آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) وزن (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۲۰ ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۴۰ ۲۹۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۰ ۳۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۸۰ ۴۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۰۰ ۵۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۲۰ ۶۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۴۰ ۷۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۶۰ ۸۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۸۰ ۹۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۰ ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۲۰ ۱۱۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۰ ۱۲۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۶۰ ۱۳۴۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۰ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۰ ۱۶۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۰۰ ۱۸۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۵۵۰ ۱۹۹۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۰۰ ۲۱۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۶۵۰ ۲۲۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۷۰۰ ۲۴۴۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۸۰۰ ۲۶۸۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۹۰۰ ۳۰۲۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم انبار/تهران
برچسب ها :