آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۴ ۱۳۹۹/۴/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۶ ۱۰۵,۳۰۰
نامشخص
۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۸ ۶ ۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۶ ۹۵,۳۰۰
نامشخص
۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۸ ۶ ۴۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۶ ۹۱,۳۰۰
نامشخص
۴۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۱۰ ۶ ۳۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۶ ۹۲,۸۰۰
نامشخص
۳۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۵ ۱۰ ۶ ۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۶ ۱۲ ۶ ۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۷ ۱۲ ۶ ۵۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۵۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۸ ۱۴ ۶ ۶۷ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۴ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۶۷ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۹ ۱۴ ۶ ۷۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۴ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۷۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۰ ۱۶ ۶ ۸۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۶ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۸۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۱ ۱۶ ۶ ۸۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۶ ۶ ۸۸,۸۰۰
نامشخص
۸۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۴/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری(cm) طول (m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز سپری(cm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۴ ۶ ۱۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۱۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۵ ۶ ۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۶ ۶ ۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۶ ۱۳۹۹/۴/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲ شکفته مشهد ۶ ۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۲ ۹۱,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۳ ۲ مشهد ۶ ۷.۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۲ ۹۱,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۷.۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۴ ۳ شکفته مشهد ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۳ ۹۱,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۴ ۳ مشهد ۶ ۱۱.۳ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۳ ۹۱,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۱۱.۳ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۵ ۵ ۴ شکفته مشهد ۶ ۱۸.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۴ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۸.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۶ ۵ ۴ مشهد ۶ ۱۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۴ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۱۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۷ ۶ ۵ شکفته مشهد ۶ ۲۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۵ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۲۷.۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۸ ۶ ۵ مشهد ۶ ۲۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۵ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۲۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۹ ۸ ۷ شکفته مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۷ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۰ ۸ ۷ مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۷ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
مشهد ۶ ۵۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۱ ۱۰ ۱۰ شکفته مشهد ۶ ۸۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۱۰ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۸۸ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۲ ۱۲ ۱۰ شکفته مشهد ۶ ۱۲۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۱۰ ۸۹,۱۰۰
نامشخص
شکفته مشهد ۶ ۱۲۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس