توری فرنگی انبار تهران
قیمت توری فرنگی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۵/۱۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی ۱۲۰ نازک ۱ اینچ (ریز) ۲۰ ۲۴

۲,۵۰۰,۰۰۰

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۲۴

۳,۰۰۰,۰۰۰

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۲۴

۳,۳۰۰,۰۰۰

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۲۴

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ نازک ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ نازک ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

توری فرنگی انبار اصفهان
قیمت توری فرنگی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۴/۱۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی ۱۲۰ نازک ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۲۴

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۲۴

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۲۴

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۲۴

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ نازک ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۰

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ نازک ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ ( ریز ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص
توری فرنگی ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ ( درشت ) ۲۰ ۳۶

تماس بگیرید

نامشخص

test

نمایش بیشتر