توری فرنگی انبار تهران
قیمت توری فرنگی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۹۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۹۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۹۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۹۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۳,۳۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۳,۳۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۳,۳۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۳,۳۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۷۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۷۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۷۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۷۰۰,۰۰۰

ثابت

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

توری فرنگی انبار اصفهان
قیمت توری فرنگی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۳,۰۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۳,۰۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۳,۰۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۴,۲۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۴,۲۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۴,۲۰۰,۰۰۰

ثابت

توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۴,۲۰۰,۰۰۰

ثابت

سوالات متداول

test

head نمایش بیشتر