آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۸ " ۱/۲ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲.۸ " ۱/۲ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ ۲.۹ " ۳/۴ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲.۹ " ۳/۴ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ ۳.۴ " ۱ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۳.۴ " ۱ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰
۴ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۳.۶ " ۱/۴ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۳.۷ " ۱/۲ ۱ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ ۳.۹ " ۲ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۳.۹ " ۲ ۲۱۵,۷۰۰
نامشخص
۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰
برچسب ها :