آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۷ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ - کیلوگرم ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ - کیلوگرم ۴ ۳ ۷۰,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴ ۴ ۷۰,۳۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۴ ۴.۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۵ ۴.۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۶ ۵ ۳ ۶ - کیلوگرم ۵ ۳ ۷۰,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۷ ۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۵ ۴ ۷۰,۳۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۸ ۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۵ ۵ ۷۰,۰۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۹ ۶ ۴ ۶ - کیلوگرم ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۰ ۶ ۵ ۶ - کیلوگرم ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۱ ۶ ۶ ۶ - کیلوگرم ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۲ ۷ ۴ ۶ - کیلوگرم ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۳ ۷ ۵ ۶ - کیلوگرم ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۴ ۷ ۶ ۶ - کیلوگرم ۷ ۶ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۵ ۷ ۷ ۶ - کیلوگرم ۷ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۶ ۸ ۶ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۷۰,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۷ ۸ ۷ ۶ - کیلوگرم ۸ ۷ ۷۰,۳۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۸ ۸ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۹,۸۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۷۱,۸۰۰
ثابت
۱۲ - کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۷ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۷ ۱۳۹۹/۱/۱۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز سپری(cm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۷۰,۰۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم