آخرین بروزرسانی : ۰۹:۰۳ ۱۳۹۹/۱/۱۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۷ ۱۹۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۸ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۹ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۱ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۷ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۸ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۹ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۱ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۱۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۴ ۱۹۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۱۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۵ ۱۸۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۶ ۱۷۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۷ ۱۷۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۸ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۹ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۱ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۱۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۱۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۱۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۳ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۳ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۳ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۱۳ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۱۳ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۱۳ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱۳ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱۳ ۱/۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱/۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱۴ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۱۴ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۱۴ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱.۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۱۶ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۳ ۱۹۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۱۶ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۴ ۱۹۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۱۶ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۵ ۱۸۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۶ ۱۷۱,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۷ ۱۶۹,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۸ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۹ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۵ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱۸ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۱۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۱۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۷ ۱۷۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۱۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۱۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۱۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۱۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۱۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۱۹ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۱۹ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۱۹ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۱۹ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۲۰ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۲۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۲۱.۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۱.۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۲۲ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۲۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۲۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۲۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۲۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۲۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۲۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۲۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۲۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۲۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۲۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۲۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۲۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۲۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۲۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۲۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۲۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۲۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۲۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۲۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۳۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۳۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۳۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۳۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۳۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۳۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۳۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۳۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۳۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۳۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۳۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۳۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۳۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۹ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۳۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۳۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۳۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۳۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۳۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۳۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۳۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۳۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۳۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۳۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۳۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۳۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۳۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۳۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۳۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۳۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۳۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۳۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۳۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۵ ۳۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۶ ۳۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۷ ۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۸ ۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۹ ۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۰ ۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۱ ۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۲ ۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۳ ۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۴ ۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۵ ۴۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۶ ۴۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۷ ۴۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۸ ۴۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۹ ۴۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۰ ۴۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۱ ۴۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۲ ۴۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۳ ۴۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۴ ۴۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۵ ۴۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۶ ۴۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۷ ۴۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۸ ۴۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۹ ۴۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۰ ۴۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۱ ۴۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۲ ۴۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۳ ۴۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۴ ۴۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۵ ۴۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۶ ۴۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۷ ۴۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۸ ۴۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۹ ۴۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۰ ۴۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۱ ۴۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۲ ۴۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۳ ۴۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۴ ۴۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۵ ۴۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۶ ۴۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۷ ۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۸ ۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۹ ۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۰ ۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۱ ۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۲ ۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۳ ۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۴ ۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۵ ۵۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۶ ۵۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۷ ۵۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۸ ۵۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۹ ۵۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۰ ۵۴ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۱ ۵۴ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۲ ۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۳ ۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۴ ۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۵ ۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۶ ۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۷ ۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۸ ۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۹ ۷۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۰ ۷۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۱ ۷۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۲ ۷۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۳ ۷۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۴ ۷۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۲ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) سایز (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲۱۹.۱ با ضخامت مختلف ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۸ ۲۱۹.۱ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
با ضخامت مختلف ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲ " ۱/۲ ۲۲ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳ " ۱/۲ ۲۲ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۴ " ۱/۲ ۲۲ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۵ " ۳/۴ ۲۷ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۶ " ۳/۴ ۲۷ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۷ " ۳/۴ ۲۷ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۸ " ۱ ۳۴ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۹ " ۱ ۳۴ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۰ " ۱ ۳۴ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۱ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۲۰,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۲ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۳ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۴ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۲۰,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۵ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۶ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۷ " ۲ ۶۰ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۲۱,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۸ " ۲ ۶۰ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۹ " ۲ ۶۰ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۰ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۲۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۱ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۲ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۳ " ۳ ۸۸ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۲۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۴ " ۳ ۸۸ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۵ " ۳ ۸۸ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۶ " ۳ ۸۸ ۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۷ " ۴ ۱۱۴.۳ ۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۸ " ۴ ۱۱۴.۳ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۹ " ۴ ۱۱۴.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۰ " ۴ ۱۱۴.۳ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۲۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۱ " ۵ ۱۴۱.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۵ ۱۴۱.۳ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۲ " ۵ ۱۴۱.۳ ۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۵ ۱۴۱.۳ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۳ ۶ ۱۶۸.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۶ ۱۶۸.۳ ۱۲۰,۵۰۰
نامشخص
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۴ ۶ ۱۶۸.۳ ۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۶ ۱۶۸.۳ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۲ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۰ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۳ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵۰ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۴ " ۱ الی " ۶ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۵ " ۱ الی " ۶ ۲.۹ - ۲.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲.۹ - ۲.۳ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۶ " ۱ الی " ۶ ۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۷ " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۸ " ۶ ،" ۵ ۲.۳۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۶ ،" ۵ ۲.۳۵ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ ۱۱۵,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۲ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۲ ۱۱۴,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۳ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۵ ۱۱۳,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۴ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵ ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۵ " ۱ الی " ۶ ۲.۲۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲.۲۰ ۱۱۱,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۶ " ۱ الی " ۶ ۳ - ۲.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳ - ۲.۳ ۱۱۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۷ " ۱ الی " ۶ ۳.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳.۳ ۱۱۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۸ " ۱ الی " ۶ ۳.۵۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳.۵۰ ۱۱۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۹ " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ - ۳.۸ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ - ۳.۸ ۱۱۰,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۱۰ " ۱ الی " ۶ ۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۵ ۱۱۵,۲۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۱۱ " ۱/۴ ۱ ، " ۱ ۲.۸۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱/۴ ۱ ، " ۱ ۲.۸۰ ۱۱۱,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲.۵ ۲ ۱۰۱,۳۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲ ۲.۵ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲.۵ ۲.۵ ۱۰۱,۳۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳ ۳ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳ ۲ ۱۰۱,۳۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۴ ۳ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳ ۲.۵ ۱۰۱,۳۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۵ ۴ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴ ۲ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۶ ۴ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴ ۲.۵ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۷ ۴ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴ ۳ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۸ ۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵ ۲ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۹ ۵ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵ ۲.۵ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۰ ۵ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵ ۳ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۱ ۶ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶ ۲ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۲ ۶ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶ ۲.۵ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۳ ۶ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶ ۳ ۱۰۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲*۱ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۱/۲*۱ ۲.۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲.۲ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۱ ۲.۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱ ۲.۲ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۲ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۴ ۲ ۲.۲۰ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲ ۲.۲۰ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۱۹.۱ ۸ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲ ۲۱۹.۱ ۸ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ -
نامشخص
۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۳ ۲۱۹.۱ ۸ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ ۹۹,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۴ ۲۱۹.۱ ۸ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ -
نامشخص
۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا

