آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷ " ۳/۴ ۲ ۱۲۹,۰۰۰
نامشخص
۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۱۲۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴
۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۰ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۲۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۴.۱۰ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲ " ۱/۴ ۱ ۲ ۱۲۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲
۵ " ۲ ۲ ۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۱۲۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳
برچسب ها :