آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۴۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۵۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۶۰ ۱۲۲,۰۰۰
ثابت
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۳,۰۰۰
ثابت
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۷,۳۰۰
۵۰۰
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ ۱۲۸,۸۰۰
۵۰۰
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۶ ۱۷۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۸ ۲۰۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۸ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۴ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۳۴ ۱۳۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۴۷ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۴۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۸۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۶ ۱۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۱۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۸ ۲۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۵ ۲۰ ۲۵۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۰ ۲۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۰۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۲ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۱,۵۰۰
ثابت
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۱۳۱,۵۰۰
ثابت
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴ ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶ ۱۴ ۱۵۵ ۱۶۲,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰ ۱۶ ۱۹۰ ۱۴۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۳۳,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸ ۲۰ ۲۶۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶ ۲۲ ۳۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴ ۲۴ ۳۶۹ ۱۳۵,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲ ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰ ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