توضیحات

لوله های صنعتی فولاد گستر آتنا در گریدهای مختلف شامل St33 / ST37 / St44 / St52 با استانداردهای EN-10219 / AWWA-C200 / ASTM-A500 / INSO-17003 با طول شاخه های 12 متری ، 6 متری و سایر طول ها ( با هماهنگی قبلی ) قابل تولید می باشند.

کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۱۹.۱ ۸ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲ ۲۱۹.۱ ۸ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ -
نامشخص
۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۳ ۲۱۹.۱ ۸ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۴ ۲۱۹.۱ ۸ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۱۹.۱ ۸ -
نامشخص
۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا

توضیحات

لوله های صنعتی فولاد گستر آتنا در گریدهای مختلف شامل St33 / ST37 / St44 / St52 با استانداردهای EN-10219 / AWWA-C200 / ASTM-A500 / INSO-17003 با طول شاخه های 12 متری ، 6 متری و سایر طول ها ( با هماهنگی قبلی ) قابل تولید می باشند.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ ۱/۲ ۲/۵ ۹۵,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷
۲ ۳/۴ ۲.۵ ۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰ ۳/۴ ۲.۵ ۹۵,۰۰۰
نامشخص
۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰
۳ ۱ ۳ ۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳ ۱ ۳ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳
۴ ۱ ۳/۵ ۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹ ۱ ۳/۵ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹
۵ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹
۶ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵
۷ ۱/۲ -۱ ۳ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱ ۱/۲ -۱ ۳ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱
۸ ۱/۲ -۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ ۱/۲ -۱ ۴ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲
۹ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ ۲ ۳ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲
۱۰ ۲ ۳/۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ ۲ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۳۱ ۳۷ ۹۴۰
۱۱ ۱/۲ -۲ ۵ ۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵ ۱/۲ -۲ ۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵
۱۲ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ ۸۷,۰۰۰
نامشخص
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۳ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ ۴ ۵ ۸۷,۰۰۰
نامشخص
۸۴ ۱۱ ۹۵۷
۱۴ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ ۵ ۵ ۸۶,۰۰۰
نامشخص
۱۰۴ ۷ ۷۰۰
۱۵ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ ۶ ۵ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲۲ ۷ ۸۴۶