آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۷ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۲ -
نامشخص
۱۲ ناب تبریز - تبریز کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۴ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۳۴ ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۴۷ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۴۷ -
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۸۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۶ ۱۸۰ -
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۱۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۸ ۲۱۵ -
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۵ ۲۰ ۲۵۵ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۰ ۲۵۵ -
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۰۰ ۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۲ ۳۰۰ -
نامشخص
۱۲ یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱ -
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۴۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۴ ۱۵۰ ۱۳۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ -
نامشخص
۱۲ جهان فولاد غرب - کرمانشاه کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۳۲ -
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۴ ۱۶۰ ۱۲۲,۰۰۰
ثابت
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۱۶ ۱۷۰ ۱۳۳,۰۰۰
ثابت
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ -
نامشخص
۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۹ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۶,۸۰۰
۱۳۰۰
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم ۲۰ ۲۴۲ ۱۲۸,۳۰۰
۱۳۰۰
۱۲ ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۲۵ -
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۳۰ -
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۶ ۱۷۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۸ ۲۰۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴ ۱۲ ۱۲۵ -
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶ ۱۴ ۱۵۵ -
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰ ۱۶ ۱۹۰ ۱۴۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۳۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸ ۲۰ ۲۶۹ ۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۳۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴ ۲۴ ۳۶۹ -
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲ ۲۷ ۴۳۴ -
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰ ۳۰ ۵۰۷ -
نامشخص
۱۲ ذوب آهن - اصفهان کیلوگرم ۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۳۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۱۳۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ -
نامشخص
۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم