جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 114 - 115 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۵
داخلی : ۱۱۴ - ۱۱۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۹۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۹۱,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد ۸۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد ۸۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۸۴,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۸۴,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد ۸۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد ۸۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۸۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۸۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۷۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۷۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۷۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
برچسب ها :