپا

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۸ ۱۳۹۹/۵/۱۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل بارگیری قیمت برش خورده میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۸ ۲Φ۸ تماس بگیرید
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۱۰ ۲Φ۸ ۱۳۴,۴۰۰
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۱۰ ۲Φ۱۰ ۱۳۳,۱۰۰
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۱۰ ۲Φ۱۲ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۱۲ ۲Φ۱۲ ۱۳۲,۷۰۰
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ تبریز - اتحاد تماس بگیرید ۱۰ ۲Φ۱۴ ۱۳۱,۳۰۰
نامشخص
تبریز - اتحاد تماس بگیرید
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ تبریز - اتحاد تماس بگیر