منو اصلی

قوطی

قیمت قوطی


کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 140 الی 141

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 50,500

2 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 49,500

3 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 49,500

4 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 49,500

5 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 49,700

6 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 49,500

7 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 49,500

8 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 49,500

9 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 49,500

10 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 49,500

11 90*90 2 6 34 اصفهان کارخانه 49,500

12 20*20 2.5 6 10 اصفهان کارخانه 48,200

13 30*20 2.5 6 12 اصفهان کارخانه 48,000

14 40*20 2.5 6 15 اصفهان کارخانه 48,000

15 30*30 2.5 6 15 اصفهان کارخانه 48,000

16 40*40 2.5 6 19 اصفهان کارخانه 48,000

17 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 48,000

18 60*40 2.5 6 24 اصفهان کارخانه 48,000

19 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 48,000

20 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 48,000

21 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 48,000

22 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 48,000

23 50*100 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 48,000

24 40*80 3 6 34 اصفهان کارخانه 48,000

25 50*100 3 6 41 اصفهان کارخانه 48,000

26 40*100 3 6 39 اصفهان کارخانه 48,000

27 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 48,000

28 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 48,000

29 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 47,500

30 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 47,500

نظرات
معرفی کالا