آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) شهر - کارخانه سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۲۰,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
برچسب ها :