قیمت قوطی صنعتی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۷,۰۰۰ ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۲۰۰ ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۲۰۰ ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت