آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۶ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ - کیلوگرم ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ - کیلوگرم ۴ ۳ ۱۴۰,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴ ۴ ۱۳۹,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۴ ۴.۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۵ ۴.۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۶ ۵ ۳ ۶ - کیلوگرم ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۷ ۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۸ ۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۹ ۶ ۴ ۶ - کیلوگرم ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۰ ۶ ۵ ۶ - کیلوگرم ۶ ۵ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۱ ۶ ۶ ۶ - کیلوگرم ۶ ۶ ۱۳۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۲ ۷ ۴ ۶ - کیلوگرم ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۳ ۷ ۵ ۶ - کیلوگرم ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۴ ۷ ۶ ۶ - کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۵ ۷ ۷ ۶ - کیلوگرم ۷ ۷ ۱۴۰,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۶ ۸ ۶ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۷ ۸ ۷ ۶ - کیلوگرم ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۸ ۸ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز ناودانی طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۱۳۷,۰۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۱۳۷,۰۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۱۳۷,۰۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۱۳۷,۰۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۷,۰۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز سپری (cm) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۱۴۵,۰۰۰
۲۵۰۰
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۱۴۵,۰۰۰
۲۵۰۰
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی وزن (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز ناودانی وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ - ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۶ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۱۰ استاندارد ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۱۰ استاندارد ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ سبک ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ سبک ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۶ ۱۲ - ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۲ - ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۴ استاندارد ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ استاندارد ۱۳۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۴ استاندارد ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ استاندارد ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۴ سبک ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ سبک ۱۳۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۱ ۱۴ سبک ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ سبک ۱۳۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۰,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۷ ۱۳۰,۵۰۰
۴۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۲,۰۰۰
۴۵۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۰,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۰,۵۰۰
۴۰۰۰
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۰ ۹ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۹ ۱۳۰,۸۰۰
۴۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۰ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۰ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۷ ۱۳۵,۰۰۰
ثابت
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۲,۰۰۰
۴۵۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲.۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۳ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۶ ۶ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۷ ۶ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۶ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۸ ۷ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۹ ۷ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۰ ۷ ۷ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۷ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۱ ۸ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۳ ۸ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۵ ۹ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۶ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۶ ۹ ۷ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۷ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۷ ۹ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۸ ۹ ۹ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۹ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۵ ۱۱ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۷ ۱۲ ۱۲ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۱ ۱۳ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۱۴۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۳ ۱۴ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۴ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۵ ۱۵ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم