آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۰ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۵ ۱۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۴ - ۸۵ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۴ - ۸۵ ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۱۶۰-۸۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۶۰-۸۸ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۶۲ - ۲۰۰ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۰۲ - ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده نوین متین ۶ کارخانه کیلوگرم
برچسب ها :