آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ - کیلوگرم ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ - کیلوگرم ۴ ۳ ۱۴۲,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴ ۴ ۱۴۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۴ ۴.۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۵ ۴.۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۶ ۵ ۳ ۶ - کیلوگرم ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۷ ۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۸ ۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۹ ۶ ۴ ۶ - کیلوگرم ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۰ ۶ ۵ ۶ - کیلوگرم ۶ ۵ ۱۴۲,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۱ ۶ ۶ ۶ - کیلوگرم ۶ ۶ ۱۴۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۲ ۷ ۴ ۶ - کیلوگرم ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۳ ۷ ۵ ۶ - کیلوگرم ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۴ ۷ ۶ ۶ - کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۵ ۷ ۷ ۶ - کیلوگرم ۷ ۷ ۱۴۲,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۱۶ ۸ ۶ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۷ ۸ ۷ ۶ - کیلوگرم ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۸ ۸ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۴۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ - کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز ناودانی طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
۲۵۰۰
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز سپری (cm) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
۲۵۰۰
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
۲۵۰۰
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی وزن (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز ناودانی وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ - ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۶ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۱۰ استاندارد ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۱۰ استاندارد ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ سبک ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ سبک ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۶ ۱۲ - ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۲ - ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۴ استاندارد ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ استاندارد ۱۳۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۴ استاندارد ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ استاندارد ۱۳۵,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۴ سبک ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ سبک ۱۳۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۱ ۱۴ سبک ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۴ سبک ۱۳۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۳,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۷ ۱۳۳,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۵۰۰
۱۷۰۰
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۰ ۹ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۹ ۱۳۲,۸۰۰
۱۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۰ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۳۹,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۰ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۷ ۱۴۰,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم