آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ ۱۳۹۹/۷/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۲۲,۵۰۰
۴۵۰۰
۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۲۱,۷۰۰
۴۵۰۰
۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۲۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۱۵,۲۰۰
۶۰۰۰
۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۴ ۱۳۹۹/۷/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۸۱,۰۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۲۳۰,۵۰۰
ثابت
۶ کیلوگرم تهران
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۲۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۴۰*۸۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۸۰*۸۰ ۲ ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۲۸۳,۰۰۰
نامشخص
۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه