کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض(mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه ضخامت (mm) عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲ ۱۰ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۷۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۷۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۴ ۱۵ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۷۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۵ ۲۰ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۷۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۶ ۲۰ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۵۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۷ ۱۲ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۵۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۸ ۸ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۲۵۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۹ ۸ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۱۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۰ ۱۰ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۱۰۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۱ ۱۲ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۱۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۲ ۱۰ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۵۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۳ ۲۰ ۴۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۴۰۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۴ ۱۵ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۵۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۵ ۲۰ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۰۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۶ ۲۵ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵ ۳۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۷ ۳۰ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰ ۳۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۸ ۱۰ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۹ ۱۵ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۰۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۰ ۱۰ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۳۰۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۱ ۱۲ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۳۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۲ ۲۰ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۳۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۳ ۱۵ ۳۰۰ ۶ کارخانه(بوئین زهرا) ۱۵ ۳۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ کارخانه(بوئین زهرا)
۲۴ ۸ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۳۲۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۰.۸ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۴۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۰.۹ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۰.۹ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۴۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۱ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۱ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۴۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم

توضیحات

ساخت و نصب سازه آشیانه ای
ساخت و نصب انواع جرثقیل سقفی و دروازه ای
ساخت و نصب انواع پل و سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد نوع کرکره ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد نوع کرکره قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم دامپا ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم دامپا
۲ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم کانکسی ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم کانکسی
۳ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفال مدل پالرمو ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفال مدل پالرمو
۴ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ذوزنقه ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ذوزنقه
۵ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم شادولاین ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم شادولاین
۶ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سینوسی ۰.۵۰ شیت ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سینوسی

توضیحات

تمامی ورق ها در ابعاد 0.4 الی 0.7 موجود میباشد.
خدمات پوشش دهی زنیک فلیک و راه اندازی خط پوشش زنیک فلیک در این مرکز انجام میشود.
ساخت کلاهک ، پیشانی یا نمافرم ، تیزه پنج ضلعی و تیزه گرد در این مرکز انجام میشود.
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد(mm) وزن(کیلوگرم) نوع محصول ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد ابعاد(mm) وزن(کیلوگرم) نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۳۹۰*۸۶۰ ۱.۴ تایل ۱ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
عدد ۳۹۰*۸۶۰ ۱.۴ تایل ۱ پله
۲ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۷۸۰*۸۶۰ ۲.۸ تایل ۲ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۵۴۰,۰۰۰
نامشخص
عدد ۷۸۰*۸۶۰ ۲.۸ تایل ۲ پله
۳ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۱۷۰*۸۶۰ ۴.۲ تایل ۳ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۸۱۰,۰۰۰
نامشخص
عدد ۱۱۷۰*۸۶۰ ۴.۲ تایل ۳ پله
۴ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۵۶۰*۸۶۰ ۵.۶ تایل ۴ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱,۰۸۰,۰۰۰
نامشخص
عدد ۱۵۶۰*۸۶۰ ۵.۶ تایل ۴ پله
۵ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۹۵۰*۸۶۰ ۷ تایل ۵ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱,۳۵۰,۰۰۰
نامشخص
عدد ۱۹۵۰*۸۶۰ ۷ تایل ۵ پله

توضیحات

کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه محل تحویل - کارخانه واحد رنگ عرض(m) نوع کرکره کد رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد رنگ عرض(m) نوع کرکره کد رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم آبی ۱ انواع فرمینگ ۵۰۱۵ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم آبی ۱ انواع فرمینگ ۵۰۱۵
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم آبی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۵۰۱۵ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم آبی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۵۰۱۵
۳ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قرمز ۱ انواع فرمینگ ۳۰۰۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قرمز ۱ انواع فرمینگ ۳۰۰۰
۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قرمز ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۳۰۰۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۵,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قرمز ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۳۰۰۰
۵ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم نارنجی ۱ انواع فرمینگ ۲۰۰۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم نارنجی ۱ انواع فرمینگ ۲۰۰۴
۶ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم نارنجی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۲۰۰۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۵,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم نارنجی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۲۰۰۴
۷ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفید ۱ انواع فرمینگ ۹۰۱۶ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفید ۱ انواع فرمینگ ۹۰۱۶
۸ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفید ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۹۰۱۶ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفید ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۹۰۱۶
۹ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای سوخته ۱ انواع فرمینگ ۸۰۱۷ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای سوخته ۱ انواع فرمینگ ۸۰۱۷
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای سوخته ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۱۷ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۵,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای سوخته ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۱۷
۱۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای روشن ۱ انواع فرمینگ ۸۰۰۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای روشن ۱ انواع فرمینگ ۸۰۰۴
۱۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای روشن ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۰۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان -
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم قهوه ای روشن ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۰۴

توضیحات

کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض(mm) طول (m) انبار نوع ورق ضخامت (mm) عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) انبار نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۰ ۱۲۵۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۲ ۲۰ ۱۰۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۰ ۱۰۰۰ -
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۳ ۲۰ ۱۰۰۰-۱۲۴۰ ۶ کارخانه و تهران ابعادی ۲۰ ۱۰۰۰-۱۲۴۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه و تهران ابعادی
۴ ۲۵ ۱۰۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۰۰۰ -
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۵ ۲۵ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۲۵۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۶ ۲۵ ۱۲۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۲۰۰ -
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۷ ۲۵ ۱۱۰۰-۱۲۰۰ ۶ تهران ابعادی ۲۵ ۱۱۰۰-۱۲۰۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران ابعادی
۸ ۳۰ ۱۰۷۰ ۸-۹ کارخانه فابریک ۳۰ ۱۰۷۰ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه فابریک
۹ ۳۰ ۱۱۰۰-۱۱۸۰ ۸-۹ کارخانه ابعادی ۳۰ ۱۱۰۰-۱۱۸۰ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه ابعادی
۱۰ ۳۰ ۱۲۵۰ ۸-۹ کارخانه فابریک ۳۰ ۱۲۵۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه فابریک
۱۱ ۴۰ ۱۱۵۰-۱۲۰۰ ۶ کارخانه ابعادی ۴۰ ۱۱۵۰-۱۲۰۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه ابعادی
۱۲ ۴۵ ۱۱۷۰ ۶ کارخانه ابعادی ۴۵ ۱۱۷۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه ابعادی
۱۳ ۵۰ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۵۰ ۱۲۵۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک