جهت تماس با کارشناسان فروش میلگرد با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۵,۰۰۰
ثابت
۳۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۴۲,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۵۸,۰۰۰
ثابت
۲۰۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۹۸,۰۰۰
ثابت
۷۵
۵ ۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۶,۵۰۰
ثابت
۵۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۴,۰۰۰
ثابت
۲۵
۷ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۵
۸ ۴ اصفهان - تهران ۱۲ ۴ اصفهان - تهران ۷۲۰,۰۰۰
ثابت
۱۲
۹ ۵ اصفهان - تهران ۸ ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۱۵,۰۰۰
ثابت
۳۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۱۷,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۲۰۰ " ۱ اصفهان - تهران ۲۲,۵۰۰
ثابت
۲۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۱۲۵ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۴۰,۰۰۰
ثابت
۱۲۵
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۷۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۵۰,۰۰۰
ثابت
۷۵
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۵۰ " ۲ اصفهان - تهران ۸۰,۰۰۰
ثابت
۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۲۵ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۲۵
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۵ " ۳ اصفهان - تهران ۱۸۰,۰۰۰
ثابت
۱۵
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۱۲ " ۴ اصفهان - تهران ۲۸۰,۰۰۰
ثابت
۱۲
۱۰ " ۵ اصفهان - تهران ۸ " ۵ اصفهان - تهران ۵۲۰,۰۰۰
ثابت
۸
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۹,۵۰۰
ثابت
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲,۰۰۰
ثابت
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۱۶,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۲۸,۵۰۰
ثابت
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۳۶,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۶۰,۰۰۰
ثابت
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران ۸۳,۰۰۰
ثابت
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۵,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۳۵,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۵۷,۰۰۰
ثابت
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
ثابت
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۱۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۹۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۲۱۶,۰۰۰
ثابت
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۳۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۸۰,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۱۲,۰۰۰
ثابت
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۶,۰۰۰
ثابت
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۳۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۴۵۰,۰۰۰
ثابت
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۱,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۴,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۷,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۳۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
ثابت
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۹۰,۰۰۰
ثابت
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
۶۰
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۴۸,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۵۷,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۰

کپ جوشی

(0 نفر)
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۲,۲۰۰
ثابت
۱۲۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۲,۵۰۰
ثابت
۱۰۰۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ " ۱ اصفهان - تهران ۳,۰۰۰
ثابت
۶۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۵,۰۰۰
ثابت
۳۰۰
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۵,۹۵۰
ثابت
۳۰۰
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۲ اصفهان - تهران ۱۰,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۱,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ " ۳ اصفهان - تهران ۱۶,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ " ۴ اصفهان - تهران ۳۰,۰۰۰
ثابت
۷۵