جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 119 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد ۹۹,۲۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد ۹۹,۲۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۹۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۹۹,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۹۷,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۹۷,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۵۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۹۴,۵۰۰
۲۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۹۲,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۹۴,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۹۴,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۹۴,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۹۴,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵
برچسب ها :