آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱/۲ ۶.۹ ۶ - ۲۱.۳ ۲ ۱/۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۶.۹ ۶ - ۲۱.۳
۲ ۲ ۳/۴ ۸.۶ ۶ - ۲۶.۷ ۲ ۳/۴ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۸.۶ ۶ - ۲۶.۷
۳ ۲ ۱ ۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴ ۲ ۱ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۰.۷ ۶ - ۳۳.۴
۴ ۲ ۱.۱/۴ ۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲ ۲ ۱.۱/۴ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۳.۴ ۶ - ۴۲.۲
۵ ۲ ۱.۱/۲ ۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳ ۲ ۱.۱/۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۵.۲ ۶ - ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳ ۲ ۲ ۲۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۸.۹ ۶ - ۶۰.۳
۷ ۲.۵ ۱/۲ ۸.۲ ۶ - ۲۱.۳ ۲.۵ ۱/۲ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۸.۲ ۶ - ۲۱.۳
۸ ۲.۵ ۳/۴ ۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷ ۲.۵ ۳/۴ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰.۳ ۶ - ۲۶.۷
۹ ۲.۵ ۱ ۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴ ۲.۵ ۱ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲.۹ ۶ - ۳۳.۴
۱۰ ۲.۵ ۱.۱/۴ ۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲ ۲.۵ ۱.۱/۴ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۶.۳ ۶ - ۴۲.۲
۱۱ ۲.۵ ۱.۱/۲ ۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳ ۲.۵ ۱.۱/۲ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۸.۵ ۶ - ۴۸.۳
۱۲ ۲.۵ ۲ ۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳ ۲.۵ ۲ ۲۴۹,۰۰۰
نامشخص
۲۳.۱ ۶ - ۶۰.۳
برچسب ها :