آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۴/۱۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۱۰۹,۲۰۰
نامشخص
۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰۹,۲۰۰
نامشخص
۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۱۰۸,۶۵۰
نامشخص
۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۱۰۸,۶۵۰
نامشخص
۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۱۰۸,۶۵۰
نامشخص
۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۱۰۸,۶۵۰
نامشخص
۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷
برچسب ها :