کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه رنگ عرض(mm) ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل تحویل - کارخانه رنگ عرض(mm) ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ طرح لندن ۰.۴۵ ۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۵۰ ۱۵ طرح لندن ۰.۴۵ -
نامشخص
۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۵۰ ۱۵
۲ طرح لندن ۰.۵۰ ۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۲۰۰ ۱۵ طرح لندن ۰.۵۰ -
نامشخص
۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۲۰۰ ۱۵
۳ طرح لندن ۰.۶۰ ۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۲۵۰ ۱۵ طرح لندن ۰.۶۰ -
نامشخص
۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۲۵۰ ۱۵
۴ طرح تبریز ۰.۵۰ ۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۰۰ ۱۲.۵ طرح تبریز ۰.۵۰ -
نامشخص
۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۰۰ ۱۲.۵
۵ طرح تبریز ۰.۶۰ ۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۲۰ ۱۷.۵ طرح تبریز ۰.۶۰ -
نامشخص
۶ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تمامی رنگ ها ۱۲۰ ۱۷.۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸ قزوین - مهتاروی قزوین ۲۰*۲۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۸ قزوین - مهتاروی قزوین
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۲.۳ قزوین - مهتاروی قزوین ۳۰*۳۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۲.۳ قزوین - مهتاروی قزوین
۴ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۵.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۵ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۴۰*۴۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۲۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴.۵۰۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۶۰*۶۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۲۴.۵۰۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۸ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ قزوین - مهتاروی قزوین ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۲۹ قزوین - مهتاروی قزوین
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۹.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۷۰*۷۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۲۹.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۴.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۳۴.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۱ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۲ ۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۳۲.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۴۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۴۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۳ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۸.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۳ ۹۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۴۸.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۶
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۲ ۷۴,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۲.۵ ۶۹,۹۰۰
۴۴۰۰
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
۳ ۱۸ ۳ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۳ ۷۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۶۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۵۰*۵۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۲۰*۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۴۰*۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۴۰*۸۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۲۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۴۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۴۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۳ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۳ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۲۵*۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۳۰*۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۲۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۲۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۱۰*۲۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۱۵*۳۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۵*۳۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۲۰*۳۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۷,۶۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۳۰*۳۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۲۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱ الی ۱.۲۵ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۰*۱۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۲۰*۱۴ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۶*۱۶ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۰ ۱ الی ۱.۲ ۹۸,۱۰۰
ثابت
۶ تهران-خاور صنعت هما
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۴۰ الی ۱۴۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۴ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۵ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۲۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۶ ۲۵*۲۵ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۲۵ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۷ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۸ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۹ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۰ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۱ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۲ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۳ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۴ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۵ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۸۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۶ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۷ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۵۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۸ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۹ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۵۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۰ ۲۵*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۵۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۱ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۲ ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۳ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰*۵۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۴ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۶۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۶ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۷ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۷۰*۷۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۸ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۹ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۰*۸۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۰ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۹۰*۹۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۳ ۴۰*۱۰۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۷۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۴ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶۷,۰۰۰
ثابت
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۳ ۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱۳۵*۱۳۵ ۳ ۶۷,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۶ ۱۳۵*۱۳۵ ۴ ۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱۳۵*۱۳۵ ۴ ۶۷,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۶
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل سپری ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۷
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۸
۳ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۹
۴ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۶.۱۱
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۷۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲ ۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۷۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۳ ۱۶۰*۱۶۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۴ ۱۶۰*۱۶۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۱۰ ۷۷,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۵ ۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۷۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۶ ۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۷۲,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۷ ۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۸ ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ ۷۷,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۹ ۲۰۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۶ ۷۲,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۰ ۲۰۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۸ ۷۴,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۱ ۲۰۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۲ ۳۰۰*۳۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۳ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۰ ۷۶,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۴ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۲ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۲ ۷۸,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۵ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۶ ۱۶۰*۲۰۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۵ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۷ ۱۶۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۸ ۱۶۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۹ ۱۶۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۰ ۱۵۰*۲۰۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۵ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۱ ۱۵۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۲ ۱۵۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۳ ۱۵۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا

