کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ اصفهان رول/شیت/فابریک همدان-مادلیران عرض ۱ ۲۰ اصفهان ۸۸,۰۰۰
نامشخص
رول/شیت/فابریک همدان-مادلیران عرض ۱
۲ ۴ الی ۱۲ گیلان تک رول همدان-مادلیران ۱.۲۵*۶ ۴ الی ۱۲ گیلان ۸۹,۴۰۰
نامشخص
تک رول همدان-مادلیران ۱.۲۵*۶
۳ ۱۰ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۱۰ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۴ ۱۲ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۱۲ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۵ ۱۵ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۱۵ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۶ ۲۰ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۲۰ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۷ ۲۵ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۲۵ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۸ ۳۰ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۳۰ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۹ ۳۵ اکسین شیت همدان-مادلیران ۶*۲ ۳۵ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۶*۲
۱۰ ۴۰ اکسین شیت همدان-مادلیران ۱۲*۲ ۴۰ اکسین -
نامشخص
شیت همدان-مادلیران ۱۲*۲

توضیحات

همراه با تایید

تحویل درب کارخانه