جهت تماس با کارشناسان فروش میلگرد با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵,۰۰۰
نامشخص
۳۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۳۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۲۰۰ " ۱ اصفهان - تهران ۳۵,۵۰۰
نامشخص
۲۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۱۲۵ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۴۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲۵
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۷۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۷۵
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۵۰ " ۲ اصفهان - تهران ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۲۵ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۷۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۵ " ۳ اصفهان - تهران ۲۴۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۱۲ " ۴ اصفهان - تهران ۳۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲
۱۰ " ۵ اصفهان - تهران ۸ " ۵ اصفهان - تهران ۶۵۰,۰۰۰
نامشخص
۸
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۱۸,۰۰۰
نامشخص
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۱,۰۰۰
نامشخص
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۷,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۲۸,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۴۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۳۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۴۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۹۸,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۷۰,۰۰۰
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۱۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۶۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۱,۵۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۹,۵۰۰
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۸,۵۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۳۲,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۴۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۸۲,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۶۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۱۱,۰۰۰
نامشخص
۳۰۰
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۱۳,۰۰۰
نامشخص
۳۰۰
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ " ۳ اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ " ۴ اصفهان - تهران ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۷۵