کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ ۵ الی ۷ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۱ ۵ الی ۷ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم
۲ ۱.۲۵ ۵ الی ۷ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۱.۲۵ ۵ الی ۷ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم

توضیحات

کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۱۰*۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۲۰*۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱۶*۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۹*۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۶ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱۹*۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۲۰*۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱۰*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۱۰*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۲ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۲۵*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۲ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۲۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۸ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۲۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۹ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۲۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۸ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۲۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۷ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۲۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۶ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۳۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۲۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۴۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۲۵*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۳۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۵۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۲۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۲۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۳۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۴۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۸ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۴۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۴۰*۸۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۴۰*۸۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۸ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۲ -
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸ قزوین - مهتاروی قزوین ۲۰*۲۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۸ قزوین - مهتاروی قزوین
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۲.۳ قزوین - مهتاروی قزوین ۳۰*۳۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۲.۳ قزوین - مهتاروی قزوین
۴ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۵.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۵ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶ قزوین - مهتاروی قزوین ۴۰*۴۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۶ قزوین - مهتاروی قزوین
۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴.۵۰۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۶۰*۶۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۴.۵۰۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۸ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ قزوین - مهتاروی قزوین ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۹ قزوین - مهتاروی قزوین
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۹.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۷۰*۷۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۹.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۴.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۳۴.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۱ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۲ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۳۲.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۴۰ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۴۰ قزوین - مهتاروی قزوین
۱۳ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۸.۵ قزوین - مهتاروی قزوین ۸۰*۸۰ ۳ ۱۱۹,۵۰۰
نامشخص
۶ ۴۸.۵ قزوین - مهتاروی قزوین
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۱۰ ۲ ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲ ۲۵*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳ ۳۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۲۰ ۲ ۶۱,۲۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۵ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۳۰ ۲ ۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۶ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۷ ۶۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۸ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۲۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۹ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۰ ۳۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۱ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۲ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۳ ۳۵*۳۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۵*۳۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۴ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۵ ۵۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۶ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۷ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۹ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۱ ۸۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۲ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۳ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۴ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۵ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۶ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۸ ۹۰*۹۰ ۴ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۴ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۹ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۰ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۱ ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۲ ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۳ ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۴ ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۵ ۸۰*۱۲۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۷ ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۸ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۳۹ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۱ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۲۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۳۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۴ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۵ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۲۵ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۶ ۲۵*۲۵ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۲۵ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۷ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۳۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۸ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۹ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۴۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۰ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۱ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۴۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۲ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۳ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۶۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۴ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۵ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۸۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۶ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۷ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۵۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۸ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۱۹ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۵۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۰ ۲۵*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۲۵*۵۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۱ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۶۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۲ ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۳ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰*۵۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۴ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۶۰*۶۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۶ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۷ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۷۰*۷۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۸ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۲۹ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۰*۸۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۰ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۹۰*۹۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۳ ۴۰*۱۰۰ ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۱۰۰ ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۴ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۳ ۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱۳۵*۱۳۵ ۳ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار
۳۶ ۱۳۵*۱۳۵ ۴ ۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار ۱۳۵*۱۳۵ ۴ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شهرضا-فولادگران ابتکار
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل سپری ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۷
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۸
۳ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۵۰۹
۴ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۶ شهرضا-فولادگران ابتکار ۸۶.۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲ ۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۳ ۱۶۰*۱۶۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۸ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۴ ۱۶۰*۱۶۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۱۶۰ ۱۰ ۹۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۵ ۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۶ ۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۷ ۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۸ ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ ۹۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۹ ۲۰۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۶ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۰ ۲۰۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۸ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۱ ۲۰۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۲۰۰*۲۰۰ ۱۰ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۲ ۳۰۰*۳۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۳ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۰ ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۴ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۲ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۲ ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۵ ۳۰۰*۳۰۰ ۱۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۳۰۰*۳۰۰ ۱۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۶ ۱۶۰*۲۰۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۵ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۷ ۱۶۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۸ ۱۶۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۸ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۱۹ ۱۶۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۶۰*۲۰۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۰ ۱۵۰*۲۰۰ ۵ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۵ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۱ ۱۵۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۲ ۱۵۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۸ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا
۲۳ ۱۵۰*۲۰۰ ۱۰ ۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا ۱۵۰*۲۰۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ تهران-فولاد گستر آتنا

توضیحات

قوطی های صنعتی فولاد گستر آتنا در گرید های مختلف شامل St33 / ST37 / St44 / St52 با استانداردهای EN-10219 / ASTM-A500 / INSO-17003 با طول شاخه های 12 متری ، 6 متری و سایر طول ها ( با هماهنگی قبلی ) قابل تولید می باشند.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۲ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۲.۵ ۸۲,۰۰۰
نامشخص
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
۳ ۱۸ ۳ ۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن ۱۸ ۳ ۸۲,۲۰۰
نامشخص
۶ _ اصفهان-آریا صنعت کُرَن
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۲ ۷,۸۶۰
نامشخص
۶ ۷.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۷,۷۶۰
نامشخص
۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۲ ۷,۸۴۰
نامشخص
۶ ۹.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۴ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۷,۷۴۰
نامشخص
۶ ۱۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۵ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۲ ۷,۸۴۰
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۶ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۷,۷۴۰
نامشخص
۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۷ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۱.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۸ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۴ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۹ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۰ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۱ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۷ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۲ ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۳۰*۶۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۲۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۴ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۵ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۶ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۷ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۲.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۲۲.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۸ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۲۳.۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۱۹ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۲ -
نامشخص
۶ ۲۳ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۶۰*۶۰ ۲.۵ -
نامشخص
۶ ۲۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۱ ۹۰*۹۰ ۱.۵ ۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۱.۵ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۴۲ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل سپری ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۲ پروفیل سپری ۲.۵ ۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷ پروفیل سپری ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۷
۳ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۴ پروفیل لنگه دری ۲.۵ ۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۸ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۸
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۱۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۶ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ ۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۱۹ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا ۵۰۹
۷ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۷,۸۳۰
نامشخص
۶ ۲۵ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۵ ۶ ۳۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲.۵ ۷,۷۳۰
نامشخص
۶ ۳۱ کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا _