منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

اتصالات

 • تبدیل درزدار

  قیمت تبدیل درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 100 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 125 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 150 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 250 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 40 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 400 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 50 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 60 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید


 • زانو جوشی درزدار

  قیمت زانو جوشی درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایزتعداد در هر کیسهمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1/2" 300 اصفهان - تهران 6,800

  2 3/4" 250 اصفهان - تهران 8,800

  3 1" 200 اصفهان - تهران 12,400

  4 1_1/4" 125 اصفهان - تهران 20,800

  5 1_1/2 75 اصفهان - تهران 25,500

  6 2 50 اصفهان - تهران 41,000

  7 2_1/2 25 اصفهان - تهران 66,000

  8 3 15 اصفهان - تهران 86,000

  9 4 12 اصفهان - تهران 168,000

  10 5 8 اصفهان - تهران 292,000


 • تبدیل مانسمان

  قیمت تبدیل مانسمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 100 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 125 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 150 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 250 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 40 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 400 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 50 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 60 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید


 • زانو جوشی مانسمان

  قیمت زانو جوشی مانسمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایزتعداد در هر کیسهمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1/2" 300 اصفهان - تهران 21,400

  2 3/4" 250 اصفهان - تهران 25,800

  3 1" 200 اصفهان - تهران 36,100

  4 1_1/4" 125 اصفهان - تهران 56,000

  5 1_1/2 75 اصفهان - تهران 77,000

  6 2 50 اصفهان - تهران 96,000

  7 2_1/2 25 اصفهان - تهران 195,000

  8 3 15 اصفهان - تهران 280,000

  9 4 12 اصفهان - تهران 430,000

  10 5 8 اصفهان - تهران تماس بگیرید


 • سردنده درزدار

  قیمت سردنده درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایزتعداد در هر کیسهمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1/2" 500 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  2 3/4" 300 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  3 1" 250 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  4 1_1/4" 150 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  5 1-1/2 125 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  6 2 100 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  7 2_1/2 50 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  8 3 40 اصفهان - تهران تماس بگیرید

  9 4 20 اصفهان - تهران تماس بگیرید


 • سه راهی درزدار

  قیمت سه راهی درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 250 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 150 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 100 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 75 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 50 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 40 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 20 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 15 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید

  9 10 اصفهان - تهران 4 تماس بگیرید


 • سه راهی مانیسمان

  قیمت سه راهی مانیسمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 250 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 150 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 100 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 75 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 50 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 40 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 20 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 15 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید

  9 10 اصفهان - تهران 4 تماس بگیرید


 • کپ جوشی

  قیمت کپ جوشی


  ردیفسایزتعداد در هر کیسهمحل تحویلقیمت ( ریال)
  1 1_1/4" 300 اصفهان - تهران 4,600

  2 1_1/2 300 اصفهان - تهران 5,950

  3 2 250 اصفهان - تهران 6,800

  4 2_1/2 150 اصفهان - تهران 1,050

  5 3 100 اصفهان - تهران 1,540

  6 4 75 اصفهان - تهران 2,700

  7 1" 600 اصفهان - تهران 2,750

  8 3/4" 1000 اصفهان - تهران 2,500

  9 1/2" 1200 اصفهان - تهران 2,200


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید