اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ پروفیل زد ، لوله مبلی ، گازی ، نبشی ، ناودانی و سپری و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۱۶ ساعت پیش بیشتر...

قیمت تیرآهن هاش (H)

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۷۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص