آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۷ ۱۳۹۹/۴/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۲۱ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۱۸,۳۰۰
۶۰۰۰
۱۳۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۱۸,۳۰۰
۶۰۰۰
۱۴۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۱۸,۳۰۰
۶۰۰۰
۱۵۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
۵ ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۷۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم ۱۶ جهان فولاد غرب -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(کرمانشاه) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۵,۰۰۰
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۱۲۵,۰۰۰
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ -
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۱ ۱۳۹۹/۴/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ظفر بناب ۱۳۰ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۴ ظفر بناب ۱۱۴,۵۰۰
۶۰۰۰
۱۳۰ کارخانه(بناب) کیلوگرم
۲ ۲۰ ظفر بناب ۲۴۲ بناب - ظفر کیلوگرم ۲۰ ظفر بناب -
نامشخص
۲۴۲ بناب - ظفر کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۴ ناب تبریز ۱۱۳,۰۰۰
۳۰۰۰
۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۶ ناب تبریز -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۸ ناب تبریز -
نامشخص
۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۵ ۱۳۹۹/۴/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد تعداد در هر بسته سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴ ۱۲ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶ ۱۴ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۱۶ ذوب آهن ۱۲۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۲۰ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۲۲ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۲۴ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۲۷ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰ ۳۰ ذوب آهن -
نامشخص
۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۲۵ کارخانه شاخه
۲ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۳۰ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان -
نامشخص
۱۳۰ کارخانه شاخه
۳ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۱۶ پروفیل صنعت ماهان -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه شاخه
۴ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۵ کارخانه شاخه
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۲ کارخانه(ساری) کیلوگرم ۱۴ فایکو -
نامشخص
۱۳۲ کارخانه(ساری) کیلوگرم
۲ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه(ساری) کیلوگرم ۱۶ فایکو -
نامشخص
۱۷۰ کارخانه(ساری) کیلوگرم
۳ ۲۰ فایکو ۲۴۲ کارخانه(ساری) کیلوگرم ۲۰ فایکو ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۲۴۲ کارخانه(ساری) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۴/۱۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ یزد(احرامیان) ۱۳۲ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۴ یزد(احرامیان) -
نامشخص
۱۳۲ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۲ ۱۴ یزد(احرامیان) ۱۴۷ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۴ یزد(احرامیان) ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۱۴۷ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۳ ۱۶ یزد(احرامیان) ۱۸۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۶ یزد(احرامیان) -
نامشخص
۱۸۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۴ ۱۸ یزد(احرامیان) ۲۱۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۱۸ یزد(احرامیان) -
نامشخص
۲۱۵ کارخانه(یزد) کیلوگرم
۵ ۲۰ یزد(احرامیان) ۲۵۵ یزد - احرامیان کیلوگرم ۲۰ یزد(احرامیان) -
نامشخص
۲۵۵ یزد - احرامیان کیلوگرم
۶ ۲۲ یزد(احرامیان) ۳۰۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم ۲۲ یزد(احرامیان) -
نامشخص
۳۰۰ کارخانه(یزد) کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۱ ۱۳۹۹/۳/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ شاهین بناب ۱۲۶ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۴ شاهین بناب -
نامشخص
۱۲۶ کارخانه(بناب) کیلوگرم
۲ ۱۶ شاهین بناب ۱۶۵ کارخانه(بناب) کیلوگرم ۱۶ شاهین بناب -
نامشخص
۱۶۵ کارخانه(بناب) کیلوگرم