توضیحات

قوطی های صنعتی فولاد گستر آتنا در گرید های مختلف شامل St33 / ST37 / St44 / St52 با استانداردهای EN-10219 / ASTM-A500 / INSO-17003 با طول شاخه های 12 متری ، 6 متری و سایر طول ها ( با هماهنگی قبلی ) قابل تولید می باشند.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰الی ۱۳۶
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲ ۲۵*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳ ۳۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۵ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۶ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۷ ۶۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۸ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۲۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۹ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۰ ۳۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۱ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۲ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۳ ۳۵*۳۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۵*۳۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۴ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۵ ۵۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۶ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۷ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۹ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۱ ۸۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۲ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۳ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۴ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۵ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۶ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۸ ۹۰*۹۰ ۴ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۴ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۹ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۰ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۱ ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۲ ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۳ ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۴ ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۵ ۸۰*۱۲۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۷ ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۸ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۳۹ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۱ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۶ ۵.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۵.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳ ۲۰*۲۰ ۲.۳ ۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۵ ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۶ ۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۶ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۷ ۲۰*۳۰ ۲.۳ ۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۸ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۹ ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۰ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۱ ۲۰*۴۰ ۲.۳ ۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۲ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۳ ۶۰*۲۰ ۱.۵ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۲۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۴ ۶۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۲۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۵ ۶۰*۲۰ ۲.۳ ۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۲۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۶ ۶۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۲۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۷ ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۸.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۹ ۳۰*۳۰ ۲.۳ ۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۰ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۱ ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۲ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۳ ۳۰*۵۰ ۲.۳ ۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۴ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۵ ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۶ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۷ ۳۰*۶۰ ۲.۳ ۶ ۱۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۸ ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۹ ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۰ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۱ ۴۰*۴۰ ۲.۳ ۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۲ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۳ ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۴ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۵ ۴۰*۶۰ ۲.۳ ۶ ۲۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۲۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۶ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۷ ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۸ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۲.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۲۲.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳۹ ۴۰*۸۰ ۲.۳ ۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۱ ۶۰*۶۰ ۱.۵ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۲ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۳ ۶۰*۶۰ ۲.۳ ۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۴ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۵ ۷۰*۷۰ ۱.۵ ۶ ۲۰ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۷۰*۷۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۲۰ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۶ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۷۰*۷۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۲۶ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۷ ۷۰*۷۰ ۲.۳ ۶ ۳۰.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۷۰*۷۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۳۰.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۸ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۷۰*۷۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۳۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴۹ ۹۰*۹۰ ۱.۵ ۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۵۰ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۳۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۵۱ ۹۰*۹۰ ۲.۳ ۶ ۳۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۳۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۵۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۴۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل سپری ۱.۵ ۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۲ پروفیل سپری ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۳ پروفیل سپری ۲.۳ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۴ پروفیل سپری ۲.۵ ۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۵ پروفیل لنگه دری ۱.۵ ۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۶ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۷ پروفیل لنگه دری ۲.۳ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۸ پروفیل لنگه دری ۲.۵ ۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۹ پروفیل چهارچوبی ۱.۵ ۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۱.۵ -
نامشخص
۶ ۱۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۱۰ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ -
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۱۱ پروفیل چهارچوبی ۲.۳ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۱۲ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۱۳ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ -
نامشخص
۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۱۴ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۳ ۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۱۵ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۵ ۶ ۳۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۳۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۱۶ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی ساده ۲ -
نامشخص
۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۱۷ چهارچوب فلزی ساده ۲.۳ ۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی ساده ۲.۳ -
نامشخص
۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۱۸ چهارچوب فلزی ساده ۲.۵ ۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی ساده ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _