آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۳ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۴ ۱۴۱,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۵ ۱۴۲,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۶ ۶ ۱۴۰,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۷ ۷ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۰ ۱۴۰,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲.۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۴ ۳ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۴ ۴ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۵ ۴ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۵ ۵ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۵ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۶ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۷ ۵ ۱۳۵,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۷ ۷ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۸ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۹ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۹ ۶ ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۹ ۷ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۹ ۷ ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۹ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۹ ۸ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۹ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۹ ۹ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۱۰ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰ ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۱۰ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۸ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۱۱ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۲ ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۱۲ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۱ ۱۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳ ۱۰ ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۳ ۱۴ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴ ۱۴ ۱۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۵ ۱۵ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۵ ۱۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز ناودانی طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۰ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲ ۶ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲ ۱۲ ۱۳۹,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز سپری (cm) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۵ ۶ ۱۴۷,۵۰۰
ثابت
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز ناودانی وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ - ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۶ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۲ ۱۰ استاندارد ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۳ ۱۰ استاندارد ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ استاندارد تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۴ ۱۰ سبک ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۵ ۱۰ سبک ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ سبک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۶ ۱۲ - ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۷ ۱۲ - ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۲ - تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۸ ۱۴ استاندارد ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۴ استاندارد ۱۳۵,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۹ ۱۴ استاندارد ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۴ استاندارد ۱۳۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۱۰ ۱۴ سبک ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۴ سبک ۱۳۵,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۱۱ ۱۴ سبک ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۴ سبک ۱۳۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۸ ۸ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۲ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۸ ۷ ۱۳۳,۸۰۰
۳۰۰
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۳ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۸ ۸ ۱۳۴,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۵ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم سمنان - مگا استیل ۱۰ ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
۵۰۰
۶ کیلوگرم سمنان - مگا استیل
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۷ ۱۰ ۹ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۹ ۱۳۴,۲۰۰
۱۴۰۰
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۸ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۸ ۱۳۹,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۹ ۱۰ ۷ ۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۷ ۱۴۰,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان ۱۰ ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم البرز - فولاد فرقان