آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۰۲,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۰۲,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۰۲,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کارخانه/اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۴ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۶ ۶.۶ کارخانه/اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۰۲,۵۰۰
۲۰۰۰
۲۶ ۶.۶ انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰ ۶.۶ کارخانه/اصفهان _
برچسب ها :