کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۵*۵ و بالاتر ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۳ ۵*۵ و بالاتر ۸۵,۰۰۰
نامشخص
ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۲ ۴ ۵*۵ و بالاتر ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۴ ۵*۵ و بالاتر ۸۵,۰۰۰
نامشخص
ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۳ ۵ ۵*۵ و بالاتر ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۵ ۵*۵ و بالاتر ۸۴,۰۰۰
نامشخص
ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۴ ۶ ۱۰*۱۰ و بالاتر ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۶ ۱۰*۱۰ و بالاتر ۶۹,۰۰۰
نامشخص
ساده تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۵ ۸ ۱۰*۱۰ و بالاتر آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۸ ۱۰*۱۰ و بالاتر ۶۳,۰۰۰
نامشخص
آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۶ ۱۰ ۱۰*۱۰ و بالاتر آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۱۰ ۱۰*۱۰ و بالاتر ۶۲,۰۰۰
نامشخص
آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
۷ ۱۲ ۱۰*۱۰ و بالاتر آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم ۱۲ ۱۰*۱۰ و بالاتر ۶۵,۰۰۰
نامشخص
آجدار تهران- لوله و مفتول ایرانیان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ درخواستی اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی ۶ درخواستی -
نامشخص
اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی
۲ ۳ درخواستی اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی ۳ درخواستی ۸۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی
۳ ۴ درخواستی اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی ۴ درخواستی ۸۰,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی
۴ ۵ درخواستی اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی ۵ درخواستی ۸۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-آریا صنعت کُرَن درخواستی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ الی ۶ شاخه پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ شاخه ۸۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۱.۵ الی ۶ کلاف پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ کلاف ۸۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ الی ۶ شاخه پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ شاخه ۸۱,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۱.۵ الی ۶ کلاف پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ کلاف ۸۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۴ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۴.۳ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۴.۳ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۴.۵ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۴.۵ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۴ ۴.۸ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۴.۸ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۵ ۵ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۵ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۶ ۵.۳ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۵.۳ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۷ ۵.۵ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۵.۵ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۸ ۵.۸ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۵.۸ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۹ ۶ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۶ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۱۰ ۶.۳ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۶.۳ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
۱۱ ۶.۵ اهواز - ایگدر کیلوگرم ۶.۵ اهواز - ایگدر -
نامشخص
کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ کلاف ساده کارخانه/اصفهان کیلوگرم ۴.۸ کلاف ساده ۶۳,۵۰۰
نامشخص
کارخانه/اصفهان کیلوگرم
۲ ۱.۷۰ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۱.۷۰ کلاف ۶۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۳ ۲.۵۰ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۲.۵۰ کلاف ۶۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۴ ۳ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۳ کلاف ۶۶,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۵ ۴ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۴ کلاف ۶۶,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۱.۲ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۱.۵ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۱.۵ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۲ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۲ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۴ ۲.۵ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۲.۵ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۵ ۳ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۳ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۶ ۴ تبریز - مهر سهند کیلوگرم ۴ تبریز - مهر سهند ۶۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲ تهران - دنیای مفتول ۷۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۲.۱۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۱۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۲.۲۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۲۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۴ ۲.۳۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۳۰ تهران - دنیای مفتول -
نامشخص
کیلوگرم
۵ ۲.۴۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۴۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۶ ۲.۵۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۵۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۷ ۲.۶۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۶۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۸ ۲.۸۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۸۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۹ ۲.۹۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۹۰ تهران - دنیای مفتول -
نامشخص
کیلوگرم
۱۰ ۳ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۳ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۱ ۴ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۴ تهران - دنیای مفتول ۷۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۲ ۴.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۴.۵ تهران - دنیای مفتول ۸۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ ۴ گرگان - توری هیرکان کیلوگرم ۲.۲ ۴ -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم
۲ ۲.۵ ۴ گرگان - توری هیرکان کیلوگرم ۲.۵ ۴ -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم
۳ ۳ ۵ گرگان - توری هیرکان کیلوگرم ۳ ۵ -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم
۴ ۴ ۶ گرگان - توری هیرکان کیلوگرم ۴ ۶ -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم
۵ ۵ ۷ گرگان - توری هیرکان کیلوگرم ۵ ۷ -
نامشخص
گرگان - توری هیرکان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۱.۲ شاخه ۷۵,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۲ ۱.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۱.۵ شاخه ۷۴,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۳ ۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۲ شاخه ۷۲,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۴ ۲.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۲.۵ شاخه ۷۱,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم