آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری تعداد در هر بسته سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴ ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶ ۱۴ ۱۵۵ ۱۶۵,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰ ۱۶ ۱۹۰ ۱۴۶,۵۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸ ۲۰ ۲۶۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶ ۲۲ ۳۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴ ۲۴ ۳۶۹ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲ ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰ ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۸ ۲۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۲۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۴۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۴ ۱۵۰ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۶ ۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۴ ۱۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۴ ۱۶۰ ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۲۰ ۲۴۲ ۱۲۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۴ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۴ ۱۳۴ ۱۳۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۲ ۱۴ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۴ ۱۴۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۳ ۱۶ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۶ ۱۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۴ ۱۸ ۲۱۵ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۱۸ ۲۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۵ ۲۰ ۲۵۵ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۲۰ ۲۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
۶ ۲۲ ۳۰۰ ۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد ۲۲ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم یزد (احرامیان) - یزد
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۲,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۲۰ ۲۴۲ ۱۳۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۴ ۱۲۵ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۴ ۱۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۶ ۱۷۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۸ ۲۰۵ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۵,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
۲ ۱۶ ۱۶۷ ۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز ۱۶ ۱۶۷ ۱۳۵,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
۳ ۱۸ ۲۱۳ ۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز ۱۸ ۲۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز