آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ ۳۳۷,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۰ عرض ۱ ۳۳۷,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱ ۳۰۷,۰۰۰
۲۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۳۰۷,۰۰۰
۲۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱ ۳۰۳,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ ۳۰۳,۰۰۰
۱۵۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ ۲۹۸,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱ عرض ۱.۲۵ ۲۸۷,۰۰۰
۱۱۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۵ عرض ۱.۲۵ ۲۹۱,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۱.۸ عرض ۱.۲۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲ عرض ۱.۲۵ ۲۶۸,۰۰۰
۱۲۰۰۰
رول تاراز شهرکرد
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲.۵ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول تاراز شهرکرد
برچسب ها :