آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ ۱/۲ ۲/۵ ۹۵,۰۰۰
ثابت
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷
۲ ۳/۴ ۲.۵ ۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰ ۳/۴ ۲.۵ ۹۵,۰۰۰
ثابت
۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰
۳ ۱ ۳ ۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳ ۱ ۳ ۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳
۴ ۱ ۳/۵ ۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹ ۱ ۳/۵ ۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹
۵ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹
۶ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵
۷ ۱/۲ -۱ ۳ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱ ۱/۲ -۱ ۳ ۹۴,۰۰۰
ثابت
۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱
۸ ۱/۲ -۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ ۱/۲ -۱ ۴ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲
۹ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ ۲ ۳ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲
۱۰ ۲ ۳/۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ ۲ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۳۱ ۳۷ ۹۴۰
۱۱ ۱/۲ -۲ ۵ ۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵ ۱/۲ -۲ ۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵
۱۲ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ ۸۷,۰۰۰
ثابت
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۳ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ ۴ ۵ ۸۷,۰۰۰
ثابت
۸۴ ۱۱ ۹۵۷
۱۴ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ ۵ ۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۱۰۴ ۷ ۷۰۰
۱۵ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ ۶ ۵ ۸۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۲ ۷ ۸۴۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۲ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۳ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۵ ۷۷,۸۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۴ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵ ۷۷,۸۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۵ " ۱ الی " ۶ ۲.۲۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲.۲۰ ۷۸,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۶ " ۱ الی " ۶ ۳ - ۲.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳ - ۲.۳ ۷۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۷ " ۱ الی " ۶ ۳.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳.۳ ۷۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۸ " ۱ الی " ۶ ۳.۵۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳.۵۰ ۷۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۹ " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ - ۳.۸ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ - ۳.۸ ۷۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۱۰ " ۱ الی " ۶ ۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۵ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۱۱ " ۱/۴ ۱ ، " ۱ ۲.۸۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱/۴ ۱ ، " ۱ ۲.۸۰ ۷۸,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۲ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۳۰ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۳ " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵۰ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۳/۴ ، " ۱/۲ ۲.۵۰ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۴ " ۱ الی " ۶ ۲ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲ -
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۵ " ۱ الی " ۶ ۲.۹ - ۲.۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۲.۹ - ۲.۳ ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۶ " ۱ الی " ۶ ۳ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۳ ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۷ " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۱ الی " ۶ ۴.۵ - ۴ ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
۸ " ۶ ،" ۵ ۲.۳۵ ۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان " ۶ ،" ۵ ۲.۳۵ ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - لوله و پروفیل کیهان
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) سایز (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲۱۹.۱ با ضخامت مختلف ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۸ ۲۱۹.۱ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
با ضخامت مختلف ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲ " ۱/۲ ۲۲ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳ " ۱/۲ ۲۲ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۰۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۴ " ۱/۲ ۲۲ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲۲ ۱۰۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۵ " ۳/۴ ۲۷ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۶ " ۳/۴ ۲۷ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۰۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۷ " ۳/۴ ۲۷ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳/۴ ۲۷ ۱۰۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۸ " ۱ ۳۴ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۹ " ۱ ۳۴ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۰ " ۱ ۳۴ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱ ۳۴ ۱۰۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۱ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۰۴,۰۰۰
۴۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۲ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۳ " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۴ ۱ ۴۲ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۴ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۰۴,۰۰۰
۴۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۵ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۶ " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۱ ۴۸ ۱۰۳,۵۰۰
۴۰۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۷ " ۲ ۶۰ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۸ " ۲ ۶۰ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۹ " ۲ ۶۰ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۲ ۶۰ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۰ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۰۶,۰۰۰
۶۵۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۱ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۲ " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۱/۲ ۲ ۷۶ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۳ " ۳ ۸۸ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۰۶,۰۰۰
۶۵۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۴ " ۳ ۸۸ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۵ " ۳ ۸۸ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۶ " ۳ ۸۸ ۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۳ ۸۸ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۷ " ۴ ۱۱۴.۳ ۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۴ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۸ " ۴ ۱۱۴.۳ ۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۳ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۲۹ " ۴ ۱۱۴.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۰ " ۴ ۱۱۴.۳ ۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۴ ۱۱۴.۳ ۱۰۶,۰۰۰
۶۵۰۰
۲ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۱ " ۵ ۱۴۱.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۵ ۱۴۱.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۲ " ۵ ۱۴۱.۳ ۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین " ۵ ۱۴۱.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۳ ۶ ۱۶۸.۳ ۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۶ ۱۶۸.۳ ۱۰۵,۵۰۰
۶۵۰۰
۲/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۳۴ ۶ ۱۶۸.۳ ۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۶ ۱۶۸.۳ ۱۰۴,۰۰۰
۵۰۰۰
۳/۵ ۶ قزوین - مهتاروی قزوین
آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۷۶ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۳۵ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۳۵ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۳۸ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۴۲ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۴۵ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۴۶.۸ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶.۸ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۴۸ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۵۴ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۲۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۲۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۳۲ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۳۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۱۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۹ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۲۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۲۱.۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۱.۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۲۲ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۱ ۱۲۳,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۱ ۱۲۱,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۳ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۶۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۶ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۳۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۷۷ ۶ ۷.۸۶ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲.۷۷ -
