کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۲۰ ۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۲ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۲۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۳ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۵ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۲ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۵ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۰ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۶ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۲ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۷ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۵ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۸ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۰ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۹ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۲ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۱۰ ۱۵ ۶ کارخانه(بوئین زهرا) ۳۰۰ ۱۵ ۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
کارخانه(بوئین زهرا) ۳۰۰
۱۱ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۲۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۲ ۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۱۴ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۵ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۵ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۶ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۸ ۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۱۷ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۸ ۶ ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۸ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۲۰ ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۲۰
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد رنگ عرض(mm) نوع ورق ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد رنگ عرض(mm) نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم تمامی رنگ ها ۸۴۰ ذوزنقه ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم تمامی رنگ ها ۸۴۰ ذوزنقه
۲ ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۴۰ سینوسی ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۴۰ سینوسی
۳ ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۸۴ طرح سفال ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۸۴ طرح سفال
۴ ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۸۴ دامپا ۰.۵۰ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم تمامی رنگ ها ۱۰۸۴ دامپا
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰- ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد عرض(mm) ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۰.۸ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۲ ۰.۹ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۰.۹ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۳ ۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۴ ۱.۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۱.۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب -
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ شیت گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی ۰.۵ شیت -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی
۲ ۱ شیت گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی ۱ شیت -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی
۳ ۱.۵ شیت گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی ۱.۵ شیت -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی
۴ ۲ شیت گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی ۲ شیت -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی
۵ ۳ شیت گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی ۳ شیت -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم درخواستی
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۲۴ ۱.۵ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۲۴
۲ ۲ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۲ ۲ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۲
۳ ۲.۳ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۶ ۲.۳ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۶
۴ ۲.۵ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۴۰ ۲.۵ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۴۰
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت رنگ ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ شیت(ذوزنقه ای) قرمز ۰/۵ شیت(ذوزنقه ای) ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
قرمز
۲ ۰/۵ شیت(طرح سفال) قرمز ۰/۵ شیت(طرح سفال) -
نامشخص
قرمز
۳ ۰/۵ شیت(سینوسی) سفید ۰/۵ شیت(سینوسی) -
نامشخص
سفید
۴ ۰/۵ شیت(طرح دامپا) نارنجی ۰/۵ شیت(طرح دامپا) -
نامشخص
نارنجی
۵ ۰/۵ شیت(طرح دامپا) آبی ۰/۵ شیت(طرح دامپا) -
نامشخص
آبی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ شیت شهرضا-فولادگران ابتکار عرض ۱ ۲ شیت -
نامشخص
شهرضا-فولادگران ابتکار عرض ۱
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۴ ۱۳۹۸/۹/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۳۶ ۱.۵ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۳۶
۲ ۲ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۴۸ ۲ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۴۸
۳ ۲.۵ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۶۰ ۲.۵ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۱.۲۵*۲.۵ ۶۰
۴ ۱.۵ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۲۳ ۱.۵ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۲۳
۵ ۲ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۳۱ ۲ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۳۱
۶ ۲.۵ شیت بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۳۹ ۲.۵ شیت -
نامشخص
بیرجند-کارخانه کویر خراسان ۲*۱ ۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ شیت فابریک تبریز - مهر سهند ۲*۱ ۲ شیت فابریک -
نامشخص
تبریز - مهر سهند ۲*۱
۲ ۲ شیت فابریک تبریز - مهر سهند ۱.۲۵*۲.۵ ۲ شیت فابریک -
نامشخص
تبریز - مهر سهند ۱.۲۵*۲.۵