آخرین بروزرسانی : ۲۱:۴۷ ۱۳۹۹/۴/۱۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲ شکفته مشهد ۶ ۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۲ ۱۰۳,۰۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۳ ۲ مشهد ۶ ۷.۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۲ ۱۰۳,۰۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۷.۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۴ ۳ شکفته مشهد ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۳ ۱۰۳,۰۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۴ ۳ مشهد ۶ ۱۱.۳ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۳ ۱۰۳,۰۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۱۱.۳ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۵ ۵ ۴ شکفته مشهد ۶ ۱۸.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۴ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۸.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۶ ۵ ۴ مشهد ۶ ۱۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۴ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۱۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۷ ۶ ۵ شکفته مشهد ۶ ۲۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۵ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۲۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۸ ۶ ۵ مشهد ۶ ۲۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۵ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۲۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۹ ۸ ۷ شکفته مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۷ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۰ ۸ ۷ مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۷ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۱ ۱۰ ۱۰ شکفته مشهد ۶ ۸۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۱۰ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۸۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۲ ۱۲ ۱۰ شکفته مشهد ۶ ۱۲۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۱۰ ۱۰۳,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۲۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس