آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۷ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۰ فولاد کاویان ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان ۱۱۷,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۱۲,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۱۲ ۴۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۴۰ فولاد کاویان ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
برچسب ها :