آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۸۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۱۸۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۷۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۱۷۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۴۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۱۴۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۲۰۲,۰۰۰
نامشخص
۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان
برچسب ها :