آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۶۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱ ۳.۲۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ " ۲ ۳.۶۵ ۱۹۴,۹۰۰
ثابت
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷
برچسب ها :