آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۷/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۵۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۸۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۹۹۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۱۱۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۱۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۵۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۶۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۷۰۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۲۰۵۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۲۲۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۲۳۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۵۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۸۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۳۱۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۴۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۲۹۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۳۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۴۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۵۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۶۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۷۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۸۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۹۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۲۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۳۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۱۶۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۱۹۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۱۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۲۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۴۴۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۲۶۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۰۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

توضیحات

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.