توری فرنگی انبار تهران
قیمت توری فرنگی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۷/۰۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۶۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۶۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۶۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۲۴

۲,۶۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۳۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۳۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۳۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار تهران ۲۰ ۳۶

۳,۳۵۲,۰۰۰

ثابت

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

توری فرنگی انبار اصفهان
قیمت توری فرنگی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۷/۰۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول (m) مساحت (متر مربع) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۲,۴۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۲,۴۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۲,۴۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۲۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۲۴

۲,۴۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۵۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۰

۲,۹۰۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۳,۱۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ نازک ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۳,۱۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۳,۱۵۲,۰۰۰

ثابت
توری فرنگی عرض ۱۸۰ ضخیم ۱.۵ اینچ انبار اصفهان ۲۰ ۳۶

۳,۱۵۲,۰۰۰

ثابت

test

نمایش بیشتر