جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۹/۳/۰۳
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۴۷,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد ۱۴۷,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۴۲,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد ۱۴۲,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۴۱,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد ۱۴۱,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۴۱,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد ۱۴۱,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱ تاراز شهرکرد تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۴۰,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد ۱۴۰,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱.۵ تاراز شهرکرد ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۲ تاراز شهرکرد ۱۴۴,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۲ تاراز شهرکرد ۱۴۴,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
برچسب ها :