جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۳۶,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۱۴۸,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
برچسب ها :