آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۵۹۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۸۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۹۹۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۱۱۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۱۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۵۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۶۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۷۰۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۲۰۵۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۲۲۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۲۳۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۵۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۸۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۳۱۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۴۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
برچسب ها :