goftino
تیرآهن هاش سنگین انبار اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سنگین انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان وزن (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن هاش ۱۰ سنگین انبار اصفهان ۲۴۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۲ سنگین انبار اصفهان ۳۲۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۴ سنگین انبار اصفهان ۴۰۰ ۱۲

۳۳۵,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۶ سنگین انبار اصفهان ۵۰۰ ۱۲

۳۳۵,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۸ سنگین انبار اصفهان ۵۹۰ ۱۲

۳۲۰,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۰ سنگین انبار اصفهان ۷۳۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۲ سنگین انبار اصفهان ۸۵۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۴ سنگین انبار اصفهان ۹۹۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۶ سنگین انبار اصفهان ۱۱۲۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۸ سنگین انبار اصفهان ۱۲۴۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۰ سنگین انبار اصفهان ۱۴۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۲ سنگین انبار اصفهان ۱۵۲۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۴ سنگین انبار اصفهان ۱۶۰۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۶ سنگین انبار اصفهان ۱۷۰۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۴۰ سنگین انبار اصفهان ۱۸۶۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۴۵ سنگین انبار اصفهان ۲۰۵۲ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۵۰ سنگین انبار اصفهان ۲۲۴۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۵۵ سنگین انبار اصفهان ۲۳۸۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۶۰ سنگین انبار اصفهان ۲۵۴۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۶۵ سنگین انبار اصفهان ۲۷۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۷۰ سنگین انبار اصفهان ۲۸۹۲ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۸۰ سنگین انبار اصفهان ۳۱۴۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۹۰ سنگین انبار اصفهان ۳۴۹۲ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۰۰ سنگین انبار اصفهان ۳۷۶۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

تیرآهن هاش سبک انبار اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان وزن (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن هاش ۱۰ سبک انبار اصفهان ۲۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۲ سبک انبار اصفهان ۲۴۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۴ سبک انبار اصفهان ۲۹۶ ۱۲

۳۲۵,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۶ سبک انبار اصفهان ۳۶۴ ۱۲

۳۳۵,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۸ سبک انبار اصفهان ۴۲۶ ۱۲

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۰ سبک انبار اصفهان ۵۱۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۲ سبک انبار اصفهان ۶۱۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۴ سبک انبار اصفهان ۷۲۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۶ سبک انبار اصفهان ۸۲۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۸ سبک انبار اصفهان ۹۲۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۰ سبک انبار اصفهان ۱۰۵۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۲ سبک انبار اصفهان ۱۱۷۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۴ سبک انبار اصفهان ۱۲۶۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۳۶ سبک انبار اصفهان ۱۳۴۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۴۰ سبک انبار اصفهان ۱۵۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۴۵ سبک انبار اصفهان ۱۶۸۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۵۰ سبک انبار اصفهان ۱۸۶۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۵۵ سبک انبار اصفهان ۱۹۹۲ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۶۰ سبک انبار اصفهان ۲۱۳۶ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۶۵ سبک انبار اصفهان ۲۲۸۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۷۰ سبک انبار اصفهان ۲۴۴۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۸۰ سبک انبار اصفهان ۲۶۸۸ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۹۰ سبک انبار اصفهان ۳۰۲۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۰۰ سبک انبار اصفهان ۳۲۶۴ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

تیرآهن هاش سبک انبار تهران

قیمت تیرآهن هاش سبک انبار تهران

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان وزن (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن هاش ۱۰ سبک انبار تهران ۲۴۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۲ سبک انبار تهران ۲۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۴ سبک انبار تهران ۲۹۶ ۱۲

۳۲۷,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۶ سبک انبار تهران ۳۶۴ ۱۲

۳۳۷,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۱۸ سبک انبار تهران ۴۲۶ ۱۲

۳۹۲,۰۰۰

نامشخص

تیرآهن هاش ۲۰ سبک انبار تهران ۵۰۰ ۱۲

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

سوالات متداول

قیمت تیرآهن هاش 

قیمت تیرآهن هاش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مصالح ساختمان‌سازی که موجب پابرجا ماندن سازه می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از تیرآهن هاش به معنای داشت استحکام و دوام بالا در اسکلت اصلی ساختمان است. برای خرید تیرآهن هاش لازم است به نکات مهمی توجه کنید تا بتوانید یک خرید عالی و همچنین مقرون‌به‌صرفه داشته باشید.

قیمت تیرآهن هاش

خرید تیرآهن هاش

تیرآهن هاش یکی از مهم‌ترین محصولات فولادی است که اولین بار در سال 1856 میلادی با بال‌های پهن تولید و به بازار عرضه شد. بال‌پهن و جان دو قسمت مهم و کاربردی در این سطح مقطع فولادی هستند که عمده وظایف آن‌ها به ترتیب تأمین استقامت سازه توسط بال و ایجاد مقاومت در برابر نیروهای رانشی و خارجی توسط جان است.

دلیل نام‌گذاری آن به تیرآهن هاش، شکل H مانند آن است که هرگاه به‌صورت افقی بر روی زمین قرار داده شود به این صورت دیده می‌شود. دلیل اینکه این محصول از تیرآهن معمولی بیشتر استفاده می‌شود، بال‌های پهن آن است که موجب می‌شود میزان وزن بیشتری را تحمل کند.

