قیمت روز آهن آلات با ٪۱۰ ارزش افزوده

لوگو میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی

08:518 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

269,000

1,000
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان

245,000

1,000
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

245,000

1,000
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان

243,000

1,000
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان

243,000

2,000
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان

242,000

2,000
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان

251,000

نامشخص
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان

245,000

1,000
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 24 تن ) می باشد.

لوگو تیرآهن ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی

10:038 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

275,000

ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

270,000

3,000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

267,000

1,000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

284,000

ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

275,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

265,000

4,000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

284,000

نامشخص
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 24 تن ) می باشد.

لوگو ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

بروزرسانی

11:077 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق سیاه 2 میل-عرض 1 متر-رول (فولاد مبارکه)

347,000

1,000
ورق سیاه 2 میل-2*1 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

349,000

1,000
ورق سیاه 2 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

338,000

1,000
ورق سیاه 2 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

340,000

1,000
ورق سیاه 2.5 میل-عرض 1 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 2.5 میل-2*1 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 2.5 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

339,000

1,000
ورق سیاه 2.5 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

341,000

1,000
ورق سیاه 3 میل-عرض 1 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-2*1 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

343,000

1,000
ورق سیاه 3 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

345,000

1,000
ورق سیاه 3 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

352,000

1,000
ورق سیاه 4 میل-عرض 1 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-2*1 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

343,000

1,000
ورق سیاه 4 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

345,000

1,000
ورق سیاه 4 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

352,000

1,000
ورق سیاه 5 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

346,000

1,000
ورق سیاه 5 میل-2.5*1.25-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

348,000

1,000
ورق سیاه 5 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

348,000

1,000
ورق سیاه 5 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

350,000

1,000
ورق سیاه 5 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

357,000

1,000
ورق سیاه 6 میل-عرض 1.25 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 6 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 6 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

348,000

1,000
ورق سیاه 6 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

350,000

1,000
ورق سیاه 6 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

357,000

1,000
ورق سیاه 8 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

347,000

1,000
ورق سیاه 8 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

349,000

1,000
ورق سیاه 8 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

356,000

1,000
ورق سیاه 10 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

349,000

1,000
ورق سیاه 10 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

351,000

1,000
ورق سیاه 10 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

358,000

1,000
ورق سیاه 12 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

347,000

1,000
ورق سیاه 12 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

349,000

1,000
ورق سیاه 12 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

356,000

1,000
ورق سیاه 15 میل-عرض 1.5 متر-رول (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 15 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

ورق سیاه 15 میل-6*1.5 متر-فابریک (فولاد مبارکه)

تماس بگیرید

لوگو نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی

09:306 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
نبشی 3 ناب تبریز-ضخامت 3 میل

تماس بگیرید

نبشی 4 ناب تبریز-ضخامت 3 میل

242,000

ثابت
نبشی 4 ناب تبریز-ضخامت 4 میل

241,000

ثابت
نبشی 4.5 ناب تبریز-ضخامت 4 میل

تماس بگیرید

نبشی 5 ناب تبریز-ضخامت 3 میل-6 متری

237,000

ثابت
نبشی 5 ناب تبریز-ضخامت 3 میل-12 متری

255,000

ثابت
نبشی 5 ناب تبریز-ضخامت 4 میل

236,000

ثابت
نبشی 5 ناب تبریز-ضخامت 5 میل

235,000

ثابت
نبشی 6 ناب تبریز-ضخامت 3 میل

247,000

نامشخص
نبشی 6 ناب تبریز-ضخامت 4 میل

تماس بگیرید

نبشی 6 ناب تبریز-ضخامت 5 میل

243,000

ثابت
نبشی 6 ناب تبریز-ضخامت 6 میل

تماس بگیرید

نبشی 7 ناب تبریز-ضخامت 5 میل

250,000

ثابت
نبشی 7 ناب تبریز-ضخامت 6 میل

248,000

ثابت
نبشی 7 ناب تبریز-ضخامت 7 میل

245,000

ثابت
نبشی 8 ناب تبریز-ضخامت 6 میل

250,000

ثابت
نبشی 8 ناب تبریز-ضخامت 7 میل

246,000

ثابت
نبشی 8 ناب تبریز-ضخامت 8 میل

245,000

ثابت
نبشی 10 ناب تبریز-ضخامت 7 میل

تماس بگیرید

نبشی 10 ناب تبریز-ضخامت 8 میل-6 متری

تماس بگیرید

نبشی 10 ناب تبریز-ضخامت 8 میل-12 متری

تماس بگیرید

نبشی 10 ناب تبریز-ضخامت 10 میل-6 متری

تماس بگیرید

نبشی 10 ناب تبریز-ضخامت 10 میل-12 متری

تماس بگیرید

توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 20 تن ) می باشد.

لوگو ناودانی ناب تبریز

قیمت ناودانی ناب تبریز

بروزرسانی

09:316 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ناودانی 8 ناب تبریز-6 متری

247,000

ثابت
ناودانی 8 ناب تبریز-12 متری

247,000

ثابت
ناودانی 8 ناب تبریز هم وزن اروپا

تماس بگیرید

ناودانی 10 ناب تبریز-6 متری

248,000

ثابت
ناودانی 10 ناب تبریز- 12 متری

248,000

ثابت
ناودانی 10 ناب تبریز هم وزن اروپا

257,000

ثابت
ناودانی 12 ناب تبریز-6 متری

248,000

ثابت
ناودانی 12 ناب تبریز-12 متری

تماس بگیرید

ناودانی 12 ناب تبریز هم وزن اروپا

تماس بگیرید

ناودانی 14 ناب تبریز-6 متری

248,000

ثابت
ناودانی 14 ناب تبریز-12 متری

248,000

ثابت
ناودانی 14 ناب تبریز هم وزن اروپا

257,000

ثابت
ناودانی 16 ناب تبریز-6 متری

تماس بگیرید

ناودانی 16 ناب تبریز-12 متری

تماس بگیرید

ناودانی 16 ناب تبریز هم وزن اروپا

تماس بگیرید

توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 20 تن ) می باشد.

