کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ الی ۶ شاخه پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ شاخه -
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۱.۵ الی ۶ کلاف پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ کلاف -
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ الی ۶ شاخه پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ شاخه -
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۱.۵ الی ۶ کلاف پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۱.۵ الی ۶ کلاف -
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳ ۲ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۲ ۳.۲ ۲ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳.۲ ۲ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۳ ۳.۲ ۴ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳.۲ ۴ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۴ ۳.۵ ۲ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳.۵ ۲ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۵ ۳.۵ ۴ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳.۵ ۴ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ کلاف (تسمه) بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۲ کلاف (تسمه) ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۲ ۲.۵ کلاف (تسمه) بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۵ کلاف (تسمه) ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۳ ۳ کلاف (تسمه) بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳ کلاف (تسمه) ۹۱,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۶ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲ ۶ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۲ ۲ ۷ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲ ۷ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۳ ۲.۲ ۶ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۲ ۶ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۴ ۲.۲ ۷ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۲ ۷ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۵ ۲.۴ ۶ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۴ ۶ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۶ ۲.۴ ۷ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۴ ۷ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۷ ۲.۸ ۶ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۸ ۶ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۸ ۲.۸ ۷ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۲.۸ ۷ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۹ ۳ ۶ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳ ۶ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۱۰ ۳ ۷ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳ ۷ -
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۱۱ ۳.۵ ۵ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۳.۵ ۵ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
۱۲ ۴ ۵ بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم ۴ ۵ ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
بیرجند - صنایع مفتولی صدر کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۶ ساده ۵۹,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۲ ۶ آجدار کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۶ آجدار -
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۳ ۸ ساده کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۸ ساده ۵۶,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۴ ۸ آجدار کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۸ آجدار ۵۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۵ ۱۰ ساده کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۱۰ ساده ۵۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۶ ۱۰ آجدار کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۱۰ آجدار -
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۷ ۱۲ ساده کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۱۲ ساده -
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۸ ۱۲ آجدار کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۱۲ آجدار -
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۳
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۳ ستون ۱۲۸۰ ۳ ۱۳ ستون ۱۲۸۰ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۳
۲ ۹ ستون ۴۰۰ ۳ ۹ ستون ۴۰۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۳
۳ ۱۳ ستون ۶۵۰ ۳ ۱۳ ستون ۶۵۰ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۳
۴ ۱۳ ستون ۷۰۰ ۳ ۱۳ ستون ۷۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۳
۵ ۱۳ ستون ۸۵۰ ۳ ۱۳ ستون ۸۵۰ ۱۵۶,۰۰۰
نامشخص
۳
۶ ۱۳ ستون ۹۰۰ ۳ ۱۳ ستون ۹۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
نامشخص
۳
۷ ۱۳ ستون ۹۵۰ ۳ ۱۳ ستون ۹۵۰ ۱۶۸,۰۰۰
نامشخص
۳
۸ ۱۳ ستون ۱۰۰۰ ۳ ۱۳ ستون ۱۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
نامشخص
۳
۹ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ ۳ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۳
۱۰ ۱۳ ستون ۱۱۰۰ ۳ ۱۳ ستون ۱۱۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف حالت واحد محل تحویل - بنگاه حالت واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی رول کیلوگرم ۹۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - بنگاه زمانی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه قطر حلقه(cm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ حلقه تهران - بنگاه زمانی ۶۰ حلقه ۱,۲۰۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - بنگاه زمانی
۲ ۹۰ حلقه تهران - بنگاه زمانی ۹۰ حلقه ۱,۳۸۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - بنگاه زمانی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف قطر حلقه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه قطر حلقه(cm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ حلقه تهران - بنگاه زمانی ۶۰ حلقه ۱,۳۰۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - بنگاه زمانی
۲ ۹۰ حلقه تهران - بنگاه زمانی ۹۰ حلقه ۱,۵۸۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - بنگاه زمانی