منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت تیرآهن در کارخانه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 کارخانه کیلوگرم 44 -

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 کارخانه کیلوگرم 36 49,500

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 کارخانه کیلوگرم 30 43,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 کارخانه کیلوگرم 24 36,900

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 کارخانه کیلوگرم 18 38,800

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 کارخانه کیلوگرم 16 35,500

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 کارخانه کیلوگرم 14 35,500

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 کارخانه کیلوگرم 12 35,500

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 کارخانه کیلوگرم 10 -

 • تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

  قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 فایکو 130 کارخانه (ساری) شاخه 5,800,000

  2 14 فایکو 150 کارخانه (ساری) شاخه -

  3 16 فایکو 170 کارخانه (ساری) شاخه 7,400,000

  4 18 فایکو 205 کارخانه (ساری) شاخه 8,000,000

  5 20 فایکو 250 کارخانه (ساری) شاخه 10,100,000

  6 22 فایکو 305 کارخانه (ساری) شاخه 11,300,000

  7 24 فایکو 355 کارخانه (ساری) شاخه -

 • تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

  قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 پروفیل صنعت ماهان 125 کارخانه شاخه 5,600,000

  2 16 پروفیل صنعت ماهان 170 کارخانه شاخه 7,100,000

  3 18 پروفیل صنعت ماهان 205 کارخانه شاخه -

 • تیرآهن ناب تبریز

  قیمت تیرآهن ناب تبریز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 ناب تبریز 132 کارخانه (تبریز) کیلوگرم -

  2 16 ناب تبریز 170 کارخانه (تبریز) کیلوگرم 43,000

  3 18 ناب تبریز 212 کارخانه (تبریز) کیلوگرم 43,000

 • تیرآهن جهان فولاد غرب

  قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 جهان فولاد غرب 121 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم -

  2 14 جهان فولاد غرب 130 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  3 14 جهان فولاد غرب 140 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  4 14 جهان فولاد غرب 150 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 45,000

  5 16 جهان فولاد غرب 170 کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم 43,100

 • تیرآهن آریان فولاد

  قیمت تیرآهن آریان فولاد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 16 آریان فولاد 185 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  2 18 آریان فولاد 215 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  3 20 آریان فولاد 265 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  4 27 آریان فولاد 435 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

  5 22 آریان فولاد 325 کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه -

 • تیرآهن ظفر بناب

  قیمت تیرآهن ظفر بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 ظفر بناب 130 کارخانه (بناب) کیلوگرم 42,800

 • تیرآهن یزد (احرامیان)

  قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  2 16 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  3 18 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  4 20 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

  5 22 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم -

 • تیرآهن کوثر اهواز

  قیمت تیرآهن کوثر اهواز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 کوثر اهواز 130 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

  2 16 کوثر اهواز 167 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

  3 18 کوثر اهواز 213 کارخانه (اهواز) کیلوگرم -

 • تیرآهن شاهین بناب

  قیمت تیرآهن شاهین بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 شاهین بناب 126 کارخانه (بناب) کیلوگرم -

  2 16 شاهین بناب 165 کارخانه (بناب) کیلوگرم -