منو اصلی

قوطی

قیمت قوطی


قوطی صنعتی

قوطی صنعتی

کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 140 الی 141

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 61,000 اصفهان کارخانه 61,000

2 20*30 2 6 9.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

3 30*30 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

4 40*20 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

5 20*20 2 6 7.7 60,200 اصفهان کارخانه 60,200

6 50*50 2 6 19 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

7 60*60 2 6 23 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

8 40*40 2 6 15 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

9 70*70 2 6 27 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

10 80*40 2 6 23 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

11 90*90 2 6 34 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

12 20*20 2.5 6 10 58,700 اصفهان کارخانه 58,700

13 30*20 2.5 6 12 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

14 40*20 2.5 6 15 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

15 30*30 2.5 6 15 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

16 40*40 2.5 6 19 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

17 70*70 2.5 6 33 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

18 60*40 2.5 6 24 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

19 80*80 2.5 6 38 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

20 80*40 2.5 6 29 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

21 100*40 2.5 6 33 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

22 90*90 2.5 6 42 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

23 50*100 2.5 6 34 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

24 40*80 3 6 34 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

25 50*100 3 6 41 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

26 40*100 3 6 39 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

27 90*90 3 6 51 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

28 100*100 3 6 56 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

29 120*120(ستونی) 3 12 136 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

30 130*130(ستونی) 3 12 147 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

معرفی کالا
نظرات