آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۴/۱۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۴ ۲.۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳ ۴ ۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴ ۴ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۴ ۸۷,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۵ ۵ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۶ ۵ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۵ ۸۷,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۷ ۶ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۸ ۶ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۹ ۷ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۵ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۰ ۷ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۱ ۷ ۷ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۷ ۸۷,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۳ ۸ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۸۸,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۵ ۸ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۶ ۹ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۷ ۹ ۷ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۸ ۹ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۸ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۹ ۹ ۹ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۸۸,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۷ ۱۱ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۱۰۴,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۳ ۱۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۵ ۱۴ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۲۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۸ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۵ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
برچسب ها :

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد