آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲.۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۳ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۶ ۶ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۷ ۶ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۶ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۸ ۷ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۹ ۷ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۰ ۷ ۷ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۷ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۱ ۸ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۳ ۸ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۵ ۹ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۶ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۶ ۹ ۷ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۷ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۷ ۹ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۸ ۹ ۹ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۹ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۵ ۱۱ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۷ ۱۲ ۱۲ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۱ ۱۳ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۱۴۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۳ ۱۴ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۴ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۵ ۱۵ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
برچسب ها :

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد