آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد تعداد در هر بسته سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴ ۱۲ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶ ۱۴ ذوب آهن ۸۰,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۱۶ ذوب آهن ۶۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴ ۱۸ ذوب آهن ۶۷,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۲۰ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۲۲ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۲۴ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۲۷ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰ ۳۰ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۴ ناب تبریز -
نامشخص
۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۶ ناب تبریز -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۸ ناب تبریز -
نامشخص
۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۲۱ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۳۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۴۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۵۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۵ ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۷۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۶ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ شاهین بناب ۱۲۶ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۴ شاهین بناب -
نامشخص
۱۲۶ کارخانه(بناب) کیلوگرم
۲ ۱۶ شاهین بناب ۱۶۵ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۶ شاهین بناب -
نامشخص
۱۶۵ کارخانه(بناب) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ظفر بناب ۱۳۰ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۴ ظفر بناب -
نامشخص
۱۳۰ کارخانه(بناب) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۸,۶۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵ کارخانه شاخه
۲ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۳۰ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان -
نامشخص
۱۳۰ کارخانه شاخه
۳ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۱,۶۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۷۰ کارخانه شاخه
۴ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰۵ کارخانه شاخه
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ یزد ۱۴۷ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۴ یزد -
نامشخص
۱۴۷ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۲ ۱۶ یزد ۱۸۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۶ یزد -
نامشخص
۱۸۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۳ ۱۸ یزد ۲۱۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۸ یزد -
نامشخص
۲۱۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۴ ۲۰ یزد ۲۵۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۲۰ یزد -
نامشخص
۲۵۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۵ ۲۲ یزد ۳۰۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۲۲ یزد -
نامشخص
۳۰۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه(ساری) شاخه ۱۴ فایکو -
نامشخص
۱۳۰ کارخانه(ساری) شاخه
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه(ساری) شاخه ۱۴ فایکو -
نامشخص
۱۵۰ کارخانه(ساری) شاخه
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه(ساری) شاخه ۱۶ فایکو -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(ساری) شاخه
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه(ساری) شاخه ۱۸ فایکو -
نامشخص
۲۰۵ کارخانه(ساری) شاخه
۵ ۲۰ فایکو ۲۵۰ کارخانه(ساری) شاخه ۲۰ فایکو -
نامشخص
۲۵۰ کارخانه(ساری) شاخه
۶ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه(ساری) شاخه ۲۲ فایکو -
نامشخص
۳۰۵ کارخانه(ساری) شاخه
۷ ۲۴ فایکو ۳۴۵ کارخانه(ساری) شاخه ۲۴ فایکو -
نامشخص
۳۴۵ کارخانه(ساری) شاخه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ -
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ -
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ -
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ آریان فولاد ۱۳۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۱۴ آریان فولاد -
نامشخص
۱۳۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۲ ۱۶ آریان فولاد ۱۸۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۱۶ آریان فولاد -
نامشخص
۱۸۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۳ ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۱۸ آریان فولاد -
نامشخص
۲۱۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۴ ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۲۰ آریان فولاد -
نامشخص
۲۶۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۵ ۲۲ آریان فولاد ۳۲۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۲۲ آریان فولاد -
نامشخص
۳۲۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۶ ۲۴ آریان فولاد ۳۶۰ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۲۴ آریان فولاد -
نامشخص
۳۶۰ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه
۷ ۲۷ آریان فولاد ۴۳۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه ۲۷ آریان فولاد -
نامشخص
۴۳۵ کارخانه(بوئین زهرا) شاخه