قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲۰ ۲۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۸ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۶ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶۵,۰۰۰ نامشخص
۵ ۴ ۲.۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۶ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۷,۵۰۰ نامشخص
۷ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۸ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۱۳ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۱۸ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۹ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۱,۰۰۰ نامشخص
۲۰ ۹ ۷ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۱,۰۰۰ نامشخص
۲۱ ۹ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۰,۰۰۰ نامشخص
۲۲ ۹ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۰,۰۰۰ نامشخص
۲۳ ۱۰ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۲۶ ۱۰ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۷ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۶,۰۰۰ نامشخص
۲۸ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۹ ۱۱ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳۰ ۱۱ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۶,۰۰۰ نامشخص
۳۲ ۱۲ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳۳ ۱۲ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۶,۰۰۰ نامشخص
۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۳۵ ۱۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳۶ ۱۳ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۶,۰۰۰ نامشخص
۳۷ ۱۴ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۳۸ ۱۴ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۳۵,۰۰۰ نامشخص
۳۹ ۱۵ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴۶,۰۰۰ نامشخص
۴۰ ۱۵ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴۵,۰۰۰ نامشخص
۴۱ ۱۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۴۲ ۱۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۴۳ ۱۶ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۴۴ ۱۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۴۵ ۱۶ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶۶,۰۰۰ نامشخص
۴۶ ۱۸ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۴۷ ۱۸ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص