آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۳ ۱۳۹۹/۷/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۲۲۸,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۲۲۸,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۲۸,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۲۸,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _

توضیحات

=

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۶ ۱۳۹۹/۷/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲ ۲۱۷,۰۰۰
نامشخص
۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۲۱۱,۵۰۰
نامشخص
۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۲۱۱,۷۰۰
نامشخص
۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۲۱۱,۷۰۰
نامشخص
۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۳ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰ ۳ ۲۰۶,۷۰۰
نامشخص
۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲ ۳ ۲۰۶,۷۰۰
نامشخص
۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۲۱۱,۵۰۰
نامشخص
۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۲۱۱,۵۰۰
نامشخص
۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