تیرآهن هاش در سه نوع سبک، سنگین و فوق سنگین دسته‌بندی می‌شود که هرکدام در اندازه، ارتفاع و طول بال با یکدیگر تفاوت دارند. کاربردهای گسترده‌ای از این محصول در ساخت سازه‌های ساختمانی می‌شود. ازجمله ویژگی‌های تیرآهن هاش می‌توان به مقاومت بالا در برابر زلزله و رانش زمین، نصب راحت و آسان، کاهش میزان ضریب خطا و آهن مصرفی در ساخت و مقرون‌به‌صرفه بودن آن می‌توان اشاره کرد.

علاوه بر این به دلیل بزرگ بودن سطح مقطع و هم‌چنین اندازه مساوی پهنای بال و تناسب ایجادشده با ارتفاع تیر، به‌عنوان ستون یا تکیه‌گاه اسکلت ساختمان به کار گرفته می‌شود که این خود موجب می‌شود تا ضریب ایمنی ساختمان افزایش یابد.

شناخت نسبت به محصول و کسب اطلاع از قیمت آن و هم‌چنین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت‌گذاری ازجمله نکاتی است که باید در هنگام خرید تیرآهن هاش به آن توجه شود تا با توجه به نیاز پروژه یک خرید منصفانه‌ای را تجربه کنید.

قیمت تیرآهن هاش امروزقیمت روز تیرآهن هاش

تیرآهن هاش از آن دسته محصولاتی است که بر اساس وزن و طول بال‌ها می‌تواند در انواع مختلف تولید شود. همین امر موجب می‌شود تا ازلحاظ قیمت با یکدیگر متفاوت باشند. وجود انواع مختلف از این محصول باعث کاربری و عملکرد متفاوت در طول اجرای پروژه را نیز به همراه دارد . به‌عنوان‌مثال تیرآهنی که طول بال‌هایش بزرگ‌تر است درواقع اندازه بال و ارتفاع برابری دارد و در ساختمان‌سازی به‌منظور کاربرد در ستون‌ها استفاده می‌شود.

ازاین‌رو کارخانه‌های تولیدکننده بر اساس سبک یا سنگین بودن تیرآهن هاش، ابعاد و اندازه طولی آن به‌صورت روزانه قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند. از طرفی باوجود نوسانات بازارهای جهانی مانند دلار و آهن‌آلات و ... قیمت محصولات فولادی نیز دستخوش تغییر خواهند شد.

کارشناسان ما در اصفهان آهن تمام تلاش خود را می‌کنند تا قیمت این محصول کاربردی را روزانه طبق جداول معرفی آن بر اساس وزن، ابعاد، برند تجاری تولیدکننده و ... به‌روزرسانی کرده تا شما بتوانید طبق قیمت روز تیرآهن هاش تا جایی که امکان دارد در هزینه‌های نهایی پروژه صرفه‌جویی کنید.

انواع تیرآهن هاش

تیرآهن هاش‌ انواع مختلفی بر اساس وزن و اندازه طول بال‌های خود دارد که در کاربری‌های متفاوت مورداستفاده قرار می‌گیرند.

بر اساس اندازه بال

انواع تیرآهن هاش بر اساس اندازه بال به دسته‌بندی‌های تیرآهن هاش بال باریک، تیرآهن هاش بال متوسط و تیرآهن هاش بال پهن تقسیم‌بندی شده‌اند. این محصولات با توجه به ویژگی‌ها و کاربردهایی که دارند؛ مشتریان خاص خود را دارند.

بر اساس وزن

این محصول بر اساس وزن نیز تقسیم‌بندی شده و با توجه به کاربرد در پروژه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله دسته‌بندی این مقطع فولادی بر اساس وزن می‌توان تیرآهن هاش معمولی IPE، تیرآهن سبک HEA و تیرآهن سنگین HEB را نام برد.

بر اساس سایز

تیرآهن هاش بر اساس سایزبندی در اندازه‌های 100 میلی‌متر تا 500 میلی‌متر و طول 12 متر تولید  شده و در بازار با توجه به تقاضا عرضه می‌شوند.

بر اساس کارخانه تولیدکننده

تیرآهن هاش بر اساس کاربردهایی که دارد در دسته محصولات پر استفاه قرار گرفته است. به همین دلیل کارخانه‌های بسیاری این محصول را تولید کرده و در بازار عرضه می‌کنند. از جمله کارخانه‌های تولید کننده این مقطع فولادی کارخانه ذوب آهن، بناب، اهواز، صفا طوس و ... هستند.

  در این میان تیرآهن هاش تولیدشده توسط ذوب‌آهن اصفهان ازلحاظ کیفیت و رعایت استانداردهای لازم در ساخت از سایر رقبای خود پیشی گرفته و همین امر باعث شده تا خریداران داخلی بیشترین تقاضا را برای آن داشته باشند.

  تیرآهن هاش در ساخت اسکلت ساختمان به کار می‌رود که ازلحاظ کاربرد موجب افزایش مقاومت و استقامت سازه در برابر نیروهای رانشی و خارجی مانند زلزله می‌شود. قیمت تیرآهن هاش علاوه بر عوامل ثابت مانند اندازه بال‌ها، ابعاد، وزن و کارخانه تولیدکننده آنچه داخلی و چه خارجی می‌تواند دستخوش تغییرات روزانه شود.

  از این داشتن اطلاعات کافی در مورد قیمت روز تیرآهن هاش به شما کمک می‌کند تا یک انتخاب مناسب داشته باشید. برای کسب آگاهی از روند قیمت‌گذاری این محصول در هنگام خرید تیرآهن هاش می‌توانید با کارشناسان فروش اصفهان آهن به‌صورت تلفنی یا آنلاین ارتباط برقرار کرده و درنهایت سفارش خود را ثبت نمایید.