نامشخص
۶ ۷.۸۶ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲.۸۷ ۶ ۱۰.۵ قزوین - روی پوشان ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲.۸۷ -
نامشخص
۶ ۱۰.۵ قزوین - روی پوشان ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳.۳۸ ۶ ۱۵.۵۴ قزوین - روی پوشان ۳۳/۴ " ۱ ۳.۳۸ -
نامشخص
۶ ۱۵.۵۴ قزوین - روی پوشان ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳.۵۶ ۶ ۲۱.۰۶ قزوین - روی پوشان ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳.۵۶ -
نامشخص
۶ ۲۱.۰۶ قزوین - روی پوشان ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳.۶۸ ۶ ۲۵.۱۴ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳.۶۸ -
نامشخص
۶ ۲۵.۱۴ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳.۹۱ ۶ ۳۳.۷۸ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ " ۲ ۳.۹۱ -
نامشخص
۶ ۳۳.۷۸ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵.۱۶ ۶ ۵۳.۵۸ قزوین - روی پوشان ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵.۱۶ -
نامشخص
۶ ۵۳.۵۸ قزوین - روی پوشان ۷۳
۸ " ۳ ۵.۴۹ ۶ ۷۰.۱۴ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ " ۳ ۵.۴۹ -
نامشخص
۶ ۷۰.۱۴ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹
۹ " ۱/۲ ۳ ۵.۷۴ ۶ ۸۳.۸۸ قزوین - روی پوشان ۱۰۱/۶ " ۱/۲ ۳ ۵.۷۴ -
نامشخص
۶ ۸۳.۸۸ قزوین - روی پوشان ۱۰۱/۶
۱۰ " ۴ ۶.۰۲ ۶ ۹۹.۳ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ " ۴ ۶.۰۲ -
نامشخص
۶ ۹۹.۳ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳
۱۱ " ۵ ۶.۵۵ ۶ ۱۳۴.۵۲ قزوین - روی پوشان ۱۴۱/۳ " ۵ ۶.۵۵ -
نامشخص
۶ ۱۳۴.۵۲ قزوین - روی پوشان ۱۴۱/۳
۱۲ ۷.۱۱ ۶ ۱۴۷.۶۶ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷.۱۱ -
نامشخص
۶ ۱۴۷.۶۶ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳
۱۳ " ۸ ۸.۱۸ ۶ ۲۶۱.۷۸ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ " ۸ ۸.۱۸ -
نامشخص
۶ ۲۶۱.۷۸ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱
۱۴ " ۱۰ ۹.۲۷ ۶ ۳۷۲.۷۲ قزوین - روی پوشان ۲۷۳ " ۱۰ ۹.۲۷ -
نامشخص
۶ ۳۷۲.۷۲ قزوین - روی پوشان ۲۷۳
۱۵ " ۱۲ ۱۰.۳۱ ۶ ۴۹۲.۷۲ قزوین - روی پوشان ۳۲۳/۸ " ۱۲ ۱۰.۳۱ -
نامشخص
۶ ۴۹۲.۷۲ قزوین - روی پوشان ۳۲۳/۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۳.۷۳ ۶ ۱۰.۰۸ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ " ۱/۲ ۳.۷۳ -
نامشخص
۶ ۱۰.۰۸ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۳.۹۱ ۶ ۱۳.۶۸ قزوین - روی پوشان ۲۶/۷ " ۳/۴ ۳.۹۱ -
نامشخص
۶ ۱۳.۶۸ قزوین - روی پوشان ۲۶/۷
۳ " ۱ ۴.۵۵ ۶ ۲۰.۱ قزوین - روی پوشان ۳۳/۴ " ۱ ۴.۵۵ -
نامشخص
۶ ۲۰.۱ قزوین - روی پوشان ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۴.۸۵ ۶ ۲۷.۷۸ قزوین - روی پوشان ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۴.۸۵ -
نامشخص
۶ ۲۷.۷۸ قزوین - روی پوشان ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۵.۰۸ ۶ ۳۳.۶ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۵.۰۸ -
نامشخص
۶ ۳۳.۶ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳
۶ " ۲ ۵.۵۴ ۶ ۴۶.۴۴ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ " ۲ ۵.۵۴ -
نامشخص
۶ ۴۶.۴۴ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۷.۰۱ ۶ ۷۰.۸۶ قزوین - روی پوشان ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۷.۰۱ -
نامشخص
۶ ۷۰.۸۶ قزوین - روی پوشان ۷۳
۸ " ۳ ۷.۶۲ ۶ ۹۴.۸ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ " ۳ ۷.۶۲ -
نامشخص
۶ ۹۴.۸ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹
۹ " ۱/۲ ۳ ۸.۰۸ ۶ ۱۱۵.۱۴ قزوین - روی پوشان ۱۰۱/۶ " ۱/۲ ۳ ۸.۰۸ -
نامشخص
۶ ۱۱۵.۱۴ قزوین - روی پوشان ۱۰۱/۶
۱۰ " ۴ ۸.۵۶ ۶ ۱۳۷.۴ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ " ۴ ۸.۵۶ -
نامشخص
۶ ۱۳۷.۴ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳
۱۱ " ۵ ۹.۵۳ ۶ ۱۹۱.۴ قزوین - روی پوشان ۱۴۱/۳ " ۵ ۹.۵۳ -
نامشخص
۶ ۱۹۱.۴ قزوین - روی پوشان ۱۴۱/۳
۱۲ ۱۰.۹۷ ۶ ۲۶۳.۰۴ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۱۰.۹۷ -
نامشخص
۶ ۲۶۳.۰۴ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳
۱۳ " ۸ ۱۲.۷ ۶ ۳۹۹.۴۸ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ " ۸ ۱۲.۷ -
نامشخص
۶ ۳۹۹.۴۸ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱
۱۴ " ۱۰ ۱۵.۰۹ ۶ ۵۹۳.۳۴ قزوین - روی پوشان ۲۷۳ " ۱۰ ۱۵.۰۹ -
نامشخص
۶ ۵۹۳.۳۴ قزوین - روی پوشان ۲۷۳
۱۵ " ۱۲ ۱۷.۴۸ ۶ ۸۱۶.۲۴ قزوین - روی پوشان ۳۲۳/۸ " ۱۲ ۱۷.۴۸ -
نامشخص
۶ ۸۱۶.۲۴ قزوین - روی پوشان ۳۲۳/۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی تعداد در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲ ۶ ۵.۹۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ ۱۶۹ " ۱/۲ ۲ -
نامشخص
۶ ۵.۹۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ ۱۶۹
۲ " ۱/۲ ۲.۵ ۶ ۷.۲۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۷.۲۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱/۳ ۱۶۹
۳ " ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۶/۸ ۱۲۷ " ۳/۴ ۲ -
نامشخص
۶ ۷.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۶/۸ ۱۲۷
