منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

 • سپری

  قیمت سپری


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایز سپری (cm)طول (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 43,000

  2 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 43,000

 • نبشی

  قیمت نبشی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : داخلی 100 الی 109

  ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 4.5 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  2 3 3 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 43,000

  3 4 3 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,000

  4 4.5 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  5 4 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 50,700

  6 5 3 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,300

  7 5 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,000

  8 6 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,500

  9 5 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 40,800

  10 6 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,300

  11 7 5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 45,300

  12 6 6 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 40,800

  13 7 4 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  14 7 7 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  15 7 6 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 45,300

  16 8 6 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,500

  17 8 8 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,000

  18 8 7 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,300

  19 10 8 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  20 10 8 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  21 10 10 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن -

  22 10 10 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 41,000

 • ناودانی

  قیمت ناودانی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفطول شاخه (m)واحدمحل تحویلسایز ناودانیقیمت ( ریال)
  1 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 8 41,000

  2 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 8 41,000

  3 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 10 41,500

  4 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 10 41,500

  5 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 12 41,000

  6 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 12 41,000

  7 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 14 41,000

  8 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 14 41,000

  9 6 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 16 41,000

  10 12 کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن 16 41,000