میلگرد

میلگرد یکی از پرکاربرد ترین مقاطع فولادی در بازار آهن آلات کشور است و عموما به منظور افزایش استحکام کششی بتن مورد استفاده قرار میگیرد. در وب سایت اصفهان آهن انواع میلگرد آجدار ، میلگرد ساده ، میلگرد کلاف آجدار و کلاف ساده تولید شده توسط کارخانه های مطرح کشور بدون واسطه به فروش میرسد.

تیرآهن

تیرآهن مقطعی است فولادی و همانطور که از نام آن هم مشخص است ، به عنوان تیر در سازه های گوناگون کاربرد دارد. معمولا تیرآهن به روش نورد گرم تولید میگردد اما ممکن است برای برخی مقاصد خاص از روش جوشکاری یا خمکاری نیز استفاده شود. در بازار ایران سه نوع تیر آهن IPE, HEB, HEA تولید میشود که تفاوت آنها در عرض و شیب باله ها میباشد.

شمش

شمش فولادی جزو مقاطع فولادی به حساب نمی آید ولی یکی از پرمصرف ترین محصولات در بازار آهن آلات به شمار می رود ، زیرا اکثر کارخانه های تولید مقاطع فولادی مانند نبشی ، ناودانی ، میلگرد و …به منظور تولید محصولات خود به آن نیاز دارند. شمش های فولادی با مقطع مربع بزرگتر از 10 سانتیمتر تولید میشوند و بسته به نوع مصرف ترکیب شیمیایی و آنالیز آن ها متفاوت است.

ورق

امروزه در ایران انواع ورق فولادی در کارخانه های مختلفی همچون فولاد مبارکه اصفهان ، کارخانه فولاد اکسین وفولاد کاویان در اهواز و فولاد گیلان تولید میشود و این امر ایران را به یکی از بزرگترین تولید کنندگان این محصول فولادی در خاورمیانه بدل کرده است . عموماً ورق‌های فولادی با روشی به نام نورد تولید می‌شوند. نورد یکی از روش‌های شکل‌دهی فلزات است که در آن شمش فولادی از بین غلتک‌هایی عریض عبور می‌کند و به‌مرور فاصله این غلتک‌ها باهم کم‌تر و کمتر می‌شود تا درنهایت ورق خروجی به ضخامت موردنیاز برای تولید برسد.

لوله

لوله وسیله ای است که از هزاران سال پیش مورد استفاده انسان قرار گرفته است ، استفاده از تنه گیاهانی همچون بامبو یا سوراخ کردن تنه درختان سبک روش های رایج استفاده از لوله بوده است. اما امروزه لوله ها در اشکال گوناگون با جنس ها و کاربرد های متفاوت تولید میشوند تا نیاز های زندگی مدرن را مرتفع سازند. در اصفهان آهن انواع لوله مبلی ، لوله گاز ، لوله بدون درز مانیسمان ، لوله گالوانیزه ، لوله داربستی و … برای فروش آماده است.

قوطی و پروفیل

دوگروه از پر مصرف ترین مقاطع فولادی قوطی ها و پروفیل ها هستند ، به طور کلی پروفیل به مقاطع فولادی گفته میشود که دارای مقطعی توخالی باشند. البته این تعریف عمومیت ندارد و پروفیل های توپر نیز در بازار با اشکال گوناگون وجود دارد.

نبشی و ناودانی

نبشی ها و ناودانی ها را میتوان دو گروه از پروفیل های سبک دانست که به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید میشوند. این دو محصول عموما در دو نوع صنعتی و ساختمانی با ابعاد و جنس های گوناگون تولید میشوند و به دلیل کارایی بالا کاربرد های فراوانی در صنعت ساختمان و سازه های فلزی دارند. نبشی ها از نظر ظاهری به دو نوع لبه متقارن و لبه نامتقارن تقسیم بندی میشوند و ناودانی ها به دو گروه لبه موازی و لبه شیب دار طبقه‌بندی میگردند.

محصولات مفتولی

محصولات مفتولی طیف وسیع و گسترده ای دارند بخشی از زیر مجموعه این محصولات انواع توری پرسی ، توری حصاری ،توری فرنگی ،توری گابیون ، انواع سیم مفتول سیاه و گالوانیزه ، تیر حصار ، مش ، رابیتس و …. است. این طیف گسترده از محصولات فولادی در ساخت و ساز های صنعتی و ساختمانی کاربرد های فراوانی دارند. به عنوان مثال سیم های مفتولی سیاه در صنعت ساختمان بسیار پر کاربرد هستند و در زمان بستن آرماتور ها و ساخت فونداسیون جزو ابزار های کلیدی به شمار می روند.

لوازم سوله

برای ساخت یک سوله مقاطع فولادی متنوع و مصالح بسیار زیادی استفاده می شود به همین دلیل خرید و تهیه این موارد از یک مرجع مطمئن کار بسیار منطقی و به صرفه ای است ، زیرا هزینه های ارسال سفارش تا حد قابل توجهی کاهش یافته و از طرف دیگر پیگیری کیفیت محصولات بسیار ساده‌تر خواهد شد ، از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده در ساخت سوله ها می توانیم به پشم شیشه ، انواع پروفیل ، ساندویچ پانل ، ورق کرکره ، انواع توری ، قلم جوش و … اشاره کرد.

اپلیکیشن اصفهان آهن

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

طراحی توسط تیم مارکتینگ و توسعه اصفهان آهن