آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۲۲۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۲۲۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۲۱۳,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۲۱۳,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۵۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۵۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۲۰۴,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۲۰۳,۵۰۰
۱۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۶ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۲۰۳,۰۰۰
۲۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۸ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۸ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۸ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۰ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۲۰۶,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۲.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲.۵ تاراز شهرکرد ۲۰۸,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۲ ۲.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲.۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲۳ ۳ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۳ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۴ ۳ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۳ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
برچسب ها :