آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ اصفهان ۱۰*۲۰ ۲ ۲۰۱,۲۰۰
۲۰۰۰
۵.۷ ۶ اصفهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۹.۵ ۶ اصفهان
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱.۵ ۶ اصفهان
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲ ۲۰۱,۲۰۰
۲۰۰۰
۷.۷ ۶ اصفهان
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ اصفهان ۵۰*۵۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۶۰*۶۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۷ ۶ اصفهان
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ ۶ اصفهان
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲ ۲۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ اصفهان ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۹۱,۲۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۶ اصفهان
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ اصفهان ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۶ اصفهان
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ اصفهان ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۶ اصفهان
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ اصفهان ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۹ ۶ اصفهان
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ اصفهان ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۴ ۶ اصفهان
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۹ ۶ اصفهان
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۳ ۶ اصفهان
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۴۲ ۶ اصفهان
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۴ ۶ اصفهان
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ اصفهان ۵۰*۱۰۰ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
۴۱ ۶ اصفهان
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ اصفهان ۴۰*۱۰۰ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
۳۹ ۶ اصفهان
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ اصفهان ۹۰*۹۰ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
۵۱ ۶ اصفهان
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ اصفهان ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
۵۶ ۶ اصفهان
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ اصفهان ۴۰*۸۰ ۳ ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
۳۴ ۶ اصفهان
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۸۲,۰۰۰
نامشخص
۱۳۶ ۱۲ اصفهان
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ اصفهان ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۸۲,۰۰۰
نامشخص
۱۴۷ ۱۲ اصفهان
برچسب ها :