آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۴/۱۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار/اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار/اصفهان
۵ ۰.۷۰ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۹ ۱ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ هفت الماس تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار
۱۲ ۱.۵ هفت الماس رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ هفت الماس ۱۷۷,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
برچسب ها :