آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ۲ ۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷ " ۳/۴ ۲ ۲۰۴,۰۰۰
ثابت
۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
ثابت
۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴
۳ " ۱/۴ ۱ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲ " ۱/۴ ۱ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
ثابت
۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
ثابت
۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
ثابت
۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳
برچسب ها :