۴ " ۳/۴ ۲.۵ ۶ ۹.۳۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۶/۸ ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۹.۳۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۶/۸ ۱۲۷
۵ " ۱ ۲ ۶ ۹.۶۵۰ قزوین - روی پوشان ۳۳/۷ ۹۱ " ۱ ۲ -
نامشخص
۶ ۹.۶۵۰ قزوین - روی پوشان ۳۳/۷ ۹۱
۶ " ۱ ۲.۵ ۶ ۱۱.۹۰۰ قزوین - روی پوشان ۳۳/۷ ۹۱ " ۱ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱.۹۰۰ قزوین - روی پوشان ۳۳/۷ ۹۱
۷ " ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۲.۳۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۲/۴ ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۲.۳۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۲/۴ ۶۱
۸ " ۱/۴ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۵.۲۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۲/۴ ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۵.۲۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۲/۴ ۶۱
۹ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۴.۱۵۰ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ ۶۱
۱۰ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۵۰۰ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۷.۵۰۰ قزوین - روی پوشان ۴۸/۳ ۶۱
۱۱ " ۲ ۲ ۶ ۱۷.۸۵۰ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ ۳۷ " ۲ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۷.۸۵۰ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ ۳۷
۱۲ " ۲ ۲.۵ ۶ ۲۲.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ ۳۷ " ۲ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۲.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۶۰/۳ ۳۷
۱۳ " ۱/۲ ۲ ۲ ۶ ۲۲.۶۶۰ قزوین - روی پوشان ۷۶/۱ ۱۹ " ۱/۲ ۲ ۲ -
نامشخص
۶ ۲۲.۶۶۰ قزوین - روی پوشان ۷۶/۱ ۱۹
۱۴ " ۱/۲ ۲ ۲.۵ ۶ ۲۸.۱۹۰ قزوین - روی پوشان ۷۶/۱ ۱۹ " ۱/۲ ۲ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۸.۱۹۰ قزوین - روی پوشان ۷۶/۱ ۱۹
۱۵ " ۳ ۲.۵ ۶ ۳۳.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ ۱۹ " ۳ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۳۳.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ ۱۹
۱۶ " ۳ ۳ ۶ ۳۹.۵۰۰ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ ۱۹ " ۳ ۳ -
نامشخص
۶ ۳۹.۵۰۰ قزوین - روی پوشان ۸۸/۹ ۱۹
۱۷ " ۴ ۳ ۶ ۵۱.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۳ -
نامشخص
۶ ۵۱.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹
۱۸ " ۴ ۴ ۶ ۶۷.۷۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۴ -
نامشخص
۶ ۶۷.۷۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹
۱۹ " ۴ ۵ ۶ ۸۳.۸۳۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۵ -
نامشخص
۶ ۸۳.۸۳۰ قزوین - روی پوشان ۱۱۴/۳ ۱۹
۲۰ " ۵ ۳ ۶ ۶۲.۷۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۳ -
نامشخص
۶ ۶۲.۷۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷
۲۱ " ۵ ۴ ۶ ۸۳.۲۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۴ -
نامشخص
۶ ۸۳.۲۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷
۲۲ " ۵ ۵ ۶ ۱۰۳.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۵ -
نامشخص
۶ ۱۰۳.۱۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۳۹/۷ ۷
۲۳ ۳ ۶ ۷۵.۷۵۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷ ۳ -
نامشخص
۶ ۷۵.۷۵۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷
۲۴ ۴ ۶ ۱۰۰.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷ ۴ -
نامشخص
۶ ۱۰۰.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷
۲۵ ۶ ۶ ۱۴۸.۳۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷ ۶ -
نامشخص
۶ ۱۴۸.۳۰۰ قزوین - روی پوشان ۱۶۸/۳ ۷
۲۶ " ۸ ۴ ۶ ۱۳۱.۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۴ -
نامشخص
۶ ۱۳۱.۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵
۲۷ " ۸ ۵ ۶ ۱۶۳.۱۵۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۵ -
نامشخص
۶ ۱۶۳.۱۵۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵
۲۸ " ۸ ۶ ۶ ۱۹۴.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۶ -
نامشخص
۶ ۱۹۴.۶۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵
۲۹ " ۸ ۸ ۶ ۲۵۷.۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۸ -
نامشخص
۶ ۲۵۷.۰۰ قزوین - روی پوشان ۲۱۹/۱ ۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲*۱ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۱/۲*۱ ۲.۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲.۲ ۶۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱/۲*۱ ۲.۵ ۶۷,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۱ ۲.۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱ ۲.۲ ۶۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۲ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲ ۲ ۶۹,۰۰۰
۶۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۴ ۲ ۲.۲۰ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲ ۲.۲۰ ۶۸,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار