آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۶ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۱۱۷,۵۰۰
نامشخص
۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان
۳ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۳ ۱۱۷,۷۰۰
نامشخص
۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان
۴ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۱۱۷,۷۰۰
نامشخص
۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان
۵ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۳ ۱۱۷,۵۰۰
نامشخص
۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان
۶ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۱۱۷,۷۰۰
نامشخص
۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۳ ۱۱۷,۷۰۰
نامشخص
۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان
برچسب ها :