جهت تماس با کارشناسان فروش قوطی و پروفیل با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 140 الی 141 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۵ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۴۰ الی ۱۴۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه محل بارگیری سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۲۰*۱۰ ۲ ۶۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۲۰*۳۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۳۰*۳۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۴۰*۲۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۲۰*۲۰ ۲ ۶۱,۲۰۰
۱۰۰۰
۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۰*۵۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۹ اصفهان کارخانه
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰*۶۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۳ اصفهان کارخانه
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۴۰*۴۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۰*۷۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۷ اصفهان کارخانه
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۰*۴۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۳ اصفهان کارخانه
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۲ ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶۰,۲۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۰ اصفهان کارخانه
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۳۰*۲۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۲ اصفهان کارخانه
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۵ اصفهان کارخانه
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۹ اصفهان کارخانه
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۳۳ اصفهان کارخانه
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۲۴ اصفهان کارخانه
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۳۸ اصفهان کارخانه
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۲۹ اصفهان کارخانه
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۱۰۰*۴۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۳۳ اصفهان کارخانه
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۴۲ اصفهان کارخانه
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶۰,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۴۱ اصفهان کارخانه
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۹ اصفهان کارخانه
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۹۰*۹۰ ۳ ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۵۱ اصفهان کارخانه
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۵۶ اصفهان کارخانه
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۴۰*۸۰ ۳ ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۳۴ اصفهان کارخانه
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۵۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۵۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه
برچسب ها :