آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۶ ۱۳۹۹/۳/۲۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد استاندارد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۴ وارداتی ۱۱۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۶ وارداتی ۱۱۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۶ وارداتی ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۸ وارداتی ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۸ وارداتی ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۰ وارداتی ۱۱۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۰ وارداتی ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۲ وارداتی ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۲ وارداتی ۲۳۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۴ وارداتی ۲۲۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۲۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۲۸ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۲ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۴ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۳۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۳۶ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۴۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۴۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۴۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۴۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۵۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۵۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۵۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۵۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۶۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۶۰ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۶۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک)
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۶۵ وارداتی تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین)
برچسب ها :