آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۳ ۱۳۹۹/۴/۲۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ذوب آهن ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ذوب آهن ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ذوب آهن ۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ذوب آهن ۴۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ذوب آهن ۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ذوب آهن ۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰۰
۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ذوب آهن ۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰
۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه
برچسب ها :