منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

 • سپری

  قیمت سپری


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایز سپری (cm)طول (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 55,500

  2 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 55,500


 • نبشی

  قیمت نبشی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : داخلی 100 الی 109

  ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت ( ریال)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 3 3 6 کیلوگرم 46,800 بنگاه اصفهان آهن 46,800

  2 4 3 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  3 4 4 6 کیلوگرم 46,600 بنگاه اصفهان آهن 46,600

  4 4.5 4 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  5 4.5 5 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  6 5 3 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  7 5 4 6 کیلوگرم 46,300 بنگاه اصفهان آهن 46,300

  8 5 5 6 کیلوگرم 46,000 بنگاه اصفهان آهن 46,000

  9 6 4 6 کیلوگرم 46,600 بنگاه اصفهان آهن 46,600

  10 6 5 6 کیلوگرم 46,300 بنگاه اصفهان آهن 46,300

  11 6 6 6 کیلوگرم 46,000 بنگاه اصفهان آهن 46,000

  12 7 4 6 کیلوگرم 48,300 بنگاه اصفهان آهن 48,300

  13 7 5 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  14 7 6 6 کیلوگرم 47,800 بنگاه اصفهان آهن 47,800

  15 7 7 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  16 8 6 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  17 8 7 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  18 8 8 6 کیلوگرم 45,800 بنگاه اصفهان آهن 45,800

  19 10 8 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  20 10 8 12 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  21 10 10 6 کیلوگرم تماس بگیرید بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

  22 10 10 12 کیلوگرم 47,800 بنگاه اصفهان آهن 47,800


 • ناودانی

  قیمت ناودانی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایز ناودانیطول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 8 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  2 8 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  3 10 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  4 10 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  5 12 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  6 12 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  7 14 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  8 14 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  9 16 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 46,300

  10 16 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید